Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.55

protokols Nr.2, 38. punkts

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28
nomāšanu no Vārds Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 6.maija un 2004.gada 15.septembra lēmumiem īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 (kadastra Nr.1300 004 6703, zemesgabala kopējā platība 8160 m²) 82/100 d.d. (6691,2 m² platībā) nostiprinātas Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.3145. Uz zemesgabala daļas atrodas Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes valdījumā esošās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” ēkas un būves: bērnudārza ēka (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 001); bērnudārza ēka (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 002); saimniecības ēka (1300 004 6703 003); nojume (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 008); nojume (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 009); nojume (kadastra apzīmējums 1300 004 6703 010).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un ņemot vērā Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vēstuli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 29.janvāri noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 82/100 d.d. 6691,2 m² platībā, nomu līdz 2013.gada 31.decembrim pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” darba nodrošināšanai, saskaņā ar pievienoto plānu.

  2. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka PVN tiek maksāts papildus nomas maksai un, ka Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde maksā nekustamā īpašuma nodokli. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 8160 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 454349.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubelei) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu starp Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi un Vārds Uzvārds, kura vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas Vārds Uzvārds (personas kods), nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.janvāra.

  4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, Jūrmalas domes 2004.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saskaņā ar minēto saistošo noteikumu 3.12.punktu 90% apmērā, ņemot vērā to, ka starp zemes īpašnieku un Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi tiks noslēgts nomas līgums, paredzot, ka nomnieks - pašvaldības budžeta iestāde – līguma darbības laikā maksā nekustamā īpašuma nodokli.

  5. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei (J.Kārkliņš) sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei pieprasījumu papildus līdzekļu piešķiršanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pirmsskolas iestādes „Saulīte” darbību.

  6. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis