Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.933

protokols Nr.27, 27. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 21.augusta domes lēmumā Nr.756 „Par iespēju
turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra
numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2008.gada 21.augustā pieņēma lēmumu Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2” (turpmāk tekstā – arī Lēmums) ar kuru būvniecības pasūtītājai Ž.Ģ. tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2009.gada 1.jūnijam izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai: 1.1. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu būvniecības turpināšanai Lienes ielā 18-2, Jūrmalā; 1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

Dome 2009.gada 28.augustā saņēma Ž.Ģ. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2476) ar lūgumu pagarināt Domes lēmuma Nr.756 izpildes termiņu uz diviem gadiem, pamatojot to ar sekojošiem argumentiem:

1) Būvvalde 2009.gada 27.aprīlī izdeva Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.14-7/108 saimniecības ēkas – garāžas rekonstrukcijai Lienes ielā 28-2, Jūrmalā;

2) pasūtīts jauns inženiertopogrāfiskais plāns;

3) Būvvaldē 2009.gada 21.augustā akceptēts dzīvojamās mājas lit.002 vienkāršotās renovācijas projekts Nr.399;

4) tiek kārtoti dokumenti dzīvokļa īpašuma izbeigšanai un nekustamā īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā;

Saskaņā ar administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, Būvvalde uzaicināja nekustāmā īpašuma Lienes ielā 28 kopīpašnieku T.K., zemesgabala Lienes ielā 26 īpašnieku Ž.G. Būvvaldē iesniegt viedokli jautājumā par Ž.Ģ. iesniegumu ar lūgumu pagarināt Domes lēmuma Nr.756 izpildes termiņa pagarināšanu uz diviem gadiem.

T.K. savā 2009.gada 15.septembra iesniegumā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei nepiekrīt Domes lēmuma Nr.756 termiņa pagarināšanai un uzskata, ka projekts nevar tikt apstiprināts un būvniecība nevar tikt atļauta bez viņas kā kopīpašnieces piekrišanas. Kopīpašnieces viedoklis šajā jautājumā ir tāds, ka kopīpašnieku strīdus jautājumi risināmi tikai tiesas ceļā.

Ž.G. savā 2009.gada 18.septembra iesniegumā informē Jūrmalas pilsētas domes būvvaldi par to, ka šāda lēmuma pieņemšanā nav saskatāmas viņai nelabvēlīgas sekas, ja lemjot par minētajiem jautājumiem pašvaldība ievēro un pareizi piemēro normatīvo aktu prasības, bet pati būvniecība Lienes ielā 28 turpmāk notiek stingri atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu, tajā skaitā apbūves noteikumu prasībām saskaņā ar noteiktā kārtībā izstrādātu, saskaņotu un akceptētu būvprojektu.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Pašvaldība 2008.gada 21.augustā pieņēma Lēmumu patvaļīgās būvniecības lietā.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībās, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Piemērojamā tiesību norma dod iestādei arī rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījumā izdot lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā un iestāde savu rīcības brīvību var izmantot tikai šai nolūkā.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošo.

Būvniecības pasūtītāja Ž. Ģ. nav izpildījusi Domes lēmuma Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2” 1.punkta prasības.

Vērā ņemams apstāklis ir tas, ka būvniecības pasūtītāja ir uzsākusi Domes lēmuma izpildi un ir jau veikusi sekojošas procesuālās darbības:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2009.gada 27.aprīlī izdeva plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.14-71/108 saimniecības ēkas-garāžas rekonstrukcijai, saglabājot funkciju Lienes ielā 28, Jūrmalā;

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2009.gada 21.augustā akceptēts dzīvojamās mājas lit.002 Lienes ielā 28, Jūrmalā vienkāršotās renovācijas projekts Nr.399;

3. Tiek gatavoti juridiskie dokumenti pārejai no dzīvokļa īpašuma uz nekustamo īpašumu Lienes ielā 28, Jūrmalā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2, ja pasūtītājs neveic pašvaldības lēmumā par būvniecības radīto seku novēršanu norādītos pasākumus, pašvaldība ir tiesīga veikt visus lēmumā norādītos pasākumus būvniecības radīto seku novēršanai un pasūtītājs sedz visus ar būvniecības radīto seku novēršanu saistītos izdevumus.

Lemjot par administratīvā akta izdošanu, pirmām kārtām ir jāizvērtē iespējamais labums, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas tiks uzlikti adresātam, jo būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.

Domei ir iespēja pieņemt divus dažādus lēmumus:

pirmkārt, par Domes lēmuma Nr.756 termiņa pagarināšanu uz noteiktu laiku, kas dotu pasūtītājam Ž.Ģ. par saviem finansiālajiem līdzekļiem sakārtot būvniecību Lienes ielā 28 atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

otrkārt, pašvaldība veic visus Domes lēmumā Nr.756 norādītos pasākumus būvniecības radīto seku novēršanai un pasūtītājs sedz visus ar būvniecības radīto seku novēršanu saistītos izdevumus.

Otrajā gadījumā pašvaldībai nākošā gada budžetā ir jāparedz nepieciešamie līdzekļi patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai Lienes ielā 28 un jāiegulda šie līdzekļi objektā, un tikai pēc tam tiesas ceļā pašvaldībai ir dota iespēja atgūt ieguldīto. Acīm redzami, minēto darbību veikšanai būs nepieciešami ievērojami pašvaldības ieguldījumi, kurus atgūt būs iespējams tikai ilgstošā laika periodā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka būvniecības pasūtītājs Ž.G., lūdzot Domes lēmuma izpildes pagarinājumu, piekrīt veikt Domes uzdotos pasākumus, kas saistīti ar patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Lienes ielā 28, Dome uzskata, ka lietderīgāk un samērīgāk ir atļaut zemes gabala Lienes ielā 28 kopīpašniekam Ž.Ģ. turpināt uzsākto būvniecības sakārtošanas procesu, vienlaicīgi adresātu brīdinot par to, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa 370.panta pirmo un otro daļu, Domes lēmumā noteikto darbību neizpildes gadījumā pašvaldība piemēros likumā noteiktās piespiedu naudas uzlikšanas iespējas.

2009.gada 30.oktobrī Ž.G. tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par pašvaldības amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu un nosūtīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Jūrmalas pilsētas tiesai.

Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas (turpmāk tekstā – Komiteja) 2009.gada 4. novembra sēdē tika izskatīts jautājums par minētā Domes lēmuma grozījumiem. Komitejas sēdē tika uzklausīts zemesgabala Lienes ielā 28 kopīpašnieku Ž. G. un T.K. viedoklis minētajā jautājumā. Ņemot vērā izteiktos viedokļus un argumentus, Komitejā, deputātiem atklāti balsojot, tika nolemts līdz 2010.gada 01. maijam pagarināt tehniskā projekta izstrādei un sakaņošanai paredzēto laiku zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā proces likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmuma Nr.756 „Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2” 1.punktu un izteikt šādā redakcijā:

    „1.Būvniecības pasūtītājai Ž.G. atļaut turpināt būvniecību un līdz 2010.gada 1.maijam izpildīt sekojošus nosacījumus būvniecības turpināšanai:

    1.1. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu būvniecības turpināšanai Lienes ielā 28-2, Jūrmalā;

    1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”.

  2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

  3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajai rajona tiesai Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.756

Lejupielāde: DOC un PDF