Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.39

protokols Nr.2, 19. punkts

Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.994 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju” un ņemot vērā SIA „Elektrons S” vēstuli Nr.1.1-37/5776, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. komisijas priekšsēdētājs – J.Griķis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts,

  1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ģ.Brambergs – Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes galvenais inženieris;

  1.3. komisijas locekļi:

  1.3.1. G.Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja;

  1.3.2. M.Plataiskalns - Jūrmalas pilsētas domes būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes būvniecības nodaļas ēku un būvju inženieris;

  1.3.3. R.Kņūtiņa – Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļas vadītāja;

  1.3.4. A.Šenbergs – Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors;

  1.3.5. K.Gulbis – Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes kartogrāfijas inženieris;

  1.4. pieaicinātie pārstāvji:

  1.4.1. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

  1.4.2. SIA „Citrus solutions” ;

  1.4.3. AS „Sadales tīkls”;

  1.4.4. AS „Latvijas gāze”;

  1.4.5. SIA „Jūrmalas gaisma”;

  1.4.6. SIA „Jūrmalas siltums”;

  1.4.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

  1.4.8.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jūrmalas nodaļa

  1.4.9. SIA „Elektrons S”

  1.4.10. G.Stankevičs.

 2. Atzīt par spēku zaudējušiem sekojošus Jūrmalas pilsētas domes lēmumus:

  2.1. 2004.gada 12.maija lēmums Nr.314 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju”;

  2.2. 2006.gada 19.oktobra lēmumu Nr.990 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 12.maija lēmumā Nr.314 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju””.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis