Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.957

protokols Nr.27, 58. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Mazā Nometņu iela 1907”
daļas nomas līguma noslēgšanu ar
akciju sabiedrību „Preses apvienība”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2009.gada 8.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 3.decembri noslēgt līgumu ar akciju sabiedrību „Preses apvienība” par zemesgabala Jūrmalā, Mazā Nometņu iela 1907 (kadastra apzīmējums 1300 020 1907, kopējā platība 24742 m2) daļas 20 m2 platībā, nomu uz pieciem gadiem kioska ēkas (kadastra numurs 1300 020 1907 001) uzturēšanai.

  2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 24742 m2 platībā ir Ls 24742, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.jūlija par zemes faktisko izmantošanu. Tādējādi nomas maksa par 20 m2 zemes ir Ls 0,30 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Paredzēt, ka maksājumi par zemesgabala faktisko izmantošanu no 2009.gada 24.maija līdz 2009.gada 30.jūnijam tiek veikta atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam (2008.gada 4.jūlija vienošanās Nr.1.1-16.3/824 par grozījumiem 2001.gada 7.jūnija līgumā Nr.385/1-3).

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram V.Vītoliņam kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics