Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.54

protokols Nr.2, 37. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas
nomāšanu no V.Uzvārds un V.Uzvārds

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 18.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 7, kas sastāv no zemesgabala 2053 m2 platībā un pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 13000075601003, ½ domājamo daļu nostiprinātas Vārds Uzvārds un ½ domājamo daļu Vārds Uzvārds, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1598.

Uz zemesgabala vēl atrodas pašvaldības valdījumā esoša administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 13000075601001, kas ar pilnvarojuma līgumu nodota apsaimniekošanā Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei un Jūrmalas teātrim, un tās uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 1718 m2 platībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un pieņemot zināšanai Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ar 2009.gada 29.janvāri noslēgt līgumu ar Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 ar kadastra Nr.1300 007 5601 un kopējo platību 2053 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1718 m2 platībā nomu līdz 2009.gada 31.decembrim ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000075601001 uzturēšanai.

  2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2009.gada 1.janvāra. 2009.gada 1.janvārī zemesgabala 2053 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 138487.

  3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis