Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.923

protokols Nr.27, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.467 „Par maksas
pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” 1.6., 4.4.7. un 6.2.apakšpunktiem, kā arī Jūrmalas pilsētas domes sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komitejas 2009.gada 8.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-63/03) un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 14.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmuma Nr.467 ”Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā” pielikumu, izsakot to jaunajā redakcijā (saskaņā ar šī lēmuma pielikumu).

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Čaklais) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

  3. Grozījumi stājas spēkā no 2010.gada 1.janvāra.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.923

(protokols Nr.27, 17.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS

MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS (LATOS)

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Cena (latos)

1.

Pašvaldības policijas amatpersonu (policijas darbinieks dienesta ekipējumā) maksas pakalpojumi vienai stundai:

1.1.

Kājnieku patruļas postenis

(viens darbinieks)

1.1.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

5.80

1.1.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

7.00

1.1.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

8.20

1.1.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

9.50

1.2.

MOTO patruļas postenis

(viens darbinieks + motorollers)

1.2.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

7.80

1.2.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

9.20

1.2.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

10.60

1.2.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

12.00

1.3.

AUTO patruļas postenis

(divi darbinieki + automašīna)

1.3.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

14.70

1.3.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

17.10

1.3.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

19.60

1.3.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

22.00

1.4.

Ūdens patruļas postenis

(divi darbinieki + peldlīdzeklis)

1.4.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

25.00

1.4.2.

svētku dienā (06.00.-22.00)

30.60

Pašvaldības policijas maksas pakalpojumi neattiecas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīkotajiem pasākumiem.


Grozītais lēmums Nr.467