Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2010.gada 19.augusta 597.lēmumu

2009.gada 03.decembrīNr.920

protokols Nr.27, 14. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu
centra maksas pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra audzēkņu dalības maksas un maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.561 „Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.novembra lēmuma Nr.909 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.561 „Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem”, 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā”, 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”” 1.punktu un 1.pielikumu.

  6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.920

(protokols Nr.27,  14.punkts)

 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

audzēkņu dalības maksas un maksas pakalpojumu izcenojumi

 

Nr.

p.k.

Programmas, pakalpojuma nosaukums

Mērvie-nība

Maksa

bez PVN (Ls)

PVN (Ls)

Maksa ar PVN (Ls)

1.

Audzēkņu līdzdalības maksas *

 

 

 

 

1.1.

Interešu izglītības programmas

nodarbība

1,00 Ls

 

 

1.2.

Tehniskās jaunrades programmas

nodarbība

1,50 Ls

 

 

2.

Maksas pakalpojumi

 

 

 

 

2.1.

Nodarbību komplekss pirmskolas vecuma bērniem

mēnesī

20,00

 

 

2.2.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 

 

 

 

2.2.1.

2 nodarbības nedēļā

mēnesī

7,00

 

 

2.2.2.

4 nodarbības nedēļā

mēnesī

11,50

 

 

2.2.3.

6 nodarbības nedēļā

mēnesī

15,20

 

 

2.3.

Tehnikas izmantošana citu organizāciju pasākumiem centra telpās**:

 

 

 

 

2.3.1.

Kodoskops,  videoprojektors, dators,  printeris

stunda

2,00

0,42

2,42

2.3.2.

DVD atskaņotājs, televizors, videomagnetafons

stunda

1,00

0,21

1,21

2.4.

Kopēšana:

 

 

 

 

2.4.1.

A4 formāta lapa, vienpusēja

1 kopija

0,02

0,01

0,03

2.4.2.

A4 lapa abpusēja

1 kopija

0,04

0,01

0,05

2.4.3.

Izdruka no datora

1 lapa

0,05

0,01

0,06

2.5.

Telpu iznomāšana citu organizāciju vai privātpersonu pasākumiem**

 

 

 

 

2.5.1.

Nodarbību telpa (34m2), Zemgales ielā 4

1 stunda

2,00

0,42

2,42

2.5.2.

Zāle (60m2), Zemgales ielā 4

stunda

5,00

1,05

6,05

2.6.

Citi pakalpojumi

 

 

 

 

2.6.1.

Ekskursijas ar uzdevumiem centra teritorijā

Nodarbība grupai/1,5 stunda

5,00

1,05

6,05

2.6.2.

Pasākumu organizēšana un vadīšana

2 stundas

10,00

2,1

12,1

2.7.

Jūrmalas mācību iestāžu audzēkņu līdzdalības maksa par teorētisko apmācību nodrošināšanu autovadītāju kursos „A” un „B” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai

 

 

 

 

2.7.1.

A1 un B Kategorija

kurss

10,00

 

 

2.7.2.

B un C1

kurss

15,00

 

 

2.7.3.

Gājēju un riteņbraucēju satiksmes noteikumi

kurss

bezmaksas

2.8.

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu pa vadītāju kategorijām Jūrmalas pilsētā

kurss

55,00

11,55

66,55

2.8.1.

tajā skaitā par teorijas apmācību

kurss

 35,00

7,35

42,35

2.8.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

 20,00

4,2

24,20

2.9.

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu par vadītāju kategorijām īrētās telpās ārpus Jūrmalas

 

 

 

 

2.9.1.

A1 vai A vai B1, tajā skaitā:

kurss

70,00

14,70

84,70

2.9.1.1.

Par teorijas apmācību

kurss

50,00

10,50

60,50

2.9.1.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.2.

A (ja personai ir citas kategorijas vadītāja apliecība), tajā skaitā:

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.2.1.

Par teorijas apmācību

kurss

-

-

-

2.9.2.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.3.

B, tajā skaitā:

kurss

65,00

13,65

78,65

2.9.3.1.

Par teorijas apmācību

kurss

45,00

9,45

54,45

2.9.3.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.4.

C1 vai D1 vai D, tajā skaitā

kurss

80,00

16,80

96,80

2.9.4.1.

Par teorijas apmācību

kurss

60,00

12,60

72,60

2.9.4.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.5.

C, tajā skaitā:

kurss

90,00

18,90

108,90

2.9.5.1.

Par teorijas apmācību

kurss

70,00

14,70

84,70

2.9.5.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.6.

B un C1, tajā skaitā:

kurss

100,00

21,00

121,00

2.9.6.1.

Par teorijas apmācību

kurss

80,00

16,80

96,80

2.9.6.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

2.9.7.

E, tajā skaitā:

kurss

60,00

12,60

72,60

2.9.7.1.

Par teorijas apmācību

kurss

40,00

8,40

48,40

2.9.7.2.

Par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

kurss

20,00

4,20

24,20

 

*     No dalības maksām atbrīvoti Jūrmalas pilsētas bērni un jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm.

** Tehnikas un telpu iznomāšana bezmaksas Jūrmalas izglītības iestādēm, Jūrmalas pašvaldības budžeta iestādēm