Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 12.novembrīNr.74

Protokols Nr.26, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
" Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2009.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 93 318 (klasifikācijas kods 18.6.2.5.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 93 318 novirzot pašvaldības izglītības iestādēm piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

2. Samazināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Ls 78 875 pašvaldības izglītības iestādēm piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Novirzīt no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā asignējumus Jūrmalas pilsētas domei braukšanas maksas atlaižu un zaudējumu kompensēšanai nerentablajos maršrutos sabiedriskajā transportā Ls 66 545 (klasifikācijas kods 04.510.3300), attiecīgi precizējot 23.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

4. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem pašvaldību budžetā saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 300 (klasifikācijas kods 18.6.9.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Labklājības pārvaldei vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijā ieguldītā darba apmaksai Ls 300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.400.1150 Ls 242;

10.400.1210 Ls 58.

5. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 20 716, t.sk.:

5.1. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai ieņēmumus par telpu nomu par Ls 1280 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot žalūziju iegādei Ls 1280 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

5.2. Jūrmalas sākumskolai „Taurenītis” ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 7582 (klasifikācijas kods 21.3.5.2.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 7582 (klasifikācijas kods 09.210.2363);

5.3. Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu valodu centra ieņēmumus no mācību maksas par Ls 11854 (klasifikācijas kods 21.3.5.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot bezdarbnieku apmācības nodrošināšanai nepieciešamo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 8700;

09.510.1210 Ls 2097;

09.510.2214 Ls 15;

09.510.2224 Ls 40;

09.510.2221 Ls -803;

09.510.2261 Ls -900;

09.510.2351 Ls -271;

09.510.6460 Ls 2976.

6. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības par Ls 1701 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai projekta „Daudzpusīgas identitātes izvēle izglītībā” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1149 742 Ls;

09.210.2121 149 Ls ;

09.210.2122 810 Ls.

7. Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs 2009.gadā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2., 3 un 8.pielikumu, attiecīgi precizējot 6., 10., 11., 16., 17. un 18.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

8. Neatbalstīt budžeta izpildītāju iesniegtos grozījumus tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

9. Pamatojoties uz 2009.gada 1.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

9.1. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolai par Ls 1772, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

9.2. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1772 novirzīt Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei atlīdzības izmaksām un telpu īrei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 388 Ls;

09.510.1221 252 Ls;

09.510.1210 344 Ls;

09.510.2261 788 Ls;

9.3. samazināt asignējumus no Valsts budžeta transfertiem Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skolai par Ls 1259, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

9.4. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1259 novirzīt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei atlīdzības izmaksām, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 1015 Ls;

09.510.1210 244 Ls.

10. Palielināt 2009.gadā speciālā budžeta dažādus nenodokļu ieņēmumus (klasifikācijas kods 12.3.9.9.) par Ls 6300, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei norēķinu veikšanai par skolēnu mēneša braukšanas kartēm ar atvieglojumiem ( klasifikācijas kods 09.810.2800).

11. Samazināt 2009.gadā speciālā budžeta autoceļa fonda ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 72 162 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu, attiecīgi precizējot 3.,6.,11.pielikumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

12. Veikt izmaiņas 2009.gadā speciālā budžeta pārējo ieņēmumu Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajā tāmē saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu, attiecīgi precizējot 5. un 6.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

13. Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu, attiecīgi precizējot 11.pielikumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3.

14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/466, Nr.1.1-14/487 un Nr.1.1-14/488 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 6315 apjomā, t.sk.:

14.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3000 (klasifikācijas kods 04.220.2244) 2009.gada 14.februāra vētras seku likvidēšanai, attiecīgi precizējot 8.pielikuma Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 mērķi „Nokaltušu un avārijas koku nociršana ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos”;

14.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 315 Aspazijas pieminekļa atklāšanas pasākumam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150

Ls 100;

08.220.2352

Ls 30;

08.220.2390

Ls 185.

14.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3000 pasākuma „Projekts Jūrmalai – 50” organizēšanas izdevumiem, attiecīgi precizējot 18.pielikuma 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 programmu „Tradicionālie svētki Jūrmalā”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264

Ls 700;

08.620.2390

Ls 293;

08.620.2223

Ls 200;

08.620.2279

Ls 1427;

08.620.2269

Ls 357;

08.620.2352

Ls 23.

15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/464, Nr.1.1-14/465 un Nr.1.1-14/486 veiktās izmaiņas pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

Bulduru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119

Ls -150;

08.230.1221

Ls 150.

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.730.2121

Ls -115

Programma „Vizītes” (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums), mērķis „Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana”;

04.730.2312

Ls -153

Programma „Pārējie pakalpojumi” (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 – 10.pielikums), mērķis „Tūrisma informatīvās ceļa norādes autotransportam”;

04.730.2122

Ls 268

Programma „Vizītes” (Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3– 10.pielikums), mērķis „Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana”.

08.620.2279

Ls -5000

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem

Mērķis: Līdzfinansējums konkursa " Jaunais vilnis" organizēšanai Dzintaru koncertzālē

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls -1000

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Jomas ielas svētki

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

01.110.2279

Ls -4957

08.620.2269

Ls 874

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 199

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2231

Ls 210

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: ‘’Jūrmalai 50’’

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 120

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2231

Ls 250

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 100

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 123

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2279

Ls 100

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 1200

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 98

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 840

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.620.2390

Ls 137

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: „Projekts Jūrmalai – 50”

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2390

Ls 270

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2390

Ls 100

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50” (14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2390

Ls 635

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3);

06.600.2352

Ls 1150

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2279

Ls 1300

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

06.600.2223

Ls 1000

Programma: Pilsētas svētku noformējums

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(14.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.300.2239

Ls 1815

Programma: Publisko attiecību kampaņas

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3);

08.300.2390

Ls 436

Programma: Publisko attiecību kampaņas

Mērķis: „Jūrmalai 50”

(17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

16. Pamatojoties uz 2009.gada 11.jūnija likuma „Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” pārejas noteikumu 13., 19. un 21.punktu, samazināt Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram izdevumus 2009.gada apstiprinātajā tāmē par Ls 14194 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 9519 novirzot Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības regulatora likvidācijas izdevumu segšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

04.111.1119 Ls 3432;

04.111.1221 Ls 6087.

17. Palielināt 2009.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības par Ls 2016 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

17.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta realizācijai Mūžizglītības programmas „Comenius” ietvaros Ls 1383, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 406;

09.210.2122 Ls 941;

09.210.2390 Ls 36.

17.2. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai projekta realizācijai Mūžizglītības programmas „Comenius” ietvaros Ls 633 (klasifikācijas kods 09.210.2122).

18. Samazināt 2009.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri par Ls 2560, t.sk.:

18.1. Jūrmalas teātrim par Ls 1100, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ziemassvētku pasākumu materiālu un kafejnīcas preču iegādei Ls 1100 (klasifikācijas kods 08.240.2390).

18.2. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai par Ls 1460, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes administratīvo un dienesta autotransporta remontu un uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1460, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2239 Ls 460;

03.110.2242 Ls 1000.

19. Palielināt 2009.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 20882 (klasifikācijas kods 18.6.2.4), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksa(Ls)

 

Kredītrīkotājs

VFK/EKK

Valsts budžeta transferti

Pamatbudžets

Majoru pamatskola

Kopā

2 564

-2 150

 

09.210.1119

2 066

-1 733

 

09.210.1210

498

-417

 

 

 

 

Alternatīvā skola

Kopā

3 038

-2 658

 

09.210.1119

2 448

-2 142

 

09.210.1210

590

-516

 

 

 

 

Vaivaru pamatskola

Kopā

2 183

-1 882

 

09.210.1119

1 760

-1 517

 

09.210.1210

423

-365

 

 

 

 

Kauguru vidusskola

Kopā

8 733

-7 465

 

09.210.1119

7 038

-6 016

 

09.210.1210

1 695

-1 449

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpuru vidusskola

Kopā

3 892

-3 101

 

09.210.1119

2 937

-2 499

 

09.210.1210

755

-602

 

09.210.1221

200

 

 

 

 

 

Lielupes vidusskola

Kopā

4 462

-3 876

 

09.210.1119

3 296

-3 124

 

09.210.1210

866

-752

 

09.210.1221

300

 

 

 

 

 

Mežmalas vidusskola

Kopā

3 892

-3 323

 

09.210.1119

2 937

-2 678

 

09.210.1210

755

-645

 

09.210.1221

200

 

 

 

 

 

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

5 791

-5 029

 

09.210.1119

4 467

-4 053

 

09.210.1210

1 124

-976

 

09.210.1221

200

 

 

 

 

 

Mākslas skola

Kopā

5 696

-2 957

 

09.510.1119

4 390

-2 383

 

09.510.1210

1 106

-574

 

09.510.1221

200

 

 

 

 

 

Izglītības pārvalde

 

53 067

-46 434

t.sk

 

 

 

 

Kopā

11 962

-10 465

Vispārizglītojošās skolas

09.210.1119

8 840

-8 434

 

09.210.1210

2 322

-2 031

 

09.210.1221

800

 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Kopā

41 105

-35 969

 

09.100.1119

30 127

-28 986

 

09.100.1210

7 978

-6 983

 

09.100.1221

3 000

 

 

 

 

 

PAVISAM KOPĀ:

 

93 318

-78 875

 

 

 

 

 

                        2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

                                                                                                                                                                 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.EKK)

 

 

(VFK.EKK)

 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

 

2775

 

 

2775

 

 

09.210.2221

2775

Izdevumu ekonomija par apkuri – 1MW/h faktiskā tarifa cena 5,7% zemāka par plānoto

10.400.2363

1750

Papildus līdzekļi skolēnu ēdināšanai

 

 

 

 

09.210.2370

107

Mācību līdzekļu iegādei – sekmju žurnāli, liecības

 

 

 

 

09.210.2222

100

Izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju (PVN palielinājums par 3%)

 

 

 

 

09.210.2224

93

Sadzīves atkritumu izvešana no 01.10.2009. ar atlaidi palielināta par 43,2%

 

 

 

 

09.210.5233

725

Mācību grāmatu iegādei

Pumpuru vidusskola

 

4801

 

 

4801

 

 

09.210.2234

246

Darba devēja izdevumu ekonomija par obligātajām medicīniskajām apskatēm

09.210.2344

246

Līdzekļi nepieciešami, lai apmaksātu baktericīdās lampas, redzes pārbaudes tabulas un auguma mērītāja iegādi skolas medpunktam

 

09.210.2312

4243

Līdzekļu pārdale no inventāra iegādēm, lai nomaksātu pārējos skolas uzturēšanas izdevumus

09.210.2221

3300

Apkures izdevumiem par 2009.gada oktobri un novembri

 

 

 

 

09.210.2224

86

Papildus atkritumu izvešanai

 

 

 

 

09.210.2352

364

Parādu maksājumi par piegādātajām saimniecības precēm

 

09.210.2262

312

Līdzekļu pārdale no transporta nomas

09.210.2243

312

Parāda nomaksai par projektora remontu, klavieru skaņošanu un kopētāja tehnisko apkopi

 

 

 

 

09.210.2352

493

Kabinetu sienu uzlabošanai (sienas klasē apšūt viena dēļa platumā pa perimetru), lai skolēni ar krēslu atzveltnēm nebojātu sienas

Jūrmalas pilsētas dome

 

120473

 

 

120473

 

 

06.600.5250

1302

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”

Paskaidrojums: nekorekti ieplānots EKK

06.600.2246

1302

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”

Paskaidrojums: J.Pliekšāna iela 98 un 100 asfaltēšanas darbiem

 

06.600.2244

102

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Viengadīgo puķu stādu kopšana piramīdās, viengadīgo puķu stādījumos un puķu traukos”

06.600.2279

1800

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Klejojošu dzīvnieku izķeršana”

 

 

06.600.2243

2100

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”  (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu apsaimniekošana”

 

 

 

 

06.600.2312

389

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana”

 

 

 

 

06.600.2243

70

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Autobusu pieturu nojumju un atkritumu urnu krāsošana „

 

 

 

 

08.110.2244

357

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Strūklakas apsaimniekošana Jomas ielā pie Omnibusa ielas”

 

 

 

 

05.100.2244

281

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis:„Pilsētas sauso sabiedrisko tualešu tīrīšana”

05.100.2244

1499

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Pašvaldībai piederošo zemes īpašumu kopšana”

Paskaidrojums: Bezdarbnieku savākto lapu kaudžu aizvešanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.300.2231

800

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Kultūras pasākums pašvaldības iestādēm

Paskaidrojums: netika realizēti daži plānotie kultūras pasākumi pašvaldības iestādēm

08.300.2390

800

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pārējie materiāli

Paskaidrojums: papildus līdzekļi publisko kampaņu organizēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

08.220.5250

980

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Aspazijas mājas restaurācija”

Paskaidrojums: nepieciešams koriģēt EKK, jo pagaidu laukuma ierīkošana nav klasificējama kā kapitālais ieguldījums

08.220.2244

980

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Aspazijas mājas restaurācija”

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi pagaidu laukuma ierīkošanai pie Aspazijas mājas uzstādītā pieminekļa svinīgās atklāšanas u.c. pasākumiem

 

03.110.5240

2714

Programma: „Sabiedriskā kārtība” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Video novērošanas sistēmas izveide”

Paskaidrojums: līdzekļu atlikums, jo tika lauzts līguma par Ķemeru parka video novērošanas sistēmas projektēšanu

09.210.2241

324

Programma: „Izglītība” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Slokas pamatskolas kārtējais remonts”

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi durvju un flīžu grīdas remonta darbu veikšanai

 

08.110.5240

2992

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halle un multihalle, treniņu laukuma pārbūve)”

Paskaidrojums: līdzekļu atlikums, jo netika noslēgts līgums par treniņu laukuma pārbūvi

08.110.2244

9000

Programma: „ Atpūta, kultūra un reliģija ” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Skeitparka Ventspils šos. 37 pārvietošana uz Slokas sporta kompleksu”

Paskaidrojums: daļa no nepieciešamajiem līdzekļiem skeitparka pārvietošanai (avansa maksājumam)

 

08.220.5250

2200

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „Aspazijas mājas restaurācija, Z.Meierovica pr. 18/20”

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija pēc visu 2009.g. plānoto labiekārtošanas darbu pabeigšanas

 

 

 

 

09.100.5250

1418

Programma: „Izglītība” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: „ P.i.i. „Madara” kapitālais remonts”

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija pēc plānoto tualešu remonta darbu pabeigšanas (.t.sk ieturētais līgumsods par darbu izpildes termiņa nokavējumu)

 

 

 

 

01.110.1119

28398

Ekonomija

04.510.2246

28398

Programma: „Kārtējais remonts” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar pamatbudžeta ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

08.120.2352

90

Programma: CITI” (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

  Mērķis:. Latvijas čempionāta posms Veikbordā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi paredzēti saimniecības materiālu, bet ir nepieciešams iegādāties afišas.

08.120.2390

90

Programma: CITI (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Latvijas čempionāta posms Veikbordā

Paskaidrojums: Tāme 75, SIA „Ulma” rēķins Nr. AFH577699, nepieciešamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai par afišām.

 

08.120.2239

200

 Programma: Basketbols (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

 Mērķis:. Jūrmalas čempionāts basketbolā vīriešiem 09/10

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi paredzēti tipogrāfijas pakalpojumiem, bet ir nepieciešams iegādāties afišas

08.120.2390

200

Programma: Basketbols (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis:. Jūrmalas čempionāts basketbolā vīriešiem 09/10

Paskaidrojums: Tāme 101, SIA „Ulma” rēķins Nr. AFH577678, nepieciešamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai par afišām

 

08.120.2279

40

 Programma: Citi (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

 Mērķis: Latvijas čempionāta posms Veikbordā

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi paredzēti medicīnas pakalpojumu izmantošanai, bet ir nepieciešams iegādāties medicīnas zāles.

08.120.2341

40

Programma: Citi (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Latvijas čempionāta posms Veikbordā

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami medicīnas zāļu iegādei

 

 

 

 

 

 

 

 

08.620.2279

3912

  Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

  Mērķis: Konkursa "Jaunais vilnis" organizēšanai Dzintaru koncertzālē

Paskaidrojums: Atlikušie naudas līdzekļi vairs nav nepieciešami Jaunā viļņa organizēšanai, jo pasākums ir pagājis

08.620.2279

200

Programma: Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Koncerts "Skani ar mani"

Paskaidrojums: VS Biedrība „Relami” rēķins Nr. 2009/5, līgums 1.1-16.5/617, saskaņā ar līgumu nepieciešamie naudas līdzekļi

 

 

 

 

08.620.2279

3300

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

Paskaidrojums: Līdzfinansējumam nepieciešamie naudas līdzekļi Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumam 5. decembrī

 

 

 

 

08.620.2279

140

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

Paskaidrojums: Noformējumam nepieciešamie naudas līdzekļi Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumam 5. decembrī

 

 

 

 

08.620.2390

110

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi.

Paskaidrojums: Balvu iegādei nepieciešamie naudas līdzekļi Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumam 5. decembrī

 

 

 

 

08.620.2231

162

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi

Paskaidrojums: Organizēšanai nepieciešamie naudas līdzekļi Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumam 5. decembrī

 

 

 

 

 

 

 

 

04.730.7712

1748

 Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

  Mērķis: Dalība tūrisma zstādēs un gadatirgos projekta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike”ietvaros

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi bija paredzēti biedru naudu finansēšanai, kuras vairs nav vajadzīgas, bet ir nepieciešams apmaksāt līdzfinansējumu „Vidzemes tūrisma asociāciju”

04.730.2279

1748

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

  Mērķis: Projekts “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju/ViSoEst by bike”

Paskaidrojums: Līdzfinansējumam paredzētie naudas līdzekļi „Vidzemes tūrisma asociāciju” saskaņā ar līgumu 1.1-16.8/765

 

 

 

 

 

 

 

 

04.730.2390

92

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas fotokonkursa balvas

Paskaidrojums: Ieekonomēts fotokonkursa balvu fonds.

04.730.2390

35

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Projekts „Baltijas ceļojumu maratons”

Paskaidrojums: Veicināšanu balvu iegāde

 

04.730.2312

206

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Tūrisma informatīvās ceļa norādes autotransportam

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi ceļa norāžu autotransportam izgatavošanai

04.730.2231

386

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, un citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā

Paskaidrojums: Izdevumu apmaksai par Krievijas Federācijas tūrisma firmu un žurnālistu uzņemšanu Jūrmalā

 

04.730.2231

124

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana

Paskaidrojums: Jānodrošina Krievijas tūrisma profesionāļu uzņemšana Jūrmalā

04.730.2239

1

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: www.jurmala.lv reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas (www.meeting.lv, www.eiropa.lv, www.eiropa.lv u.c.) un ārvalstu tūrisma un ziņu portālos, un reklāmas dažādos tūrisma izdevumos

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi, lai apmaksātu reklāmas baneru izgatavošanu

 

 

 

 

 

 

 

LV57PARX0002484572002

01.110.2243

600

Līdzekļu ekonomija, jo netiks veikta iekārtu un inventāra apkalpošana

01.110.2242

600

Papildus transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksām, t.sk. KASKO

LV 84PARX0002484572001

08.120.2390

41

Programma: SKEITBORDS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis:. Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas un afišas

08.120.2363

1589

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Gada balva sportā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami Gada balvas sportā dalībnieku ēdināšanai

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

08.120.2264

80

Programma: SKEITBORDS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo vairs netiks izmantotas apskaņošanas ierīces

08.120.2231

350

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Gada balva sportā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami organizatoriskajiem izdevumiem gada balvai sportā

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

08.120.2239

140

Programma: SKEITBORDS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 Mērķis: Jūrmalas pilsētas domes kauss skeitbordā 3 posmi. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo vairs nav nepieciešami tipogrāfijas pakalpojumi

08.120.2279

4000

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Sporta spēles basketbolā, attīstības projekts.

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi līdzfinansējuma līguma apsmaksi Senioru sporta biedrība „Jūrmala”

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

08.120.2390

40

Programma: AIRĒŠANA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas čempionāts akadēmiskā airēšanā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2390

99

Programma: BASKETBOLS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: „Pirtnieka kauss”. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2390

28

Programma: ORIENTĒŠANĀS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Tautas orientēšanās sacensības „Liedags 2009”. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2262

100

Programma: BOKSS/KIKBOKS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas kauss 2009 KIK un TAI boksā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo vairs nav nepieciešami transporta līdzekļu noma

 

 

 

 

08.120.2264

100

Programma: BOKSS/KIKBOKS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas kauss 2009 KIK un TAI boksā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks vairs izmantota telpu īre

 

 

 

 

08.120.2390

141

Programma: BOKSS/KIKBOKS (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas kauss 2009 KIK un TAI boksā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2390

14

Programma: VIEGLATLĒTIKA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Skrējiens „Dzintaru apļi” 7 kārtās.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2390

115

Programma: VIEGLATLĒTIKA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas jaunas balvas

 

 

 

 

08.120.2264

80

Programma: VIEGLATLĒTIKA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 )

 Mērķis: Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo vairs netiks izmantotas apskaņošanas ierīces

 

 

 

 

08.120.2231

40

Programma: VIEGLATLĒTIKA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā ir pagājis

 

 

 

 

08.120.2231

41

Programma: VIEGLATLĒTIKA (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Pludmales skrējiens „Bruņurupucis 2009”

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo Pludmales skrējiens „Bruņurupucis 2009” ir pagājis

 

 

 

 

08.120.2264

150

Programma: CITI (16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Pludmales cīņa.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo vairs netiks vairs nenomās inventāru

 

 

 

 

08.120.2223

230

Programma: Futbols

Mērķis: Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5 posmos 4 vecuma grupās pludmales futbolā

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija elektrības izdevumiem, jo rēķins tika piestādīts tikai par Ls 27

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

 

 

 

08.120.2279

500

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g. Mērķis: Invalīdu sporta atbalstam. Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo dalības maksa Invalīdu sporta atbalstam vairs nav nepieciešama

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

 

 

 

08.120.2279

4000

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g. Mērķis:. Jūrmalas handbola komandas dalība Latvijas handbola čempionātā.

Paskaidrojums: Saskaņā ar līgumu Nr. 1.1-16.5/188 un vēstuli Nr. 1.1-36/5307 kopējās līgumsummas samazinājums, kas ir nepieciešams jauna līguma noslēgšanai

(16.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.110.5250

1000

Mērķis: Domes remonts

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks šogad netiks veikts Jūrmalas pilsētas domes kapitālais remonts un rekonstrukcija

01.110.2241

1000

Mērķis: Domes remonts

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas pilsētas domes papildus telpu remontam

 

 

 

 

 

 

 

 

08.620.2390

1212

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 )

Mērķis: Jūrmalai 50.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks iegādātas vairs afišas, karodziņi un kartiņas

08.620.2279

1395

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie Jaungada pasākumi.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami 7 egļu iegādei un noformējumam

 

08.620.2279

303

Mērķis: Kultūras projektu konkurss (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo netiks izlietoti visi naudas līdzekļi Kultūras projektu konkursiem

08.620.2312

120

Programma: CITI (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jautro un asprātīgo klubs.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami jautro un asprātīgo kluba dalībnieku apģērbam

 

08.620.2231

350

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates  Mērķis: Kultūras darbinieku gada noslēguma pasākums „Gada balva kultūrā ”.

Paskaidrojums: Visi naudas līdzekļi paredzēti organizēšanas izdevumiem, bet ir nepieciešams iegādāties arī suvenīrus

(18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

08.620.2390

350

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Kultūras darbinieku gada noslēguma pasākums „Gada balva kultūrā ”.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami suvenīru iegādei „Gada balva kultūrā”

 

 

 

 

 

 

 

 

08.240.5250

40842

Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Dzintaru koncertzāles mazās (slēgtās) zāles restaurācija, Turaidas ielā 1

Paskaidrojums: sakarā ar darbu izpildes termiņa pārcelšanu uz 31.01.2010., gala norēķins būs nepieciešams 2010.

05.100.2244

40842

Programma: Vides aizsardzība (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas)

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiks aizvietoti ar pamatbudžeta līdzekļiem

 

04.730.2390

380

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 )

Mērķis: Jūrmalas fotokonkursa balvas.

Paskaidrojums: Nauda paredzēta balvu iegādei, bet naudas līdzekļi ir nepieciešami naudas balvu izsniegšanai

04.730.6470

380

Programma: Pārējie pakalpojumi (10.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Jūrmalas fotokonkursa balvas.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami naudas balvu izsniegšanai saskaņā ar iesniegumu

 

01.330.2239

1

Līdzekļu ekonomija no sludinājumu izdevumiem

01.110.2279

1

Rēķina apmaksai par dalību Latvijas lielo pilsētu asociācijā

 

09.210.2241

1039

Mērķis: Skolu avārijas remonta darbi (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3)

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija, jo avārijas remontdarbus precīzi paredzēt nevar

04.510.2312

1039

Mērķis: Informatīvo stendu uzstādīšana (6.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi rēķina apmaksai saskaņā ar vēstuli 1.1-37/6226 un SIA „Jūrmalas ATU” rēķinu Nr. 131/8

 

06.200.5240

186

Programma: Līgumu apmaksa pašvaldības pasūtījumiem detālplānojumu izstrādāšanai (13.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pludmale

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo visa līguma summa „AJ” ir samaksāta

08.290.2279

330

Mērķis: Vēsturisko kokgriezumu un būvdetaļu attīrīšana un konservācija (22.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami saistību izpildei ar uzņēmumu "1st LAW OFFICE" līgumu Nr. 1.1-16.4.3/210

 

06.200.2279

123

Mērķis: Ģeoloģiskās izpētes darbi apbūves plānošanas un detālās plānošanas vajadzībām (13.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo nav vairs nepieciešami šogad ģeoloģiskās izpētes darbi

 

 

 

 

08.290.2279

21

Mērķis: Tematiskās izstādes "Jūrmalas pilsētas 50. - gadi", sagatavošana un informatīvo materiālu izdošana, akcentējot padomju periodu. (22.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, jo šogad vairs netiks maksāts uzņēmumam „Ulma”

 

 

 

 

01.110.1119

10290

Ekonomija no pārējo darbinieku mēneša amatalgas

05.100.2244

10290

Programma: Vides aizsardzība (11.pielikums 2009. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3)

Mērķis: Parku un apstādījumu kopšana, zaļo zonu gar ielu malām un pašvaldībai piederošu īpašumu pļaušana pilsētas daļā no Priedaines līdz Vaivariem.

Paskaidrojums: Papildus nauda līdzekļi nepieciešami parku un apstādījumu sakopšanai

 

01.110.1119

3274

Ekonomija no pārējo darbinieku mēneša amatalgas

05.100.2244

3274

Programma: Vides aizsardzība (11.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Tualešu konteineru noma (3 lieli konteineri Turaidas ielā 1 un Ķemeros)

Paskaidrojums: papildus konteineru nomas apmaksai

 

08.300.2239

3200

Programma: I Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumi . (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pašvaldības informācijas ievietošana bukletos, grāmatās, katalogos un citos prezentatīvos materiālos.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami grāmatu izveidei.

08.300.5240

3200

Programma: I Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumi (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Pašvaldības informācijas ievietošana bukletos, grāmatās, katalogos un citos prezentatīvos materiālos.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami grāmatu „Jūrmala” izveidei

 

08.300.2239

1198

Programma: II Sadarbība ar masu medijiem . (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3)

Mērķis: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi paredzēti video materiālu pārraidīšanai, bet ir nepieciešams izgatavot tos un saņemt DVD ierakstu formā.

08.300.2390

1198

Programma: II Sadarbība ar masu medijiem (17.pielikums 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3)

Mērķis: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem.

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami Baltic Production Company DVD ierakstu izgatavošanai

 

 

 

 

 

 

 

Sākumskola „Atvase”

 

7

 

 

7

 

 

09.210.2212

7

Līdzekļu ekonomija telefonu sarunu apmaksai

09.210.2213

7

Sakarā ar PVN maiņu gada sākumā, trūkst līdzekļu interneta apmaksai novembra mēnesī

Labklājības pārvalde

 

16168

 

 

16168

 

 

10.910.2321

240

Līdzekļu ekonomija no kurināmā izdevumiem

10.910.2242

240

Automašīnas Opel Astra remontdarbu (bremžu cauruļu un zobsiksnas maiņa) atlikušās daļas rēķina apmaksa Ls 157,55 un ziemas riepu nomaiņa abām pārvaldes automašīnām Ls 40, kā arī ABS sistēmas remontam Ls 50

 

10.910.2219

19

Līdzekļu ekonomija no pārējiem sakaru līdzekļiem (pastmarku iegādes izdevumi) – uz vairākām iestādēm un organizācijām dokumenti tiek nogādāti bez pasta pakalpojumu izmantošanas

10.910.2213

19

Piešķirtais finansējums ir nepietiekams, lai varētu pilnībā veikt interneta rēķina apmaksu 2009.gadā

 

10.400.6255

1200

Programma: ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘’Pabalsts audžu ģimenei’’

 Paskaidrojums: Audžu ģimenes aprūpe ir beigusies 1 bērnam, tāpēc var tikt samazināts finansējums to novirzot uz mērķi ‘’Pabalsts skolas piederumu iegādei’’

10.400.6259

1600

Programma: ‘”Atbalsts ģimenēm ar bērniem” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: ‘’Pabalsts skolas piederumu iegādei’’

Paskaidrojums: Sakarā ar klientu skaita pieaugumu, pieņemto deklarāciju skaits pieaudzis par 133% (411 ģimenēm), nepieciešams papildus finansējums

 

10.120.6470

400

Programma ‘’Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘’Speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksa’’

Paskaidrojums: Līdz gada beigām pabalstu pieprasītāju loks nepaplašināsies, tāpēc finanšu līdzekļu atlikumu var novirzīt uz mērķi: ‘’Pabalsts skolas piederumu iegādei’’

 

 

 

 

10.120.6470

270

Programma ‘’Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘’Speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksa’’

Paskaidrojums: Līdz gada beigām pabalstu pieprasītāju loks nepaplašināsies, tāpēc finanšu līdzekļu atlikumu var novirzīt uz degvielas iegādi klientu apsekošanām dzīvesvietās

10.910.2322

270

Sakarā ar klientu skaita pieaugumu saspringtās sociālās situācijas dēļ (trūcīgas ģimenes 2008.gadā 947 cilv. pieņemti iesniegumi no 4228 cilvēkiem, bet 2009.gadā 1905cilv.; pieņemti iesniegumi no 5005 cilvēkiem), ir nepieciešami papildus izdevumi -  degvielas patēriņam (Labklājības pārvaldes rīkojums 15.07.09. nr.1.1-12/32) nepieciešams papildus finansējums Ls 370 – Labklājības pārvaldei uz divām automašīnām piešķirtais finansējums ir Ls 1000,  t.i. Ls 83,33 mēnesī uz abām automašīnām –pārvaldes vajadzībām (dokumentu nogādei, nauda no bankas – klientiem kases izmaksām, klientu apsekošanām dzīvesvietās sociālās situācijas noskaidrošanai(mēnesī nepieciešamas apm. 45-50 apsekošanas t.i. ~ Ls 90 mēnesī vajadzētu tikai apsekošanām),kā arī , lai nodrošinātu pārvaldes vadītājas ierašanos uz darba grupu, sapulču, semināru u.c. ar darba jautājumiem risināmām situācijām Rīgas iestādēs, tāpēc piešķirtais finansējums gada sākumā ir nepietiekams

 

10.700.6430

2800

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Apbedīšanas pabalsts”.

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka - pabalsti apbedīšanas izdevumu segšanai nav pieprasīti , bet , sakarā ar klientu skaita pieaugumu (salīdzinot ar 2008.gadu 2 reizes) nepieciešams papildus finansējums mērķim ’’Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumā un ugunsgrēka gadījumā’’

10.700.6254

2800

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: ’’Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumā un ugunsgrēka gadījumā’’

Paskaidrojums: Sakarā ar klientu skaita pieaugumu,  klientiem sniegto konsultāciju skaits pieaudzis par 158% (1228 personām), pieņemto deklarāciju skaits pieaudzis par 133% (411 ģimenēm), atsevišķu sociālo situāciju risinājumam, klientu pamatvajadzību nodrošināšanai Jūrmalas iedzīvotājiem bez iztikas līdzekļiem, kuri nesaņem GMI pabalstu,  nepieciešams papildus finansējums

 

10.700.6430

220

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: „Apbedīšanas pabalsts”.

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka - pabalsti apbedīšanas izdevumu segšanai nav pieprasīti , bet , sakarā ar klientu skaita pieaugumu (salīdzinot ar 2008.gadu 2 reizes) nepieciešams papildus finansējums mērķim ’’Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumā un ugunsgrēka gadījumā’’

10.910.2212

220

Lai varētu veikt Lattelecom rēķinu apmaksu un lai nodrošinātu Labklājības pārvaldes efektīvu darbu, situācijā kad klientu skaits, kuri griezušies pēc sociālās palīdzības ir pieaudzis par 158 %, ir nepieciešami papildus izdevumi telefonu sarunām ar klientiem. Tiek veiktas 1100-1150 sarunu mēnesī. (pārvaldes darbinieku sazināšanas ar klientiem ir iespējama pa 16 telefoniem - izmanto 26 darbinieki - vidēji 1 telefons kabinetā ar diviem darbiniekiem )

 

 

10.120.6259

1500

Programma ‘’Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘Pabalsts personām ar funkcionālajiem traucējumiem’’

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka - Pabalsti šim mērķim nav pieprasīti plānotajā apjomā, kā arī klientu loka paplašināšanās līdz gada beigām šajā programmā nav plānota, finansējums var tikt novirzīts uz Programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” mērķi ‘’Ikgadējais Ziemassvētku pasākums bērniem no audžuģimenēm, aizbildnībā esošiem bērniem un Bērnu dienas centra redzeslokā esošiem bērniem’’

10.400.3262

1500

Programma: ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis : „Ikgadējais Ziemassvētku pasākumam bērniem no audžuģimenēm, aizbildnībā esošiem bērniem un Bērnu dienas centra redzeslokā esošiem bērniem’’

Paskaidrojums: Ielūgums uz pasākumu, Jūrmalas teātra izrādes apmeklējums un dāvana - saldumu paciņa, (kopējais bērnu skaits ~ 360)

 

10.120.6259

835

Programma ‘’Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘Pabalsts personām ar funkcionālajiem traucējumiem’’

Paskaidrojums: Sociālās situācijas gaita nosaka - Pabalsti šim mērķim nav pieprasīti plānotajā apjomā, kā arī klientu loka paplašināšanās līdz gada beigām šajā programmā nav plānota, finansējums var tikt novirzīts uz Programmas „Mājokļa atbalsts” mērķim „Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remontam”

10.600.6259

835

Programma: ‘’Mājokļa atbalsts’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remontam”

Paskaidrojums: Finansējums nepieciešams vienreizējam pabalstam M.L. par dzīvojamo telpu remontu (saistošie noteikumi Nr.5 (2005.09.02.)

 

 

 

 

 

 

 

 

07.410.2261

17

Programma: ‘’Atkarību profilakses programmu finansējums’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums)

Mērķis: atkarības profilakses punkta (Kauguru PVAC telpās) uzturēšanai

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija no telpu nomas Atkarību profilakses punktam

07.410.2245

17

Programma: ‘’Atkarību profilakses programmu finansējums’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums)

Mērķis: atkarības profilakses punkta (Kauguru PVAC telpās) uzturēšanai

Paskaidrojums: Autostāvvietas daļēja rēķina apmaksai decembrī

 

07.410.3262

2000

Programma: ‘’Atkarību profilakses programmu finansējums’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums)

Mērķis: Atkarības profilakses punkta darba nodrošinājums

Paskaidrojums : Programmas ietvaros nepieciešams līdzekļu pārdalījums uz PSIA’’Jūrmalas slimnīca’’ ekspertīžu veikšanai

07.410.3261

2000

Programma: ‘’Atkarību profilakses programmu finansējums’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums)

Mērķis: Atkarības profilakses punkta darba nodrošinājums

Paskaidrojums : Programmas ietvaros nepieciešams līdzekļu pārdalījums uz PSIA’’Jūrmalas slimnīca’’ ekspertīžu veikšanai

 

10.400.6410

3710

Programma: ‘’Atbalsts ģimenēm ar bērniem’’(2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘’Pabalsts jaundzimušā aprūpei’’

 Paskaidrojums: Līdz gada beigām pabalstu pieprasītāju loks nepaplašināsies, tāpēc  finansu līdzekļu atlikumu var novirzīt uz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām

10.910.1210

3710

Finansējums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām, jo, sakarā ar 2009.gada janvārī pārskaitītām iemaksām par 2008.gada decembri, ir nepietiekams finansējums, lai veiktu iemaksas par 2009.gada novembri

 

 

10.910.2122

33

Līdzekļu ekonomija no komandējumu izdevumiem

10.910.2214

33

LMT daļējai decembra rēķina apmaksai (turpmāk pārvaldes izdevumi samazināti par Ls 20 mēnesī)

 

10.910.2122

4

Līdzekļu ekonomija no komandējumu izdevumiem

10.910.2352

4

Rēķina daļējai apmaksai par saimniecības precēm

 

07.620.3262

2920

Programma: „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-15.pielikums).

