Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.912

protokols Nr.27, 4. punkts

Par Jūrmalas kultūras centra direktora iecelšanu amatā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ar 2009.gada 4.decembri iecelt amatā par Jūrmalas kultūras centra direktoru Agni KRISTVALDU.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics