Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.919

protokols Nr.27, 13. punkts

Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sekojošu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita sarakstu:

Nr.

p.k.

Amatu nosaukumi

Štata vienības

Amata likme

Amata alga

1.

Direktors

1.0

471,00

471,00

2.

Direktora vietnieks

1.0

361,00

361,00

3.

Saimniecības pārzinis

1.0

300,00

300,00

4.

Apkopēja

2.0

180,00

360,00

5.

Dzīvnieku kopēja

1.3

180,00

234,00

6.

Sētnieks

1.6

180,00

288,00

7.

Remontstrādnieks

1.0

180,00

180,00

8.

Sargs

3.0

180,00

540,00

9.

Iekārtu meistars

1.0

203,00

203,00

Kopā

12.9

2937,00

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts ir piemērojams no 2009.gada 1.novembra.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.718 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes” 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” 20.pielikumu „Tehniskās jaunrades sporta un atpūtas centra darbinieku skaita saraksts” un 21.pielikumu „Jauno dabas draugu centra darbinieku skaita saraksts”.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics