Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.921

protokols Nr.27, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 „Par grozījumiem
Jūrmalaspilsētas domes” 2009.gada 12.februāra lēmumā
Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta
apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 10.novembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.718 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes” 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” 32.pielikumu un izteikt to jaunajā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

  2. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts ir piemērojams no 2009.gada 1.novembra.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.921

(protokols Nr.27, 15.punkts)

 

 

Jūrmalas mākslas skolas

darbinieku skaita saraksts

 

 

 

Amata nosaukums

 

Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu Nr.718

 

Izmaiņas + vai -                                         2009.gada darbinieku skaita sarakstā

 

2009.gada darbinieku skaita saraksts pēc veiktajām izmaiņām

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenā grāmatvede

1,00

366

366,00

 

 

 

1,00

366

366,00

Grāmatvede

0,50

190

95,00

 

 

 

0,50

190

95,00

Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un darba  drošībai

1,00

289

289,00

 

 

 

1,00

289

289,00

Sagādnieks

0,50

247

123,50

 

 

 

0,50

247

123,50

Lietvede

0,50

202

101,00

 

 

 

0,50

202

101,00

Kostīmmeistare

0,40

180

72,00

 

 

 

0,40

180

72,00

Sargs-dežurants

4,00

180

720,00

 

 

 

4,00

180

720,00

Strādnieks ēku un iekārtu remontiem

0,50

238

119,00

 

 

 

0,50

238

119,00

Apkopēja

2,25

180

405,00

 

 

 

2,25

180

405,00

Sētniece

0,90

180

162,00

 

 

 

0,90

180

162,00

Pirmskolas pedagogi

4,00

255

1020,00

-4,00

255

-1020,00

 

 

 

Direktors

 

 

 

1,00

471

471,00

1,00

471

471,00

Direktora vietnieks

 

 

 

0,50

355

177,50

0,50

355

177,50

Profesionālās ievirzes pedagogs

 

 

 

3,91

255

997,05

3,91

255

997,05

Kopā mēnesī

15,55

 

3472,50

1,41

 

625,55

16,96

 

4098,05

 


Grozītais lēmums Nr.718