Mērķis: ‘’Līdzfinansējums veselības aprūpes projektu īstenošanai’’

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija veselības aprūpes projektu īstenošanā

10.700.6255

2920

Programma: „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 21.pielikums)

Mērķis: ‘’Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pilngadniekiem, kuriem beigusies ārpusģimenes aprūpe vidusskolas mācību laikā”

Paskaidrojums : Saskaņā ar MK noteikumi nr.857. pabalsts Ls 45 mēnesī, - 2009.gadā pieaudzis personu skaits no 40 līdz 59

 

 

 

 

 

 

 

Vaivaru pamatskola

 

120

 

 

120

 

 

09.210.1119

20

Līdzekļu pārdale no darbinieku darba samaksas

09.210.1221

20

Papildus nepieciešams faktiski iesniegto slimības lapu apmaksām

 

09.210.2352

100

Līdzekļu ekonomija sakarā ar saimniecības materiālu faktisko izlietojumu

09.210.2222

100

Papildus ūdens un kanalizācijas izdevumiem

Majoru pamatskola

 

508

 

 

508

 

 

09.210.2223

470

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par elektroenerģijas patēriņu

09.210.2244

470

Papildus rēķinu apmaksām par novembra mēnesi: par apsardzi (SIA EVOR-M); par ventilācijas apkopi (SIA Akvas); par ugunsdrošību (SIA UUS); par paklāju maiņu (SIA EPS)

 

09.210.1221

38

Līdzekļi slimību lapu apmaksām līdz gada beigām netiks izmantoti

09.210.1119

38

Darbinieku mēneša amatalgai

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

29

 

 

29

 

 

09.210.2214

29

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par mobilo telefonu sarunām

09.210.5233

28

Parāda segšanai par mācību grāmatu iegādi no valsts budžeta

 

 

 

 

09.210.2279

1

Tāmes izlīdzināšanai

Jūrmalas mūzikas vidusskola

 

2640

 

 

2640

 

 

09.510.2223

550

Elektroenerģijas ekonomija sakarā ar skolas noslogojuma samazināšanos – svētdienās skola ir slēgta

09.510.2221

909

Papildus par apkuri sakarā ar PVN palielināšanos

 

09.510.2244

170

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par telpu uzturēšanu

09.510.2213

11

Papildus pat internetu sakarā ar PVN palielināšanos

 

09.510.1210

1700

VSAOIe ekonomija sakarā ar pensionāra sociālā nodokļa starpību

09.510.1119

1700

Pedagogu darba algas avansa izmaksai 2009.gada decembrī

 

09.510.2261

220

Tā kā telpu noma tiek pārrēķināta katru gadu pēc centrālās statistikas izziņas uz 01.07., ir līdzekļu ekonomija

09.510.2224

20

Sakarā ar tarifa maiņu no 01.10.09. papildus nepieciešams atkritumu izvešanai

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

12840

 

 

12840

 

 

09.810.2239

1080

Precizēti līdzekļi par dzeramā ūdens iegādi

10.400.6450

1000

Pabalsts vecākiem, ja bērnam netiek nodrošināta vieta bērnudārzā

 

 

 

 

09.810.2312

80

Nepieciešams iegādāties elektrisko 50l ūdenssildītāju, sildītājam Velo Docia (inventāra nr.2012241) pārdeguši sildelementi

 

09.810.2245

616

Precizēti līdzekļi no OCTAs iegādēm

09.810.2242

341

Mikroautobusa FIAT Ducato jaunu riepu uzlikšana Ls 25; tehniskā apkope Ls 191; ritošo daļu remonts Ls 125

 

 

 

 

09.810.2354

275

Mikroautobusa FIAT Ducato riepu iegāde:

5 gab.* Ls 55=Ls 275

 

09.100.1149

8288

Precizēti līdzekļi pārējās piemaksās

09.510.1119

5492

Atvaļinājuma kompensācijas: Tenisa skolas direktorei Ls 322; Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra direktoram Ls 1745; Futbola skolas darbiniekiem Ls 3055; Burāšanas skolas direktoram Ls 370.

 

09.100.1210

2446

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomija

09.510.1221

2796

Atlaišanas pabalsti: Tenisa skolas direktorei Ls 385;

Tehniskās sporta un atpūtas centra direktoram Ls 574; Tehniskās sporta un atpūtas centra darbiniekiem Ls 514; Futbola skolas darbiniekiem Ls 331; Jauno dabas draugu centra darbiniekiem Ls 552; Burāšanas skolas direktoram Ls 440.

 

 

 

 

09.510.1210

2446

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajai iemaksai

 

09.520.1221

69

Nav nepieciešami līdzekļi līdz gada beigām slimību lapu apmaksām

09.520.1119

410

Darbinieku atalgojums

 

09.810.1119

341

Precizēti līdzekļi izglītības pārvaldei darbinieku atalgojumam – līdzekļu ekonomija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

 

372

 

 

372

 

 

07.311.2244

372

Nekorekti ieplānots pakalpojumus – veļas mazgāšana

07.311.2249

372

Pārējie iestādes uzturēšanas pakalpojumi – veļas mazgāšana

Majoru kultūras nams

 

292

 

 

292

 

 

08.620.2390

200

Ieekonomēti prezentācijas izdevumi

08.620.2269

200

Nepieciešami līdzekļi pārējai nomai, lai nodrošinātu kino demonstrējumus līdz š.g. beigām

 

08.230.2390

81

Samazināti prezentācijas izdevumi (par ziediem)

08.230.2243

81

Papildus aparatūras remontam un tehniskajai apkalpošanai, kārtridžu uzpildei

 

08.230.2214

11

Līdzekļu ekonomija no mobilo telefonu sarunām

08.230.2213

11

Papildus interneta pakalpojumu apmaksai

Slokas pamatskola

 

1025

 

 

1025

 

 

09.210.2214

320

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par mobilo telefonu sarunām

09.210.2223

870

Saistībā ar skolas ēkas renovāciju, palielinājās ēkas kvadratūra par 500 kvm. Papildus elektroenerģija tiek izmantota ventilācijas sistēmai, jaunajam ēdnīcas aprīkojumam u.c. tehnikai, tā rezultātā palielinās elektrības patēriņš. Papildus līdzekļi nepieciešami novembra mēneša elektrības rēķina apmaksai

 

09.210.2212

200

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par fiksētā telefona sarunām

 

 

 

 

09.210.5238

150

Izvērtējot prioritātes, datortehnikai paredzētie līdzekļi tiek novirzīti elektroenerģijas apmaksai

 

 

 

 

09.210.2390

150

Izvērtējot prioritātes, prezentācijas izdevumi tiek novirzīti elektroenerģijas apmaksai

 

 

 

 

09.210.2279

50

Izvērtējot prioritātes, pārējo pakalpojumu izdevumi tiek novirzīti elektroenerģijas apmaksai

 

 

 

 

09.210.2420

155

Sakarā ar jauno klasifikāciju, mācību grāmatas tiek uzskaitītas EKK 5233

09.210.5233

155

Mācību grāmatu iegādei

Jūrmalas vakara vidusskola

 

355

 

 

355

 

 

09.210.1210

355

Līdzekļu ekonomija VSAOI, jo pensionāriem ir mazāka likme

09.210.1119

355

Izmaksājot atvaļinājumu naudu vasaras mēnešos, vidējās algas izmaksas pārsniedz mēneša algas fondu, līdz ar to ir nepieciešams papildus līdzekļi decembra mēnesim

Jūrmalas mākslas skola

 

245

 

 

245

 

 

09.510.2223

150

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem

09.510.2222

205

Papildus līdzekļi decembra rēķina apmaksai par ūdeni un kanalizāciju

 

09.510.2221

95

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.510.2224

40

Sakarā ar tarifa izmaiņām par atkritumu izvešanu, papildus līdzekļi decembra rēķina apmaksai

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

 

 

74

 

 

 

74

 

 

09.210.2212

74

Līdzekļu ekonomija no telefonu sarunām

09.210.2213

15

Papildus interneta apmaksai

 

 

 

 

09.210.2224

59

Papildus atkrituma izvešanai

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

 

235

 

 

 

235

 

 

08.210.2222

235

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju, sakarā ar pastiprinātu patēriņa kontroli

08.210.2221

200

Papildus apkures izdevumu segšanai

 

 

 

 

08.210.2224

25

Papildus atkritumu izvešanai, sakarā ar līguma grozījumiem no 01.10.2009.

 

 

 

 

08.210.2261

5

Trūkstošie līdzekļi telpu nomas segšanai

 

 

 

 

08.210.4250

5

Sakarā ar PVN likmes palielināšanu2009.gadā, trūkstošie līdzekļi līzinga procentu maksājumiem

Kauguru kultūras nams

 

203

 

 

203

 

 

08.620.1150

203

Līdzekļu pārdale no atalgojuma fiziskajām personām

08.620.1210

203

VSAOI (pasākuma vadītājam un koordinātoram)

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

 

694

 

 

694

 

 

03.312.1210

694

Līdzekļu ekonomija no VSAOI, jo pensionāriem ir mazāki procenti

03.312.1221

694

Papildus finansējums darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai

Jūrmalas peldēšanas skola

 

399

 

 

399

 

 

08.100.2212

10

Līdzekļu ekonomija no telefona abonēšanas maksas

08.100.2213

10

Papildus interneta apmaksai

 

08.100.2244

110

Līdzekļu ekonomija no telpu uzturēšanas izdevumiem

08.100.2223

389

Papildus elektroenerģijas izdevumu apmaksai

 

08.100.2243

279

Līdzekļu ekonomija iekārtu remontiem un tehniskajai apkalpošanai

 

 

 

Jūrmalas teātris

 

1296

 

 

1296

 

 

08.240.1210

507

Līdzekļu ekonomija pēc VSAOI nomaksas decembrī

08.240.1119

1296

Darbinieku atalgojumam decembrī

 

08.240.2221

500

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

 

 

 

 

08.240.2223

289

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem

 

 

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

 

838

 

 

838

 

 

10.700.2214

16

Līdzekļu ekonomija no mobilo telefonu sarunām

10.700.2213

16

Papildus interneta apmaksai par novembra mēnesi

 

10.700.2222

822

Līdzekļu ekonomija no ūdens un kanalizācijas izdevumiem

10.700.2224

24

Papildus atkritumu izvešanai

 

 

 

 

10.700.2368

220

Papildus pamperu iegādei, jo iestādē tiek ievietoti arvien jaunāka vecuma bērni

 

 

 

 

10.700.2352

200

Papildus telpu uzkopšanas līdzekļiem, jo divās grupās ir noteikta gripas karantīna

 

 

 

 

10.700.2341

100

Papildus dezinfekcijas līdzekļu iegādei gripas izplatīšanas laikā

 

 

 

 

10.700.2312

278

Jaunākā vecuma bērniem nepieciešamas speciālās gultiņas ar redelītēm . 2gultas x Ls 106=Ls 212; 2krēsliņi x Ls 33=Ls 66

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

1166

 

 

 

1166

 

 

09.210.1221

214

Līdz gada beigām slimību lapu apmaksai paredzētie līdzekļi netiks izmantoti

09.210.1119

384

Darbinieku atalgojumam

 

09.210.1149

950

Līdzekļu pārdale no pārējām piemaksām

09.210.1210

780

Papildus VSAOI

 

09.210.2212

2

Līdzekļu pārdale no telefona sarunām

09.210.2219

2

Pasta izdevumiem

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

 

 

84

 

 

 

84

 

 

10.200.2212

84

Līdzekļu pārdale no telefonu sarunām

10.200.2112

84

Mēnešbiļešu apmaksai mājas aprūpes darbiniekiem dienesta braucieniem pie klientiem

Sākumskola „Taurenītis”

 

710

 

 

710

 

 

09.210.2244

710

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par ventilācijas filtru maiņu sporta namā, jo vasaras periodā netika pilnībā izmantota ventilācijas iekārta

09.210.5232

420

Ar 01.09.2009. tika palielināts bērnu skaits bērnudārzā. Papildus gultu iegādei Ls 1230, t.i. divvietīgas gultas 6 gb.xLs 205

 

 

 

 

09.210.2361

290

Matraču iegādei 12gb.*Ls 24

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

3722

 

 

 

3722

 

 

09.210.1149

1411

Līdzekļu pārdale, jo programma Ozols rēķina atvaļinājumu naudu EKK 1119

09.210.1119

2448

Darbinieku atalgojumam

 

09.210.1150

118

Līdzekļu ekonomija līgumdarbos

09.210.1141

31

Papildus sargiem par nakts darbu

 

09.210.1210

500

Līdzekļu ekonomija VSAOI

09.210.2213

23

Interneta apmaksai

 

09.210.1221

450

Līdzekļu pārdale no slimības lapu izmaksām

09.210.2223

1170

Elektroenerģijas apmaksai

 

09.210.2212

423

Līdzekļu ekonomija vietējo telefonsarunu izmaksām

09.210.2279

50

Soda nauda par parādu elektroenerģijai

 

09.210.2222

700

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju

 

 

 

 

09.210.2224

50

Līdzekļu ekonomija no atkritumu izvešanas izdevumiem

 

 

 

 

09.210.2244

70

Līdzekļu ekonomija no telpu uzturēšanas izdevumiem

 

 

 

 

 

148

 

 

148

 

Konts Nr. LV14TREL9812490130000

 

09.210.2122

148

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par ārvalstu komandējumu

09.210.2112

7

Ceļa izdevumi semināram IZM par līguma slēgšanas procedūru projektam „Comenius”

 

 

 

 

09.210.2311

60

Kancelejas preces projektam

 

 

 

 

09.210.2390

81

Izdevumi par suvenīriem Austrijā projekta ietvaros

Jūrmalas pilsētas muzejs

 

770

 

 

770

 

 

08.220.2223

760

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem

08.220.2221

770

Papildus apkures izdevumiem

 

08.220.2235

10

Līdzekļu ekonomija no kursu apmekējumiem

 

 

 

 3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.EKK)

 

 

(VFK.EKK)

 

 

Pumpuru vidusskola

 

3427

 

 

3427

 

 

21.3.9.9

3360

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem nebūs tik lieli kā plānots no gada sākuma

21.3.8.1

3360

Ieņēmumi par telpu nomu ir lielāki kā plānots no gada sākuma

 

09.210.2222

63

Līdzekļu ekonomija maksājumiem par ūdeni un kanalizāciju

09.210.2239

67

Praktiskā likumdošanas ziņneša un žurnāla „Bilance” abonēšanai 2010.gadam

 

09.210.2279

4

Līdzekļu ekonomija no pārējiem pakalpojumu veidiem

 

 

 

Lielupes vidusskola

 

570

 

 

570

 

 

09.210.2222

495

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.210.2223

570

Papildus līdzekļi elektroenerģijas izdevumiem, jo tika veikti remontdarbi ar ierīcēm

 

09.210.2224

75

Līdzekļu ekonomija, jo Jūrmalas ATU piešķīra atlaides sauso atkritumu izvešanai

 

 

 

Vaivaru pamatskola

 

210

 

 

210

 

 

09.210.2311

60

Līdzekļu ekonomija sakarā ar biroja preču faktisko patēriņu

09.210.2262

60

Papildus sakarā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izrakstīto rēķinu par izmantotajiem transporta pakalpojumiem skolēnu ar speciālām vajadzībām dalībai pasākumā „Nāc līdzās!”

 

09.210.2312

150

Līdzekļu ekonomija, jo netika iegādāts iepriekš plānotais mazvērtīgais inventārs

09.210.2222

150

Papildus līdzekļi ūdens un kanalizācijas  izdevumiem 

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

 

215

 

 

215

 

 

09.510.1147

215

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

09.510.1221

187

Atlaišanas pabalsts sakarā ar darba tiesisko izbeigšanos (Tenisa skolas direktorei un grāmatvedei)

 

 

 

 

09.510.1210

28

VSAOIe par oktobra mēnesi

Bulduru kultūras nams

 

83

 

 

83

 

 

08.230.1147

11

Līdzekļu pārdale no piemaksām par papildu darbu

08.230.2259

83

Rēķina/pavadzīmes Nr. 378656 AFC apmaksai (kārtridžu piegāde)

 

08.230.1150

42

Līdzekļu pārdale no atalgojuma fiziskajām personām uz līguma pamata

 

 

 

 

08.230.2239

10

Līdzekļu ekonomija no reklāmas izdevumiem

 

 

 

 

08.230.2351

20

Līdzekļu ekonomija no remontmateriālu piegādēm

 

 

 

Kauguru kultūras nams

 

165

 

 

165

 

 

08.230.1227

45

Tā kā netika iegādātas apdrošināšanas polises, līdzekļu ekonomija darba devēja veselības izdevumos

08.230.1210

45

VSAOI

 

08.230.2269

120

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par pārējo nomu

08.230.1119

120

Līdzekļi nepieciešami kasiera darba samaksai par decembra mēnesi (izmaksas datums 2.janvāris, bet 2.un 3.janvāris ir atpūtas dienas)

Sākumskola „Taurenītis”

 

425

 

 

425

 

 

09.210.2244

425

Līdzekļu ekonomija no izdevumiem par paklāju nomu, jo š.g. augusta mēnesī tika pārtraukti pakalpojumu līgumi ar SIA „Lindstrom” un AS „EPS”

09.210.5121

155

Datorprogrammas iegāde

 

 

 

 

09.210.5238

270

Datora, t.sk. monitora iegāde grāmatvedei (līdzšinējais bojāts un remontam nepakļaujas. SIA „Sonex Technologies Latvia” defektācijas akts no 19.11.09.)

Jūrmalas peldēšanas skola

 

25

 

 

25

 

 

09.510.2235

25

Līdzekļu pārdale no izdevumiem par semināru apmeklējumiem

09.510.2224

25

Papildus atkritumu izdevumu segšanai

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

644

 

 

 

644

 

 

09.210.2221

644

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

09.210.2243

320

Projektora tehniskajai apkalpošanai un remontam

 

 

 

 

09.210.5233

324

Mācību grāmatas franču valodas apguvei

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

 

 

72

 

 

 

72

 

 

10.200.2363

72

Līdzekļu pārdale no ēdināšanas izdevumiem

10.200.2354

72

Papildus transportlīdzekļu uzturēšanas materiāliem

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

500

 

 

 

500

 

 

09.210.2420

500

Sakarā ar jauno klasifikāciju, koda pārdale

09.210.5233

500

Bibliotēkas fondi

Jūrmalas pilsētas muzejs

 

1166

 

 

1166

 

 

08.220.2221

1166

Līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

08.220.2214

35

Papildus mobilā telefona sarunām par novembri

 

 

 

 

08.220.2224

6

Parāda atmaksai par atkritumu izvešanu

 

 

 

 

08.220.2262

100

Par lielformāta priekšmetu transportēšanu muzeja un filiāļu vajadzībām

 

 

 

 

08.220.2330

1000

Lai apmaksātu par suvenīru realizāciju saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem

 

 

 

 

08.220.2351

25

Papildus remontmateriāliem, sakarā ar flīžu nomaiņu

 4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Neatbalstāmie pārkārtojumi

                                                                                                                                                                 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 (Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.EKK)

PB: 1145

 

(VFK.EKK)

PB: 1145

 

 

 

MP:

 

 

MP:

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

 

450

 

 

450

 

pamatbudžets

09.210.2221

450

Līdzekļu ekonomija par apkuri (faktiskā tarifa cena 5,7% zemāka par plānoto)

09.210.2311

150

Kancelejas precēm – toneri kopētājam

 

 

 

 

09.210.2352

300

Saimniecības precēm – higiēnas preces, telpu uzkopšanas līdzekļi

Labklājības pārvalde

 

100

 

 

100

 

 

10.120.6470

100

Programma ‘’Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā’’ (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3-21.pielikums).

Mērķis ‘’Speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksa’’

Paskaidrojums: Līdz gada beigām pabalstu pieprasītāju loks nepaplašināsies, tāpēc finanšu līdzekļu atlikumu var novirzīt uz degvielas iegādi klientu apsekošanām dzīvesvietās

 

10.910.2322

100

Sakarā ar klientu skaita pieaugumu saspringtās sociālās situācijas dēļ (trūcīgas ģimenes 2008.gadā 947 cilv. pieņemti iesniegumi no 4228 cilvēkiem, bet 2009.gadā 1905cilv.; pieņemti iesniegumi no 5005 cilvēkiem), ir nepieciešami papildus izdevumi -  degvielas patēriņam (Labklājības pārvaldes rīkojums 15.07.09. nr.1.1-12/32) nepieciešams papildus finansējums Ls 370 – Labklājības pārvaldei uz divām automašīnām piešķirtais finansējums ir Ls 1000 t.i. Ls 83,33 mēnesī uz abām automašīnām –pārvaldes vajadzībām (dokumentu nogādei, nauda no bankas – klientiem kases izmaksām, klientu apsekošanām dzīvesvietās sociālās situācijas noskaidrošanai(mēnesī nepieciešamas apm. 45-50 apsekošanas t.i. ~ Ls 90 mēnesī vajadzētu tikai

Atbalstīt Ls 270.

Vaivaru pamatskola

 

50

 

 

50

 

 

09.210.2212

50

Līdzekļu pārdale no vietējo telefonu abonēšanas un sarunu apmaksām, jo bieži ekonomiskāk izmantot mobilo telefonu pakalpojumus sarunās ar skolēnu vecākiem

09.210.2214

50

Papildus līdzekļi mobilā telefona abonēšanas un sarunu apmaksai

Jūrmalas bibliotēku apvienība

 

545

 

 

545

 

 

08.210.2222

45

Ekonomija no ūdens un kanalizācijas izdevumiem

08.210.2311

345

Papildus papīra iegādei

 

08.210.2223

500

Ekonomija no elektroenerģijas izdevumiem

08.210.2352

200

Papildus saimniecības materiālu iegādei

 5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju AUTOCEĻU FONDA tāmē

(Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

AUTOCEĻU FONDS

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

     

(VFK.EKK)

=72162

 

(VFK.EKK)

=0

 

 

04.510.5250

9740

Programma: „Kapitālais remonts” (3. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ielu asfalta seguma kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiks aizvietoti ar pārējo ieņēmumu līdzekļiem.

 

 

 

 

04.510.2246

22897

Programma: „Kārtējais remonts” (3. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiks aizvietoti ar pārējo ieņēmumu līdzekļiem.

 

 

 

 

04.510.2246

7128

Programma: „Ceļu infrastruktūra” (3. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļa zīmju ekspluatācijas izdevumi”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiks aizvietoti ar pārējo ieņēmumu līdzekļiem.

 

 

 

 

04.510.2312

4000

Programma: „Ceļa zīmju nomaiņa” (3. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļa zīmju nomaiņa”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiks aizvietoti ar pārējo ieņēmumu līdzekļiem.

 

 

 

 

04.510.2246

28397

Programma: „Kārtējais remonts” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar pamatbudžeta ieņēmumiem

 

 

 

 6.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju PĀRĒJO IEŅĒMUMU tāmē

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

 

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

PĀRĒJIE IEŅĒMUMI

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

     

(VFK.EKK)

=143696

 

(VFK.EKK)

=143696

 

 

08.230.5250

400

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts”.

Paskaidrojums: orientējoši nepieciešamie līdzekļi apkures avārijas remonta darbu veikšanai Majoru kultūras namā Jomas ielā 35. Nepieciešams koriģēt EKK.

08.230.2241

400

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts”.

Paskaidrojums: orientējoši nepieciešamie līdzekļi apkures avārijas remonta darbu veikšanai Majoru kultūras namā Jomas ielā 35.

 

08.110.5240

10000

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halle un multihalle, treniņu laukuma pārbūve)”.

Paskaidrojums: Līdzekļu atlikums, jo netika noslēgts līgums par treniņu laukuma pārbūvi.

04.510.2312

4000

Programma: „Ceļa zīmju nomaiņa” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļa zīmju nomaiņa”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar  pārējo ieņēmumu līdzekļiem.

 

08.210.5250

8000

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Jūrmalas Bibliotēku Apvienības filiāļu renovācija ”.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija 2009.g., jo netika noslēgts plānotais līgums par apkures, kanalizācijas un ūdensvada renovācijas darbiem Centrālās bibliotēkas ēkā Dubultu pr.42.

04.510.2246

7128

Programma: „Ceļu infrastruktūra” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļa zīmju ekspluatācijas izdevumi”.

Paskaidrojums:  iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar  pārējo ieņēmumu līdzekļiem .

 

08.230.5250

4622

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts”.

Paskaidrojums: sakarā ar to, ka uz doto brīdi vēl nav noslēgts līgums par elektroapgādes sistēmas nomaiņas būvdarbiem Majoru kultūras namā, Jomas ielā 35, 2009.gadā rezervētā gala norēķina līgumsumma nebūs nepieciešama, jo līguma izpildes termiņš – 60 dienas.

04.510.2246

22897

Programma: „Kārtējais remonts” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar  pārējo ieņēmumu līdzekļiem .

 

09.210.5250

4622

Programma: „Izglītība” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija ”.

Paskaidrojums: sakarā ar to, ka tehniskā projekta izstrādes termiņš pagarināts līdz 15.12.2009., gala norēķinu par tehniskā projekta izstrādi plānots veikt 2010.g. janvārī. Noņemtie līdzekļi būs nepieciešami 2010.g.

04.510.5250

12100

Programma: „Kapitālais remonts” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „ Ielu asfalta segumu kapitālais remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie autoceļu fonda līdzekļi tiek aizvietoti ar  pārējo ieņēmumu līdzekļiem

 

10.700.5250

8850

Programma: „Sociālā aizsardzība” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Pašvaldības iestādes "Sprīdītis" ēdināšanas bloka kapitālais remonts, Sēravotu ielā 9”.

Paskaidrojums: līdzekļu ekonomija 2009.g., jo netiks izstrādāts ēdināšanas bloka renovācijas projekts.

 

 

 

 

10.700.2241

1031

Programma: „Sociālā aizsardzība” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Pašvaldības iestādes "Sprīdītis" kārtējais remonts, Sēravotu ielā 9”.

Paskaidrojums: līdzekļu atlikums pēc 22.04.09. ugunsgrēka seku likvidēšanas.

 

 

 

 

06.600.5240

9000

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (5. un 6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3).

Mērķis: „Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā)”.

Paskaidrojums: 2009.gadā plānots līdzekļu atlikums.

 

 

 

 7.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju SPECIĀLĀ BUDŽETA izdevumu tāmēs

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

SPECIĀLAIS BUDŽETS

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

     

(VFK.EKK)

=

 

(VFK.EKK)

=

 

Jūrmalas pilsētas dome

 

8813

 

 

8813

 

 

05.100.2244

Dabas resursu nodoklis

4779

Programma: „Vides aizsardzība” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 11.pielikums)

Mērķis: „Tualešu konteineru noma”

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums

05.100.2224

Dabas resursu nodoklis

3277

Programma: „Vides aizsardzība” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 11.pielikums)

Mērķis: „Atkritumu kaudžu un pielūžņojumu izvešana, tai skaitā Spodrības mēneša akcija”.

Paskaidrojums: Bezdarbnieku savākto atkritumu kaudžu aizvešanai.

 

 

 

 

05.100.2244

Dabas resursu nodoklis

1502

Programma: „Vides aizsardzība” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 11.pielikums)

Mērķis: „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana pludmalē un kāpās”.

 

05.400.2279

Dabas resursu nodoklis

1034

Mērķis: „Dabas parka „Ragakāpa” DAP dabas aizsardzības pasākumu īstenošana” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 11.pielikums)

Paskaidrojums: naudas līdzekļi paredzēti „Lakstīgalas” aizsargājamo teritoriju labiekārtošanai, bet ir nepieciešams izgatavot stabus (inventāru).

05.400.2312

Dabas resursu nodoklis

1034

Mērķis: „Dabas parka „Ragakāpa” DAP dabas aizsardzības pasākumu īstenošana” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 11.pielikums).

Paskaidrojums: naudas līdzekļi nepieciešami dabas parka „Ragakāpa” DAP inventāra (stabu) izveidošanai.

 

04.220.2244

Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

3000

Mērķis: „Atvasāju nopļaušana mežos” (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 8.pielikums)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļu pārpalikums, kas ir nepieciešams 14.oktobra vētras seku likvidēšanai.

04.220.2244

Apstādījumu atjaunošanas līdzekļi

3000

Mērķis: „Nokaltušo un avārijas koku nociršana ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos. (2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 - 8.pielikums)

Paskaidrojums: Naudas līdzekļi nepieciešami 2009.gada 14.oktobra vētras seku likvidēšanai, avārijas koku nozāģēšanai.

Vaivaru pamatskola

 

312

 

 

312

 

 

09.210.2239

Ziedojumi un dāvinājumi

312

Ekonomija radusies, jo netika īstenoti iepriekš plānotie tipogrāfijas darbi (netika izveidots kalendārs 2009./2010.m.g.)

09.210.2222

Ziedojumi un dāvinājumi

150

Palielinājums izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju nepieciešams sakarā ar faktisko izlietojumu.

 

 

 

 

09.210.2244

Ziedojumi un dāvinājumi

52

Līdzekļi nepieciešami ikgadējai ugunsdzēšamo aparātu apkopei.

 

 

 

 

09.210.2259

Ziedojumi un dāvinājumi

20

Līdzekļi nepieciešami printeru kartridžu uzpildei.

 

 

 

 

09.210.2262

Ziedojumi un dāvinājumi

60

Finansējums plānotajam izglītojamo ar speciālām vajadzībām braucienam uz Kongresu namu, uz izstādes atklāšanu un dalībnieku apbalvošanu.

 

 

 

 

09.210.2355

Ziedojumi un dāvinājumi

30

Līdzekļi kartridža iegādei printerim.

 8.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

                                                                                                                                                          (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Valsts budžeta transferti

(Budžeta veids)

 

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.EKK)

 

 

(VFK.EKK)

 

 

Jūrmalas mūzikas vidusskola

 

3800

 

 

3800

 

 

09.510.1210

3700

Sakarā ar dotācijas summas izmaiņām, kļūdaini sadalīta VSAOI summa par kodiem

09.510.1119

3800

Pedagogu algu izmaksām

 

09.510.1221

100

Līdzekļu ekonomija no slimību naudu izmaksām

 

 

 

Majoru pamatskola

 

621

 

 

621

 

 

09.210.1221

621

Līdzekļi slimību lapu apmaksām netiks izlietoti līdz gada beigām

09.210.1119

621

Darbinieku atalgojumam

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

2 580

 

 

2 580

 

 

09.210.1221

2075

Slimību lapu izmaksām paredzētie līdzekļi līdz gada beigām netiks izlietoti

09.210.1119

2580

Pedagogu atalgojums

 

09.210.1210

505

Līdzekļu ekonomija VSAOI

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

4460

 

 

4460

 

 

09.810.1119

49

Psiholoģiskās palīdzības centrs no šā gada 2.novembra tika likvidēts

09.510.1119

803

Atlaišanas pabalsts burāšanas skolas direktoram

 

09.810.1149

114

Psiholoģiskās palīdzības centrs no šā gada 2.novembra tika likvidēts

 

 

 

 

09.810.1221

83

Psiholoģiskās palīdzības centrs no šā gada 2.novembra tika likvidēts

 

 

 

 

09.810.1210

107

Psiholoģiskās palīdzības centrs no šā gada 2.novembra tika likvidēts

 

 

 

 

09.210.1228

450

Pabalsti netiek maksāti

 

 

 

 

09.210.1141

104

Darbinieki strādājuši mazāk nakts stundas nekā tika ieplānots

09.210.2244

315

Nepieciešamas veikt asenizācijas sūkņa remontu

 

09.210.1221

2175

Skolai bija iespējams darbiniekiem saglabāt darbavietas, tādēļ nebija jāizmaksā atlaišanas pabalsti, kā arī  skolas darbinieku  slimības lapām (A) nebija jāizlieto tik daudz līdzekļu, cik bija plānots

09.210.2279

200

Ziemassvētku pasākumu apmeklējumu apzinīgākajiem audzēkņiem(skolas apmeklējums, attieksme pret mācībām)

 

09.210.2212

100

Izmantojot dažādus tarifu atvieglojumus, un izvēloties dažādus pakalpojumu sniedzējus , līdzekļus telefonsarunām bija iespējams ietaupīt

09.210.2312

715

Klašu aprīkojuma  pilnveidošanai-3pakaramie-120 Ls, 4 apavu skapīši.-260 Ls ,5 grāmatu plaukti 67 Ls

 

09.210.2213

30

Tika saņemtas atlaides par IT mājas lapas uzturēšanu

09.210.2351

554

Linoleja iegāde divām mācību klasēm kopā 68m2

 

09.210.2232

63

Līdzekļi tika precizēti un izmaksāti no cita klasifikācijas koda

09.210.2352

693

200 metru elektrovadu ,slēdžu, nozarkārbu, iegāde, lai nomainītu elektroinstalāciju 5 internāta istabiņās. Ekonomisko elektrospuldžu iegādei. 6 lampu iegādei ar kustību sensoriem. Drēbju un trauku mazgāšanas līdzekļu iegādei

 

09.210.2245

17

Sakarā ar finanšu līdzekļu ietaupījumu uz atlaižu rēķina , gada beigās līdzekļi tiek precizēti un tos nepieciešams novirzīt uz citām pozīcijām

09.210.2370

700

Mācību procesa uzlabošanai (darba burtnīcas-300 Ls uzskates materiāli klasēm-250 Ls rotaļlietas internātā -150 Ls

 

09.210.2259

80

Slēdzienus par datortehnikas likvidāciju bija iespējams dabūt par zemāku cenu

09.210.5232

480

Mēbeļu iegāde klasēs. Divas sekcijas.

 

09.210.2276

3

Sakarā ar finanšu līdzekļu ietaupījumu, gada beigās līdzekļi tiek precizēti un tos nepieciešams novirzīt uz citām pozīcijām

 

 

 

 

09.210.2322

622

Degvielas ietaupījums veidojies sakarā ar cenu pazemināšanos un nobraukuma samazināšanu

 

 

 

 

09.210.2390

107

Konkursu, sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar skolēnu pašdarinātām dāvanām ,līdz ar to veidojās ekonomija

 

 

 

 

09.210.2519

356

Transporta ceļa nodoklis par iepriekšējo periodu 2008.gadā  bija iekasēts lielāks. Tādēļ šogad veidojās ekonomija

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

1000

 

 

 

1000

 

 

09.210.1221

1000

Līdzekļu ekonomija no slimību lapu izmaksām

09.210.1119

1000

Pedagogu atalgojumam9.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Budžeta izpildītāju izdevumu tāmju samazinājums2009.gadā (Ls)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Asignējumu avots

Klasif. Kods

Samazinājums

 

 

(VFK.EKK)

=

 

Jūrmalas Sabiedrisko pakalpojumu regulators

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodeva

 

 

 

 

-14194

 

 

04.111.1119

-1356

 

 

04.111.1147

-549

 

 

04.111.1210

-4330

 

 

04.111.1223

-127

 

 

04.111.1227

-1200

 

 

04.111.2212

-120

 

 

04.111.2213

-50

 

 

04.111.2214

-109

 

 

04.111.2219

-25

 

 

04.111.2221

-3

 

 

04.111.2222

-46

 

 

04.111.2223

-50

 

 

04.111.2224

-4

 

 

04.111.2235

-300

 

 

04.111.2242

-1071

 

 

04.111.2244

-20

 

 

04.111.2245

-129

 

 

04.111.2259

-50

 

 

04.111.2276

-1500

 

 

04.111.2311

-275

 

 

04.111.2312

-300

 

 

04.111.2322

-325

 

 

04.111.2355

-200

 

 

04.111.2519

-55

 

 

04.111.5238

-2000

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

 

pamatbudžets

 

 

-1772

 

 

09.510.1119

-73

 

 

09.510.1147

-56

 

 

09.510.1149

-50

 

 

09.510.1210

-92

 

 

09.510.2212

-4

 

 

09.510.2239

-1

 

 

09.510.2243

-1

 

 

09.510.2244

-3

 

 

09.510.2261

-1386

 

 

09.510.2275

-100

 

 

09.510.2279

-6

 

Valsts budžeta transferti

 

 

-1259

 

 

09.510.1119

-663

 

 

09.510.1210

-596

 10.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.74

(Protokols Nr.27, 9.punkts)

 

Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa

 

Kredītrīkotājs

VFK / EKK

Valsts budžeta transferti

Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa

 

 

 

Slokas pamatskola

Kopā

4 580

 

09.210.1119

4 580

 

 

 

Alternatīvā skola

Kopā

4 500

 

09.210.1119

4 500

 

 

 

Vaivaru pamatskola

Kopā

2 260

 

09.210.1119

2 260

 

 

 

Pumpuru vidusskola

Kopā

1 700

 

09.210.1119

1 700

 

 

 

Lielupes vidusskola

Kopā

9 118

 

09.210.1119

7 360

 

09.210.1210

1 758

 

 

 

Sākumskola "Atvase"

Kopā

1 070

 

09.210.1119

1 070

 

 

 

Sākumskola "Taurenītis"

Kopā

2 540

 

09.210.1119

2 540

 

 

 

Vakara vidusskola

Kopā

-4 886

 

09.210.1119

-3 128

 

09.210.1210

-1 758

 

 

 

PAVISAM KOPĀ:

 

20 882