Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.946

protokols Nr.27, 45. punkts

Par zemesgabala ieskaitīšanu
kompensācijas zemju fondā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumu Nr.830 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu” tika izveidots līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds Jūrmalas pilsētā, iekļaujot tajā pilsētas administratīvajā teritorijā esošo zemi, ko atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatās” 4.1panta trešajai daļai un 6.panta pirmajai un piektajai daļai izmanto zemes reformas pabeigšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.81 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Medņu ielā 100” tika izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Medņu ielā 100 ar platību 6070 kv.m, kurš saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas „Priežu parka rajonā” ar apbūvi.

Lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (12.panta pirmās daļas 2., 3.punkts), „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” (26.1panta pirmā daļa), Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” un Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumu Nr.544 „Par kārtību, kādā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nododami īpašumā līdzvērtīgi zemesgabali”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atcelt Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.81 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Medņu ielā 100”.

  2. Iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā zemesgabalu Jūrmalā, Medņu ielā 100 saskaņā ar pielikumu un grafisko pielikumu – zemesgabala plānu.

  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.946

(protokols Nr.27, 45.punkts)

Nr.

p.k.

Zemesgabala

adrese

Zemes

vienības kadastra apzīmējums

Platība (kv.m)

Kadastrālā

vērtība (Ls)

Zonējums pēc teritorijas plānojuma

Zemesgabala

plānotā

(atļautā)

izmantošana

Apgrūtinājumi

1.

Medņu iela 100

Jūrmala

1300 021 5509

6070

6070

„Priežu parka rajons” ar apbūvi

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija - 010103