Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 03.decembrīNr.909

protokols Nr.27, 1. punkts

Par atbalstu projektam
„Laba veselība veido labu pasauli”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” un ņemot vērā, ka 2009.gada 27.novembrī Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē tika atbalstīts konkursam „Veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projekts” pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” iesniegtais projekts „Laba veselība veido labu pasauli”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izstrādāto projektu „Laba veselība veido labu pasauli” saskaņā ar pielikumu.

  2. Nodrošināt 2009.gada novembrim un decembrim projekta „Laba veselība veido labu pasauli” īstenošanai finansējumu pašvaldības budžetā Ls 2293.

  3. Nodrošināt projekta izpildei nepieciešamo līdz finansējumu 2010.gada pašvaldības budžetā Ls 13759 apmērā, no kopējām plānotajām izmaksām Ls 16362 apmērā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.909

(Protokols Nr.27, 1.punkts)

 

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas domes veselības aprūpes

Pieejamības palielināšanas projekts

2009.gada projektu

Konkurss

 

Projekta iesniedzējs                          Pašvaldības aģentūra

                                                            „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs”

 

 

 

Projekta nosaukums                          „Laba veselība veido labu pasauli”

 

 


Projekta iesniedzējs       Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

 

Projekta nosaukums     „ Laba veselība veido labu pasauli!”

 

 

Projekta nepieciešamības pamatojums

 

Fiziskā novecošana ir neizbēgama, nevar apstādināt laiku un ar to saistītās bioloģiskās pārmaiņas, kuras noris cilvēka organismā. Laiku pagriezt atpakaļ nav iespējams, bet jāpieņem veca cilvēka stāvoklis kā objektīva īstenība un jācenšas viņam palīdzēt.Ir svarīgi radīt nosacījumus un motivēt veco cilvēku pēc aiziešanas pensijā vēl 20-30 gadus, saglabājot maksimālu neatkarību, dzīvot interesantu, pilnvēŗtīgu dzīvi kā pilntiesīgai personībai, atbilstoši savai dzīves līnijai, savām spējām un vērtību orientācijai.

 

Projekta mērķa grupa ir 11568 ir vecuma pensionāri, kas sastāda apmēram 20% no  Jūrmalas iedzīvotāju skaiata.Sirmajiem Jūrmalniekiem ir nepieciešamas veselības saglabāšanas un uzlabošanas iespējas, tai skaitā ārstnieciskā fizkultūra un ergoterapija un šim nolūkam ir speciāli aprīkota ārstnieciskās fizkultūras zāle, piesaistīti speciālisti un nodibināta sadarbība ar ģimenes ārstiem Jūrmalas pilsētā.

 

P/a „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs” sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Institūcija ne tikai realizē savas pamatfunkcijas, bet laikā no 01.11.2008.g. līdz 31.10.200.g. īsteno projektu”Laba veselība veido labu pasauli”.

Kopējās projekta izmaksas Ls 20710, tai skaitā P/a”Jūrmalas SAC”līdzfinansējums Ls 5082 un Jūrmalas domes finansējums Ls 15628 ir apgūts pilnībā.

Projekta norises laikā

- par P/a”Jūrmalas SAC līdzekļiem, atbilstoši prasībām, izremontēta ārstnieciskās fizkultūras zāle;

- saskaņā ar projekta tāmi zāles aprīkošanai iepirkti pamatlīdzekļi par summu Ls 3236,80;

- saskaņā ar projekta tāmi fizisko aktivitāšu veikšanai iepirkts inventārs par summu Ls 1090;

- piesaistīti veselības aprūpes speciālisti- sertificēts fizioterapeits 0,5 slodze, fizioterapeita asistents 1,0 slodze, ergoterapeits 0,5 slodze un apkopēja 0,5 slodze.

 Lai nodrošinātu iespēju lielākam mērķa grupas dalībnieku skaitam piedalīties projekta aktivitātēs, P/a”Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”piedāvāja iespēju ārstnieciskās fizkultūras nodarbības realizēt ne tikai Jūrmalas SAC teritorijā, kur ir labiekārtota, piemērota un droša vide, bet arī Dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem filiālē Kauguros un citas fiziskām aktivitātēm piemērotās vietās Jūrmalas pilsētā (pludmalē, parkos, stadionos un citās piemērotās vietās).Atkarībā no klientu veselības stāvokļa  un nepieciešamības nodarbības tiek veiktas gan gan individuāli gan grupās

Rezultātā P/a”Jūrmalas SAC”ārstnieciskajā fizkultūras zālē, Dienas centra filiālē Kauguros un brīvā dabā 10 mēnešu laikā speciālistu vadībā realizētās 2997 fiziskās nodarbības( plānoto 1900 vietā) Kopumā tika strādāts ar799 pacientiem no kuriem 591 ir Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, bet 208 pacienti ir P/a”Jūrmalas SAC”mājas aprūpes nodaļas un ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas klienti.

