Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.913

protokols Nr.27, 5. punkts

Par Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās
aprūpes centrs” direktora amatalgu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Publisko aģentūru likums” 28.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” piektās daļas 5.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2010.gada 1.februāri noteikt Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora mēneša amatalgu Ls 1000 (viens tūkstotis lati) apmērā.

  2. Ar 2010.gada 1.februāri atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmumu Nr.43 ,,Par pašvaldības aģentūras ,,Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora amatalgu”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics