Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 27.maija 408.lēmumu

2009.gada 23.jūlijāNr.569

protokols Nr.18, 2. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ievēlēt finanšu komiteju 9 deputātu sastāvā:

  1.1. Raimonds Munkevics – komitejas priekšsēdētājs,

  1.2. Ilmārs Ančāns,

  1.3. Gatis Truksnis,

  1.4. Larisa Loskutova,

  1.5. Marija Vorobjova,

  1.6. Dzintra Homka,

  1.7. Romualds Ražuks,

  1.8. Māris Dzenītis,

  1.9. Zigurds Starks

 2. Ievēlēt attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  2.1. Gatis Truksnis,

  2.2. Arnis Ābelītis,

  2.3. Vladimirs Maksimovs,

  2.4. Romualds Ražuks,

  2.5. Māris Dzenītis.

 3. Ievēlēt sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  3.1. Dzintra Homka,

  3.2. Ilmārs Ančāns,

  3.3. Romualds Ražuks,

  3.4. Māris Dzenītis,

  3.5. Iveta Blaua.

 4. Ievēlēt izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  4.1. Ilmārs Ančāns,

  4.2. Larisa Loskutova,

  4.3. Marija Vorobjova,

  4.4. Iveta Blaua,

  4.5. Aigars Tampe.

 5. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  5.1. Egmonts Krūmiņš,

  5.2. Gatis Truksnis,

  5.3. Marija Vorobjova,

  5.4. Dzintra Homka,

  5.5. Juris Visockis.

 6. Ievēlēt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā:

  6.1. Arnis Ābelītis,

  6.2. Vladimirs Maksimovs,

  6.3. Egmonts Krūmiņš,

  6.4. Larisa Loskutova,

  6.5. Romualds Ražuks.

 7. Lēmuma 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām komitejām līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komiteju priekšsēdētājus.
 8. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.681 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.
Priekšsēdētājs R.Munkevics