Par projekta ilgtspējību liecina arī kvalitatīvie rādītāji:

- Jūrmalnieku atsaucība un līdzdalība projekta aktivitātēs;

- Izveidota Jūrmalas pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti piemērota un viņu fiziskajām aktivitātēm atbilstoša materiāli tehniskā bāze;

- Izveidotais ārstnieciskās fizkultūras un ergoterapeita pakalpojums ir pieprasīts un infrastruktūra tiek maksimāli izmantota;

- Pacienti tiek ne tikai atveseļoti, bet arī izglītoti par iespējām pašiem līdzdarboties savas veselības uzlabošanā, tādejādi ietaupot uz medikamentu un ārstu apmeklējumu rēķina.

- Mērķa grupas dalībniekiem veidojušies sociālie kontakti ar sava vecuma cilvēkiem, mazinājusies sociālā atstumtība un notikusi integrācija.

 - Atveseļošanās un veselības uzturēšanas iespējas veicina veco cilvēku pielāgošanos ikdienas dzīvei ar iespējami maksimālu neatkarību no citiem,  uzlabojas viņu dzīves kvalitāte

Turpinot projekta”Laba veselība veido labu pasauli”ietvaros  atveseļošanās pasākumus Jūrmalas pensijas vecuma iedzīvotājiem un cilvēkiem ar invaliditāti, lielā mērā tiks uzlaboti viņu dzīves standarti un saglabāta dzīves kvalitāte.

                      Jūrmalaspilsētas domes veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projekta darbība nodrošinātu  ne tikai veselības problēmu risināšanu mērķa grupai, bet arī popularizētu Jūrmalas pilsētas labās prakses pieredzi darbā ar sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām un sekmētu virzību uz Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēku un cilvēku ar invaliditāti  integrēšanu sabiedrībā un  patreizējā ekonomiskajā situācijā mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā kopumā, 

 

Projekta rezultātā būs

 

1)     Izveidotajā, aprīkotajā un prasībām atbilstošajā ārstnieciskās fizkultūras zālē, darbojoties speciālista vadībā, Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēki tiks iesaistīti pasākumos, kas sekmē atveseļošanos, uzlabo un saglabā veselību.

2)     nodrošinot fiziskās aktivitātes gan telpās, gan brīvā dabā, tiks veicināta veco cilvēku pielāgošanās ikdienas dzīvei ar iespējami maksimālu neatkarību no citiem;

3)     Turpināsies Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēku izglītošana un informēšana par iespējām līdzdarboties savas veselības un, līdz ar to, dzīves kvalitātes uzlabošanā;

4)     Sadarbības rezultātā mērķa grupas dalībniekiem ne tikai uzlabosies viņu veselības stāvoklis, bet arī veidosies sociālie kontakti ar sava vecuma cilvēkiem, mazināsies sociālā izolētība un tiks veicināts integrācijas process;

 

P/a „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs”, plānojot un realizējot projektu, var balstīties:

1.      uz institūcijas pieredzi darbā ar veciem cilvēkiem;

2.      uz projekta”Laba veselība veido labu pasauli”dalībnieku ieinteresētību un vēlmi piedalīties aktivitātēs;

3.      uz veiksmīgo sadarbību ar ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem;

4.      uz sadarbības partneru atbalstu mērķa grupas formēšanā un motivēšanā piedalīties aktivitātēs;

5.      Eiropas standartiem atbilstošas fizisko nodarbību telpas esamību;

6.      esošo materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursiem;

7.      pieejamas un drošas vides esamību;

8.      iespējām realizēt ārstnieciskās fizkultūras nodarbības brīvā dabā, jebkurā pilsētas teritorijā atkarībā no mērķa grupas dalībnieku pieprasījuma.

 

Projekta mērķa auditorija

 

Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēki, kuru kopējais skaits ir aptuveni 20% no visu Jūrmalas iedzīvotāju skaita

 

1.1.Projekta vispārējais mērķis

 

Veicināt Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēku atveseļošanās un veselības stāvokļa uzlabošanas iespējas.

 

1.2. Projekta tiešie mērķi

 

1)     nodrošināt aprīkotās un Eiropas standartiem atbilstošās ārstnieciskās fizkultūras zāles ilglaicīgu darbību;

2)     iesaistīt pēc iespējas lielāku Jūrmalas pensijas vecuma cilvēku skaitu ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās telpā un brīvā dabā.

 

2.1.Projekta uzdevumi

 

1.      Atbilstoši projekta mērķim, izstrādāt rīcības programmu, kura paredz mērķa grupas informēšanu un iesaistīšanu projekta aktivitātēs;

2.      Nodrošināt mērķim atbilstošas veselības aprūpes profesionāļu komandas darbību.

3.      Plānojot fiziskās aktivitātes, balstīties uz sadarbību ar ģimenes ārstiem un ārstiem – speciālistiem;

4.      Motivēt mērķa grupas dalībniekus organizēties, lai pasīvu dzīvi pārvērstu par aktīvu;

5.      Veicināt Jūrmalas pensijas vecuma cilvēku līdzdalību savas veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā

 

2.2.Darbības programma

 

Projekts tiks realizēts  14 mēnešu laikā

Galvenās aktivitātes projekta laikā:

1) Mērķa grupas informēšana un iesaistīšana projektā

2) Projekta pasākumu programmas izveidošana;

3) Projekta realizēšana;

4) Publicitāte;

5) Rezultātu izvērtēšana

 

 

2.3.Detalizēts projekta aktivitāšu un laika grafiks

 

Aktivitāte

 

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 

XI

XII

Mērķa grupas informēšana un iesaistīšana projektā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta darba grupas un pasākumu programmas izveidošana;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentācijas pasākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstnieciskās fizkultūras aktivitāšu uzsākšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstnieciskās fizkultūras aktivitāšu nodrošināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvā materiāla izstrāde un izplatīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicitāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta rezultātu izvērtēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskaites nodošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Aktivitāšu apraksts

 

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes īstenošanas

datums

 

1.

 

Mērķa grupas informēšana un iesaistīšana projektā

 

 

Aktivitāte paredz pensijas vecuma cilvēku uzrunāšanu ar masu mēdiju un sabiedrisko organizāciju palīdzību, lai nodrošinātu mērķa grupas dalību projektā. Tiks izmantotas:

-         publikācija Jūrmalas pilsētas laikrakstā;

-         informatīvās lapas;

Aktivitātes rezultātā tiks iesaistīti~ (800)Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēki

Decembris

Marts

Oktobris

2.

Projekta darba grupas un pasākumu programmas izveidošana

 

 

Lai strādātu ar mērķa grupu, projektā tiks iesaistīti pieredzējuši un profesionāli sociālā darba un medicīnas aprūpes speciālisti, kuri izveidos projekta uzdevumu īstenošanai atbilstošu programmu

Novembris

3.

Prezentācijas pasākums

 

Aktivitāte paredz projekta finansētāju, sadarbības partneru( NVO, ģimenes ārsti)un masu mēdiju iepazīstināšanu ar

-         darbam sagatavoto ārstnieciskās fizkultūras zāles materiāli tehnisko bāzi,

-         speciālistu izveidoto fizisko aktivitāšu programmu;

-         informatīvi izglītojošu lekciju par mērķtiecīgu fizisku aktivitāšu lomu pensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā;

-         kafijas pauze

 

 

Janvāris

10.

Fizisko aktivitāšu nodrošināšana

Tiks uzsākta kvalificēta un koordinēta fizisko aktivitāšu nodrošināšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēkiem.

Novembris 2009. – Decembris 2010.

 

 

11.

Informatīvā materiāla izstrāde un izplatīšana

 

Lai rosinātu Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma cilvēkus līdzdalībai projekta aktivitātēs, ar informācijas lapu palīdzību Jūrmalas sabiedrībai tiks piedāvāts informatīvi – izglītojošais materiāls par iespējām, projekta ietvaros, veicot fiziskās aktivitātes speciālista vadībā, uzlabot un stabilizēt savu veselību

Novembris

2009. –Decembris 2010.

12.

Publicitāte

 

Aktivitāte paredz materiālu par projekta gaitu un rezultātiem sagatavošana un iesniegšana Jūrmalas avīzei. Sabiedrībai tiks sniegta informācija par veiktajiem un ieplānotajiem pasākumiem, kas rosinās pensijas vecuma cilvēku līdzdalību projekta. aktivitātēs. Publikācijas tiks ievietotas 3 reizes

Decembris 2009

 

Marts

2010.

Oktobris 2010.

 

13.

Projekta rezultātu izvērtēšana

 

Aktivitāte paredz mērķa auditorijas anketēšanu, kuras rezultātā tiks noskaidrots

-         mērķa grupas motivācija piedalīties projekta aktivitātēs;

-         mērķa grupas vajadzības un vēlmes;

-         pakalpojumu kvalitātes novērtējums

Novembris

2010

14.

Atskaites iesniegšana

 

Tiks veikta projekta izvērtējuma analīze, atskaišu sagatavošana un iesniegšana

Decembris

2010

 

 

 

2.5. Paredzamie rezultāti

 

Kvantitatīvie rezultāti

            1) 1 ārstnieciskās fizkultūras zāle, aprīkota atbilstoši prasībām, nodrošinās Jūrmalas pensijas vecuma cilvēkiem iespēju veikt fiziskās aktivitātes;

2) 3 veselības aprūpes un 1 tehniskais darbinieks nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu un optimālu zāles noslogotību;

3) ~ 800 Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma projekta dalībnieki tiks iesaistīti projekta aktivitātēs telpās un brīvā dabā;

4) 3 publikācijas laikrakstā „Jūrmalas ziņas” informēs sabiedrību par projekta norisi, rosinās iesaistīties projekta aktivitātēs arvien jaunus dalībniekus.

 

 

 

 

2.6. Kvalitatīvie rezultāti

 

            1) ārstnieciskajā fizkultūras zālē, Dienas centra filiālē Kauguros un brīvā dabā realizētās fiziskās nodarbības speciālistu vadībā, nodrošinās mērķa grupas dalībniekiem atveseļošanās un veselības uzturēšanas iespējas, tiks veicināta veco cilvēku pielāgošanās ikdienas dzīvei ar iespējami maksimālu neatkarību no citiem, uzlabosies viņu dzīves kvalitāte;

            2) mērķa grupas dalībniekiem veidosies sociālie kontakti ar sava vecuma cilvēkiem, mazināsies sociālā atstumtība un notiks integrācija;

            3) iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, pensijas vecuma cilvēkiem mazināsies pašaktualizācijas un pašrealizācijas deficīts, paaugstināsies iesaistīto pašapziņas un pašvērtības līmenis, vienlaikus mazinot sociālo spriedzi un uzlabojot emocionālo un psiholoģisko vidi sabiedrībā kopumā.

 

2.7. Projekta rezultātu novērtēšanas rādītāji

 

Lai noteiktu projekta rezultātus, tiks vērtēti

1)     sastādītie projekta dalībnieku saraksti;

2)      aktivitāšu apraksti;

3)      projekta mērķa grupas anketēšanas rezultāti;

4)     masu mediju atsauksmes;

5)     iesaistīto organizāciju un fizisku personu atsauksmes

 

 

2.8.Projekta ilgtspējas raksturojums

 

Organisma atveseļošana un veselības saglabāšana projekta mērķa grupai ir liels un nozīmīgs mērķis, kura sasniegšanai jāizmanto gan pašvaldības resursi, gan nevalstisko organizāciju potenciāls. Projekta darbības ilgtspējas pamatā būs:

 

1) Jūrmalas pensijas vecuma cilvēku un visas sabiedrības ieinteresētība savas veselības saglabāšanā, uzlabošanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā;

2) izveidotās Jūrmalas pensijas vecuma cilvēkiem pieejamas un atbilstošas infrastruktūras izmantošanas iespējas;

3) P/a Jūrmalas sociālajam centram ir materiāli tehniskā bāze un personāla resursi Dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem ar filiāli Kauguros izveidei un darbības nodrošināšanai. Ārstnieciskās fizkultūras zālēs darbība un iespēja veikt arstnieciskās fiziskās aktivitātes brīvā dabā  papildinās Dienas centra aktivitāšu sarakstus.

 

2.9. Projekta īstenošanas risku un priekšnosacījumu apraksts

 

Projekta norise atkarīga no:

1)     mērķa auditorijas atsaucības un intereses par projekta aktivitātēm, bet, nodrošinātā publicitāte, sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un mērķa grupas pozitīvā pieredze sadarbojoties ar P/a Jūrmalas sociālo aprūpes centru , minēto risku mazina..

2)     P/a „Jūrmalas sociālā aprūpes centra kapacitātes, kuras pamatā ir:

a) paveiktais situācijas izpētes darbs pirmsprojekta posmā

b) profesionāļu prasme un pieredze darbā ar veciem cilvēkiem;

c) speciāli aprīkota, pieejama un droša vide;

d) iespējas fiziskās aktivitātes realizēt brīvā dabā un dienas centra pensijas vecuma cilvēkiem filiālē Kauguros.

3)      Eiropas standartiem atbilstoša un aprīkota ārstnieciskās fizkultūras zāles, kas ir garants projekta aktivitāšu norisei;

4)      izveidotās sadarbības ar piecām Jūrmalas pilsētas nevalstiskajām organizācijām atbalsta sniegšanā.

5)     projekta ietvaros piesaistīto speciālistu profesionālisms un prasmes nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu

Sadarbojoties ar pensijas vecuma cilvēkiem, pastāv sociālie gadījumi un situācijas, kuri var negatīvi ietekmēt plānoto aktivitāšu norisi un rezultātu

-  personas (aktivitāšu dalībnieka) garīgās un fiziskās veselības izmaiņas

-  personas atsacīšanās no sadarbības minēto vai citu  iemeslu dēļ u.c.

 

2.10. Projekta īstenotāji

 

Projekta darba grupa (CV projekta pielikumā):

 

Skaidrīte Šteinberga, projekta vadītāja.

Strādā P/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”- direktores vietniece sociālās aprūpes jomā. Izglītība – Bakalaura grāds sociālajā darbā.

 

Iveta Grāvelsina, darba grupas locekle.

Strādā P/a „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”-personāldaļas vadītāja. Izglītība – Maģistra grāds ekonomikā.

 

2.11. Sadarbības partneri

1.      Latvijas neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālā organizācija

2.      Politiski represēto klubs;

3.      Diabēta biedrība;

4.      Latvijas pensionāru federācijas Jūrmalas nodaļa;

5.      Jūrmalas poļu biedrība

 

 

2.12. Pieprasītā budžeta skaidrojums

 

Kopējās projekta izmaksas  Ls 18655

P/a Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” līdzfinansējums Ls 2603.

Projekta ietvaros lūgtais finansējums Ls 16052.

Projektu realizējot ieņēmumi netiek plānoti.

 


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.909

(Protokols Nr.27, 1.punkts)

 

Tāme veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projekta "Laba veselība veido labu pasauli" realizācijai 2009.gada novembrī un decembrī

N.p.k.

Klasif.kods

Izdevuma postenis

Finansējums no JPD

1

1150

Darba samaksa:

1848

 

 

Projekta vadītājs

300

 

 

Darba grupas dalībnieks

200

 

 

Fizioterapeits 0,5 slodze

360

 

 

Fizioterapeita asistensts

452

 

 

Grāmatvedis

200

 

 

Ergoterapeits (0,5 slodze)

336

2

1210

VSOAI 24,09%

445.18

 

 

 

 

Pavisam kopā

 

 

2293

 


3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.909

(Protokols Nr.27, 1.punkts)

 

Tāme veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projekta "Laba veselība veido labu pasauli" realizācijai 2010.gadā

N.p.k.

Klasif.kods

Izdevuma postenis

Finansējums no P/a

Finansējums no JPD

1

1150

Darba samaksa:

1080

11088

 

 

Projekta vadītājs

 

1800

 

 

Darba grupas dalībnieks

 

1200

 

 

Fizioterapeits 0,5 slodze

 

2160

 

 

Fizioterapeita asistensts

 

2712

 

 

Grāmatvedis

 

1200

 

 

Ergoterapeits (0,5 slodze)

 

2016

 

 

Apkopēja (0,5 slodze)

1080

 

2

1210

VSOAI 24,09%

260.17

2671.10

 

2212

Tālruņa, faksa  pakalpojumi

133

 

 

2219

Pasta izdevumi

72

 

 

2261

Telpu noma

240

 

 

2311

Biroja preces

50

 

 

2222

Ūdens un kanalizācija

528

 

 

2223

Elektroenerģija

240

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

 

16362

2603

13759