Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.38

protokols Nr.2, 5. punkts

Par atbalstu projektam ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem”

Lai uzlabotu vispārējās zināšanas un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas vispārējās izglītības iegūšanai, pielāgojot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūru izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas dalību Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.3.3 aktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām” projektā ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.

  2. Jūrmalas pilsētas domei projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt: 2009.-2010.gadā līdzfinansējumu LVL 14759, kas ir 15% no šī projekta kopējām izmaksām, t.sk.

    · 2009.gadā – LVL 3473;

    · 2010.gadā – LVL 11286.

  3. Par projekta vadītāju nozīmēt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktori S.Roni.

  4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis