Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 16.decembra 528.lēmumu

2009.gada 03.decembrīNr.922

protokols Nr.27, 16. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas bibliotēku apvienībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Bibliotēku likuma 5.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „” Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” 5.3 punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 10.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas bibliotēku apvienības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas bibliotēku apvienības maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto tāmi.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

  5. Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.166 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā”.

  6. Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļai (G.Liepiņa) kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.922

(protokols Nr.27, 16.punkts)

Jūrmalas bibliotēku apvienības

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena (Ls)

1.

Bibliotekārie pakalpojumi

1.1.

Bibliotēkas gada abonements (lasītāja karte) lietotājiem no 18 gadu vecuma

1 karte

2.00

1.2.

Par atkārtotu lasītāja karti (nozaudēšanas gadījumā)

1.2.1.

pieaugušajiem

1 karte

1.00

1.2.2

lietotājiem līdz 18 gadu vecumam

1 karte

0.50

1.3.

Starpbibliotēku abonementa pakalpojums

1 izpildīts pieprasījums

1.50

1.4.

Kavējuma/soda nauda par laikā nenodotajiem iespieddarbiem

1 vienība dienā

0.01

1.5.

Nakts abonements (vienojoties ar bibliotekāru, lasītavas uzziņu fonda izdevumu izsniegšana uz mājām)

1 vienība

0.20

1.6.

Iespieddarbu rezervēšana

1 vienība

0.20

2.

Datoru pakalpojumi

2.1.

Lāzerizdruka

2.1.1

melnbalts teksts A4 formāts

1 lpp.

0.10

2.1.2

krāsains teksts A4 formāts

1.lpp.

0.20

2.1.3.

melnbalts teksts A3 formāts

1 lpp.

0.15

2.1.4.

krāsains teksts A3 formāts

1 lpp.

0.40

2.1.5.

krāsains attēls A4 formāts

1 lpp.

0.50

2.1.6

krāsains attēls A3 formāts

1 lpp.

1.00

2.2.

Skenēšana

1 lpp.

0.50

2.3.

Tematiskā pieprasījuma/uzziņas izpilde

1 uzziņa

1.00

3.

Citi pakalpojumi

3.1.

Kopēšana

3.1.1.

pieaugušajiem A4 formāts

1 lpp.

0.08

3.1.2

pieaugušajiem A3 formāts

1 lpp.

0.16

3.1.3.

lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts

1 lpp.

0.05

3.1.4.

lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts

1 lpp.

0.10

3.2.

Faksa nosūtīšana

3.2.1.

valsts robežās

1 lpp.

0.50

3.2.2.

uz ārvalstīm

1 lpp.

1.50

3.3.

Faksa saņemšana

1 lpp

0.10


Lejupielāde: DOC un PDF