Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2008.gada 04.septembrīNr.78

Protokols Nr.32, 3.punkts

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

 1. Vispārīgie nosacījumi

  1.1. Pabalsts ilgdzīvotājiem paredzēts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu.

 2. Pabalsta apmērs

  2.1. Pabalsta apmērs ir 150 euro.. Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

  2.2. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde).

 3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

  3.1. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

  3.2. Labklājības pārvalde, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegumu, piešķir un izmaksā pabalstu no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu izsniedz pabalsta saņēmējam viņa dzīvesvietā vai pārskaita pabalsta saņēmējam iesniegumā noradītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

  3.3. Labklājības pārvalde piešķir pabalstu katru gadu pabalsta saņēmēja dzimšanas dienā vai nākamajā darba dienā, ja dzimšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

  3.4. Pirms pabalsta piešķiršanas Labklājības pārvalde salīdzina personas iesniegumā norādītos datus ar sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā iekļautajiem personas datiem.

 4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

  4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

  4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

 5. Noslēguma jautājumi

  5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas Ziņas”.

  5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics