Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.960

protokols Nr.27, 61. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a
nomāšanu no V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Slokas ielā 57a, kadastra numurs 1300 010 3510, kopējā platība 9335m2, ir nostiprinātas Vārds Uzvārds. Pamats – 2002.gada 31.maija pirkuma līgums. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4976 III. daļas 1.iedaļā izdarīta atzīme Nr.3.1. – iznomāt zemesgabala daļu ēkas īpašniekiem (Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 29.jūnija lēmums).

Uz zemesgabala atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša sociālā dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 1300 010 3510 001), īpašuma tiesības nostiprinātas ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006. gada 2.novembra lēmumu, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000283793.

2002.gada 7.augustā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” un Vārds Uzvārds noslēgts zemes pārvaldīšanas līgums Nr.68 par 233/1000 domājamo daļu 2174 m2 no zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a ar kopējo platību 9335 m2 pārvaldījumu līdz 2003.gada 31.jūlijam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 7.punktu, ņemot vērā Vārds Uzvārds 2009.gada 04.septembrī domē reģistrēto iesniegumu, lietas Nr.1.1-39/2694-L, kā arī, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 13.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.novembra sēdes protokolu Nr.26,Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2009.gada 3.decembri noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a, kadastra numurs 1300 010 3510, kopējā platība 9335 m2 daļas 2174 m2 platībā, nomāšanu līdz 2012.gada 31. decembrim sociālās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3510 001 uzturēšanai.

 2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, paredzot, ka maksājumi tiek veikti par zemes faktisko lietošanu no 2003.gada 1.augusta:

  2.1. 2003.gada 1.janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 16803; nomas maksa par periodu no 2003. gada 1.augusta līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 82,02 ;

  2.2. 2004. gada 1.janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 16803; nomas maksa par periodu no 2004. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 195,66;

  2.3. 2005. gada 1. janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 16803; nomas maksa par periodu no 2005.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 195,66;

  2.4. 2006.gada 1.janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 11202 un 2006.gada 5.janvārī kadastrālā vērtība ir Ls 16803; nomas maksa par periodu no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 194,95;

  2.5. no 2007.gada 6.janvāra zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 9242 un no 2007.gada 11.janvāra kadastrālā vērtība ir Ls 16635; nomas maksa par periodu no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 192,55;

  2.6. 2008.gada 1.janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 462083; nomas maksa par periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 5380,66;

  2.7. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 9335 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 462083; nomas maksa par periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par 2174 m2 zemes ir Ls 5380,66 .

 3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1. punktā minēto līgumu.

 4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts iznomātāja vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes juridiskajai pārvaldei (E.Rakiša) divu mēnešu laikā sagatavot prasības pieteikumu tiesā par piespiedu zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 57a nomas attiecību nodibināšanu ar Vārds Uzvārds.

 5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics