Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 55.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 18.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2008.gada 04.septembrīNr.79

Protokols Nr.32, 4.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

  1. Vispārīgie nosacījumi

    1.1. Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā - pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta pieprasītājiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

  2. Pabalsta apmērs

    2.1. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

    2.2. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde).

  3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

    3.1. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

    3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

    3.3. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu bez pabalsta pieprasītāja ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

    3.4. Labklājības pārvalde salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem.

    3.5. Pabalsts tiek izmaksāts no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

    3.6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu un politiski represētās personas statusu apliecinoši dokumenti.

    3.7. Svītrots ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

    3.8. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

    3.8.1. pabalsta pieprasītājs deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā;

    3.8.2. pabalsta pieprasītājs atteicies saņemt pabalstu, iesniedzot Labklājības pārvaldei iesniegumu;

    3.8.3. pabalsta pieprasītājs miris. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 55. saistošajiem noteikumiem

  4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

    4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

    4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 46.saistošajiem noteikumiem

  5. Noslēguma jautājumi

    5.1. Saistošajos noteikumos paredzētās izmaksas par 2010.gada maija mēnesi tiek veiktas pēc saistošo noteikumu attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 18. saistošajiem noteikumiem

    5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics