Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.910

protokols Nr.27, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu
iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” publicēšanu

Īpaša režīma zona Jūrmalas pilsētā ir noteikta ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Minētie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi ir spēkā esoši un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmumam ir informatīvs raksturs, jo ir sēdē pieņemts lēmums, un tas ir iekšējs administratīvs tiesību akts, kas attiecas uz Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļiem, Valsts kanceleju vai citām valsts institūcijām un to amatpersonām.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta deleģējumu Jūrmalas pilsētas domi noteikt transportlīdzekļu iebraukšanas kārtību īpašā režīma zonā, Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 11.jūnijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”. Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam saistošie noteikumi 2009.gada 16.jūnijā tika nosūtīti Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. 2009.gada 11.augustā Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu ministrija informē Jūrmalas pilsētas domi par to, ka ir izvērtējusi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošos noteikumus Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”, vienlaikus norāda, ka ir pārskatāma (tātad grozāma) saistošo noteikumu tiesību norma, kas nosaka nodevas objektu. Reģionālā attīstības un pašvaldību lietu ministrija minēto atzinumu sniedz laikā, kad jau spēkā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.432 „Grozījumi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt nodevas”.

Atbilstoši Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegtajam atzinumam, Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 29.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.70 „ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”. Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sniedz atzinumu, ka līdz īpaša režīma teritorijas noteikšanai pašvaldības teritorijas plānojumā, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nav tiesiska pamata izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”. Kā pamatojums tiek minēts tas, ka 2009.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.432 „Grozījumi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt nodevas”.

Konkrētajā gadījumā ir saskatāma Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nekonsekvence sniegto atzinumu saturā. Vienā gadījumā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija norāda (pēc 2009.gada 1.jūlija), ka jāveic grozījumi saistošajos noteikumos un jāprecizē nodevas objekts, bet otrā gadījumā, kad tiek precizēts nodevas objekts atbilstoši ministrijas atzinumam, pašvaldībai nav tiesiska pamata izdarīt grozījumus un minētie grozījumi ir jāatceļ. Sekojot šādai loģikai ir jāsecina, ka ministrijas ieskatā ne tikai nodevas likmes palielināšana, bet arī nodevas likmes samazināšana vai to kategoriju loka paplašināšana, kuriem pienāktos atvieglojumi, būtu tiesiski neiespējama, kamēr īpaša režīma zona nav noteikta pašvaldības teritorijas plānojumā. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.432 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt nodevas” (turpmāk – tekstā Noteikumi) ir vērsti nevis uz spēkā esošo saistošo noteikumu grozījumu ierobežošanu, bet gan uz īpaša režīma zonas nostiprināšanu teritorijas plānojumā kā zināmu aprobežojumu. Latvijas Republikas Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas norāde par to, ka Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” ar 2010.gada 1.jūliju tiks atzīti par spēkā neesošiem liecina par to, ka līdz noteiktajam datumam ir tiesisks pamats pastāvēt jau noteiktajiem ierobežojumiem.

Noteikumu nepieciešamību noteica, cita starpā, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums un 2008.gada 11.decembrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz ar 2009.gada 1.jūliju izslēgt minētā likuma 12.panta otro un piekto daļu, kā arī noteikt, ka vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām tiks nosūtīti ministrijai un publicēti likuma " Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Noteikumu 11.punkts nosaka, ka nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras iebrauc transportlīdzekļus pašvaldības teritorijas plānojumā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai noteiktā īpaša režīma zonā. Minētā tiesību norma iestrādāta ar mērķi nodrošināt sabiedrības līdzdalību. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kā arī tā grozījumu izstrādē tiek ievērots interešu saskaņotības princips un atklātības princips, kuri nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un plānojumā tiek saskaņotas valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses. Tā kā īpaša režīma zonas noteikšana ir saistīta ar indivīda brīvību ierobežošanu, nosakot teritoriju, kurā transportlīdzekļu iebraukšanu tiek pakļauta ekonomiskiem ierobežojumiem, būtiski ir nodrošināt tiesības indivīdam līdzdarboties šāda lēmuma pieņemšanā. Viens no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes posmiem ir vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kā ar tā grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizēšana. Līdz ar to, veicot sabiedriskās apspriešanas, tiktu nodrošināta sabiedrības interešu ievērošanu, kā arī nodrošinātas tiesības indivīdam līdzdarboties lēmuma, kas ierobežo tā brīvību, pieņemšanas procesā.

No minētā secināms, ka 2009.gada 12.maija noteikumu Nr.432 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt nodevas” mērķis nebija pakļaut sabiedrības līdzdalības procedūrai nodevas apmēra apspriešanu. Minētais būtu klajā pretrunā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartā nostiprinātajam principam, ka pašvaldības budžetam pamatā jāveidojas no pašu ienākumiem – nodokļiem un nodevām, un kuriem likmes maina pati pašvaldība, pretējā gadījumā būtu apdraudēts pašvaldību ekonomiskais pamats.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” konkrētajā gadījumā ir speciālā tiesību norma un tā ir pārāka par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumiem Nr.432 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt nodevas” kā vispārējo tiesību normu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics