Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 76.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 134.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 17.decembrīNr.1041

protokols Nr.28, 76. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” Valsts zemes dienests ir nosūtījis Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kadastra informācijas sistēmas datus par zemesgrāmatā neierakstītajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām, kas kadastra informācijas sistēmā atzīmētas kā attiecīgajai pašvaldībai vai valstij piekrītošas. Izvērtējot minētos datus, pašvaldības dome pieņem lēmumu par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

Šajā lēmumā Jūrmalas pilsētas dome izvērtē Valsts zemes dienesta iesniegto sarakstu par pašvaldībai piekrītošajām apbūvētajām zemes vienībām, par kurām ir pieņemti Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumi vai atzinumi. Neuzmērītajām zemes vienībām, veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un trešās daļas 4.punktu, 4¹.panta otrās daļas 5.punktu un 6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, lai veiktu pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi, ievērojot ar 2009.gada 19.novembra rīkojumu Nr. 1.1-14/504 izveidotās darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2009.gada 7.decembra sēdes protokolu Nr.3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētās zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041

(Protokols Nr.28, 76.punkts)

Īpašuma nosaukums (zemes vienības adrese)

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, (ha)

Zonējums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Būves

Pašvaldības funkcija saskaņā ar likumu " Par pašvaldībām"

Piezīmes

1

Aizputes iela 1D

13000046308

13000046308

0.2167

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Katlu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

2

Augļu iela 0118

13000260012

13000260118

0.4559

Bez zonējuma

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

Daļa no nepiederošas būves

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Ielas zemesgabals

3

Bulduri 5904

13000075904

13000075904

0.1857

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

4 Svītrots ar domes 2014.gada 13.marta 134.lēmumu

Bulduru prospekts 30

13000072207

13000072207

0.0819

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

Veselības komplekss un palīgceltne, reģistrētas zemesgrāmatā Mavex SIA, 40003884191, 1/1

Privatizācijas procesa pabeigšanai mantošanas tiesību noraidīšanas gadījumā

Būves pirktas no pašvaldības, zemei nav nokārtotas mantošanas tiesības

5

Dāvja iela 20

13000164502

13000164502

1.0647

Dabas pamatne; savrupmāju dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas; pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

Dzīvojamās mājas (kotedžas)

15.panta 7.punkts - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību

6

Drosmes iela 7

13000103304

13000103304

0.232

Tehniskās apbūves; turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Transporta līdzekļu garāžu apbūve

Administratīvā ēka, darbnīca, garāža

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas namsaimnieks SIA, 1/1

7

Dubulti 3747

13000103747

13000103747

0.1669

Darījumu iestāžu teritorija; turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

Ēkas daļa

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

8

Dzeldas iela 1

13000103735

13000103735

0.2247

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

Veikals, darbnīca

Privatizācijas procesa pabeigšanai pēc īpašuma tiesību noteikšanas uz ēkām

9

Dzintari 2010

13000082010

13000082010

0.5657

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Transformatora ēka

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Latvenergo AS

10

Dzintari 2308

13000082308

13000082308

0.0154

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve

Edinburgas prosp. 15 daļa

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

11

Dzirnavu iela 24

13000219607

13000219607

0,0257

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Atdalīts no Dzirnavu 22 apbūves gabala

12

Dzirnavu iela 50

13000219302

13000219302

0.4991

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

Skola, katlu māja - sporta zāle

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

13

Edinburgas prospekts 33

13000082604

13000082604

0.3703

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Bij. Alternatīvās skolas ēkas

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

14

Hercoga Jēkaba iela 4

13000216625

13000216625

0.1692

Mazstāvu dzīvojamā teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve; rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

Administratīvā ēka, noliktava, darbnīca

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

15

Ineša iela 6

13000123002

13000123002

0.2321

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Katlu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

16

Jaundubulti 1611

13000111611

13000111611

1.4721

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

2 siltummezgla būves un 5 saimniecības būves

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

SIA " Jūrmalas siltums" , pašvaldības vēsturiskais zemesgabals

17

Jaundubulti 1706

13000111706

13000111706

0.5966

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

2 siltummezgla ēkas un 2 saimniecības būves

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

SIA " Jūrmalas siltums" , pašvaldības vēsturiskais zemesgabals

18

Jaunķemeru ceļš 29

13000251107

13000251107

0.2531

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

19

Jelgavas iela 5

13000074907

13000074907

0.098

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

Jūrmalas siltums dispečerpunkts un fizisku personu garāžas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058

20

Jomas iela 17

13000092211

13000092211

0.1666

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

Administratīvā ēka

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas namsaimnieks SIA, arī notāri

21

Jomas iela 17A

13000092214

13000092214

0.0725

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

22

Jūrmalas pilsētas kapi

80480090038

80480030407

0.4

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

Kapliča un palīgceltnes, Babītes pag.

15.panta 2.punkts - kapsētu izveidošana un uzturēšana

Jūrmalas kapi SIA

23 Svītrots ar domes 2016.gada 25.februāra 76.lēmumu

Jūrmalas pilsētas kapi

80480090038

80480090096

0.66

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

Piesaules, Sēbruciems, Babītes pag.

15.panta 2.punkts - kapsētu izveidošana un uzturēšana

24 Svītrots ar domes 2016.gada 25.februāra 76.lēmumu

Jūrmalas pilsētas kapi

80480090038

80480090097

0.23

Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve

Veldzes, Babītes pag.

15.panta 2.punkts - kapsētu izveidošana un uzturēšana

25

Kalsnavas iela 2A

13000082608

13000082608

0.0645

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

26

Kauguri 3118

13000203118

13000203118

0.0258

Tehniskās apbūves teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Siltummezgls

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

27

Kļavu iela 13

13000101308

13000101308

0.1163

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

Administratīvā ēka, darbnīca

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas namsaimnieks SIA

28

Kolkas iela 14

13000251221

13000251221

0.0797

Tehniskās apbūves teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

29

Krastaciems 0501

13000180501

13000180501

184.482

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

2 sūkņu mājas un artēziskās akas

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333

30

Ķemeri 0107

13000260001

13000260107

0.325

Bez zonējuma

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Vēršupīte

31

Ķemeri 0111

13000260005

13000260111

0.1325

Bez zonējuma

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Vēršupīte

32

Ķemeri 1031

13000261031

13000261031

0.008

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

Starpgabals

33

Lašu iela 9A

13000022103

13000022103

0,0069

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve; dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve

Autobusa pietura

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

34

Lībiešu iela 9

13000200705

13000200705

0.4237

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

Katlu māja u.c. būves

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

35

Lielupe 1001

13000041001

13000041001

0.7843

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Sabiedriskās tualetes ēka atdalīta zemesgabalā 11.līnija 1018

36

Lielupe 6306

13000046306

13000046306

0.1374

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Transformatora ēka, garāža, siltumtrase

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

35/458 d.d. un 145/916 d.d. no koplietošanas ceļa piekrītošas valstij (Latvenergo AS)

37

Meža prospekts 58B

13000046001

13000046001

0.3866

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Transformatora ēka, sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Latvenergo AS, 40003032949, 1/1

Jūrmalas ūdens SIA 40003275333

38

Miera iela 15

13000084605

13000084605

0.2469

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

39

Miera iela 16B

13000085403

13000085403

0.1745

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

40

Nometņu iela 5A

13000201804

13000201804

0.3827

Darījumu iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

Sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

41

Ormaņu iela 3

13000097610

13000097610

0.0234

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

42

Piekrastes iela 31A

13000152114

13000152114

0.1331

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

Autostāvvieta

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

43

Piestātnes iela 18

13000082606

13000082606

0.3332

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

Bij. Alternatīvās skolas ēkas

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

44

Pļaviņu iela 28

13000212804

13000212804

0.1821

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

Dzīvojamā ēka, saimniecības ēka, garāža

Namīpašuma labticīgie ieguvēji ir pilsētas zemes izpircēju reģistrā

Piešķirtas īpašumā par maksu 33/100 d.d., uz pārējo zemi nav sakārtoti dokumenti

45

Pļaviņu iela 44

13000212704

13000212704

0.3282

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

Administratīvā ēka, paviljons

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

46

Priednieki

13000052307

13000052307

0.4251

Bez zonējuma

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

Dzīvojamā ēka

15.panta 9.punkts - sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Babītes pagasta bilancē

47

Puķu iela 57

13000148015

13000148015

0.0615

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

Dzīvojamā ēka, saimniecības ēka

Namīpašuma labticīgie ieguvēji ir pilsētas zemes izpircēju reģistrā

Nav sakārtoti dokumenti

48

Pumpuri 0109

13000120005

13000120109

1.1211

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Transformatora ēka

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Latvenergo AS, pašvaldības vēsturiskais zemesgabals

49

Pumpuri 1807

13000121807

13000121807

0.8982

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve ; dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

Katlu māja

15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

JPD bilancē, lietotājs - Jūrmalas siltums SIA, 42803008058

50

Puškina iela 7A

13000262507

13000262507

0.0656

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

51

Raiņa iela 62

13000207003

13000207003

0.2586

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve, trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

Dzīvojamā māja

15.panta 9.punkts - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

Ēka nodota pašvaldībai ar LR MK rīkojumu Nr.646, 24.09.2009.

52

Rūpniecības iela 19

13000203803

13000203803

0.3741

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Komercdarbības objektu apbūve; valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve

Administratīvā ēka, šķūnis

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas namsaimnieks SIA

53

Salas iela 2

13000103904

13000103904

0.3299

Darījumu iestāžu teritorija; turpmākās izpētes un plānošanas teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

Katlu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

54

Salas iela 3

13000103704

13000103704

0.7215

Darījumu iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Noliktava, garāža u.c.

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

55

Sēravotu iela 2

13000266201

13000266201

0.1541

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Sūkņu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

56

Skautu iela 2A

13000171303

13000171303

0.0409

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

57

Skolas iela 27C

13000205003

13000205003

0.0789

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Siltummezgls

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

58

Skolas iela 46B

13000200730

13000200730

0.059

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Siltummezgls

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

59

Slokas iela 54

13000103413

13000103413

0.0486

Tehniskās apbūves teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

60

Smiltenes iela 1A

13000091903

13000091903

0.0173

Bez zonējuma

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

Noliktava

15.panta 6.punkts - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu

Pludmale, ēka zemesgrāmatā Fēnikss AS, 42803003192

61

Steķu iela 2616

13000192616

13000192616

0.4439

Bez zonējuma

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

Būves daļa

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Ielas zemesgabals

62

Stirnurags 0501

13000030501

13000030501

0.2422

Dabas pamatne

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333

63

Stirnurags 0503

13000030503

13000030503

0.122

Bez zonējuma

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333

64

Strēlnieku prospekts 30

13000102713

13000102713

0.9991

Sabiedrisko iestāžu teritorija

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

Skolas ēkas ar adresi Strēlnieku prosp. 32

15.panta 4.punkts - gādāt par iedzīvotāju izglītību

Ēkas nodotas pašvaldībai ar LR MK rīkojumu Nr.646, 24.09.2009.

65

Tallinas iela 46

13000202404

13000202404

0.1473

" Priežu parka" rajons ar apbūvi

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

Dzīvojamā māja, garāža

Namīpašuma labticīgie ieguvēji ir pilsētas zemes izpircēju reģistrā

Nav sakārtoti dokumenti

66

Tauvu iela 3512

13000193512

13000193512

0.1792

Bez zonējuma

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Ielas zemesgabals

67

Tērbatas iela 46A

13000202002

13000202002

0.1169

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; komercdarbības objektu apbūve

Siltummezgls

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

68

Tirgus iela 8B

13000263302

13000263302

0.105

Darījumu iestāžu teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

Noliktavas

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas namsaimnieks SIA

69

Tobago iela 7

13000216616

13000216616

0.0251

Mazstāvu dzīvojamā teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Pārsūknēšanas stacija

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

70

Tūristu iela 18A

13000266101

13000266101

2.2035

Tehniskās apbūves teritorija

Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

Administratīvā ēka u.c. būves

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

71

Vārnukroga ceļš 0102

13000010001

13000010102

0.0215

Bez zonējuma

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Starpgabals

Pievienošanai pie ielas

72

Varoņu iela 11

13000216707

13000216707

0.3867

Dabas pamatne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas

Ūdenstornis

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas ūdens SIA, 40003275333, 1/1

73

Ventspils šoseja 26

13000216802

13000216802

0.1645

Jaukta ražošanas teritorija

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Katlu māja

15.panta 1.punkts - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

Jūrmalas siltums SIA, 42803008058, 1/1

74

Zvārtas iela 1619

13000191619

13000191619

0.2129

Bez zonējuma

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

2 būves

15.panta 2.punkts - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

Ielas zemesgabals


Lejupielāde: DOC un PDF