Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.janvārīNr.36

protokols Nr.2, 3. punkts

Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora iecelšanu amatā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, LR ,,Bibliotēku likuma” 25.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” 4.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt amatā par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktori Sarmīti BRENCI.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis