Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 10.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2009.gada 26. februārīNr.11

Protokols Nr.4, 13.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Grozīts ar domes 2015.gada 19.februāra 10.saistošajiem noteikumiem

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalsta bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai (turpmāk tekstā – pabalsts) apmēru, kā arī ikmēneša atlīdzības audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu (turpmāk tekstā– atlīdzība) apmēru, to piešķiršanas un izmaksas kārtību. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

1.2. Audžuģimene šo saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss, kurā ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns, un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.

1.3. Tiesības saņemt atlīdzību ir audžuģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 49.saistošajiem noteikumiem

1.4. Pabalsts un atlīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālos resursus.

2.Pabalsta un atlīdzības apmērs Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.1. Pabalsts bērna uzturam tiek izmaksāts katru mēnesi par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu, un tā apmērs ir 75% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.2. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150 euro. Pabalstu piešķir un izmaksā, ievietojot bērnu audžuģimenē, un turpmāk tas tiek piešķirts un izmaksāts reizi 6 mēnešos par katru audžuģimenes aprūpē esošu bērnu. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.3. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu ir 114 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietotu bērnu. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2.4. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķina proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kamēr bērns atrodas audžuģimenē. Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

3. Pabalsta un/vai atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Pabalsta un/vai atlīdzību piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

3.2. Lai saņemtu pabalstu un/vai atlīdzību, audžuģimene, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, Labklājības pārvaldē iesniedz:

3.2.1. iesniegumu pabalsta un/vai atlīdzības saņemšanai;

3.2.2. bāriņtiesas lēmuma kopiju par audžuģimenes statusa piešķiršanu un bāriņtiesas lēmuma kopiju par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē.

3.3. Labklājības pārvalde noslēdz ar audžuģimeni līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, kurā nosaka piešķiramā pabalsta un/vai atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.

3.4. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

3.5. Atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, ja:

3.5.1. audžuģimene deklarē dzīvesvietu ārpus Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas;

3.5.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna (-u) uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

3.6. Ja audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ pašvaldības pabalstu un/vai atlīdzību nav pieprasījusi, pašvaldības pabalstu un/vai atlīdzību izmaksā par pagājušo periodu no tiesību rašanās brīža (t.i., dienas, kad Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērnu ievietošanu audžuģimenē).

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta un/vai atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un/vai atlīdzību persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis