Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 18.septembrīNr.33

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Anna Pjatova

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

izpilddirektors

Dainis Urbanovičs

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1147 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1149 līdz sēdes beigām), Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1138 līdz sēdes beigām)

Nepiedalās: Ilmārs Ančāns, Andrejs Kondratjuks, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītājas vietniece

Alise Landsberga

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Jānis Zariņš, Aina Birina, Jānis Kārkliņš, Atis Sapronovs, Dace Strēle, Anna Deičmane, A.Jauce, T.Vaišļa, V.Kļimova, I.Kārkliņa, A.Kamarūts

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina:

1. Noņemt no izskatīšanas jautājumu „Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3725” daļas, „Dubulti 3744” daļas un „Dubulti 0113” nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Futbola klubs „Jūrmala””.

2. Domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas izvirzīšanu amatā”.

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Līču ielā 2”, jo uzskata, ka iepirkuma rezultāti nav pašvaldībai izdevīgi.

Balsošanas rezultātā par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 9 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” – 2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Dreija), nolēma noņemt no sēdes darba kārtības jautājumu „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Līču ielā 2”.

 

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.       

Par Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas izvirzīšanu amatā

2.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

4.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

5.       

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

6.       

Par maksas pakalpojumiem PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”

7.       

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”

8.       

Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

9.       

Par dalību Baltijas jūras reģiona programmā 2007-2013

10.               

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” 2.kārtas realizāciju

11.               

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā,  Vārnukroga ceļš 18

12.               

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26

13.               

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350

14.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amatas ielā 3A

15.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Augusta ielā 6

16.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 84

17.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 60

18.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 49

19.               

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stabu ielā 6

20.               

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un pirtij Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 3)

21.               

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 1)

22.               

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 2)

23.               

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14

24.               

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 (korpuss 2)

25.               

Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2B

26.               

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4

27.               

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 25, Jūrmalā, Meža prospektā 25A un Jūrmalā, Vidus prospektā 26

28.               

Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

29.               

Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu

30.               

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projekta apstiprināšanu

31.               

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā

32.               

Par nedzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 atsavināšanu

33.               

Par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu

34.               

Par zemesgabala Jūrmalā, „Pīlādžu ielā 2811” nomas līguma noslēgšanu ar G.Graudiņu un G.A.Graudiņu

35.               

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra lēmumā Nr.853

36.               

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 19

37.               

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 65A, Bērzu ielā 11

 

1.          Par Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas izvirzīšanu amatā (lēmums Nr.804)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājas izvirzīšanu amatā.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”(lēmums Nr.805)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma grozījumu projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”(saistošie noteikumi Nr.81)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu grozījumu projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”(saistošie noteikumi Nr.82)

Ziņo:

A.Lindermane ierosina saistošo noteikumu grozījumu projektā iekļaut divus papildinājumus, ko iesniedza Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa un SIA „Jūrmalas namsaimnieks”.

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu par saistošo noteikumu grozījumu 1.pielikuma sadaļu „Programma: Juridiskas konsultācijas un atzinumi kapitāldaļu pārvaldīšanas jautājumos” balsot atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 4 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (Ž.Kupčika, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), lēmums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu grozījumu projektu ar papildinājumiem („par” – 11 (R.Munkevics, I.Dreija, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

 

5.          Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā(lēmums Nr.806)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

6.          Par maksas pakalpojumiem PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”(lēmums Nr.807)

Ziņo:

A.Jauce

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”.

 

7.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā” (lēmums Nr.808)

Ziņo:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma grozījumu projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 „Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā”.

 

8.          Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās(lēmums Nr.809)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

 

9.          Par dalību Baltijas jūras reģiona programmā 2007-2013 (lēmums Nr.810)

Ziņo:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Baltijas jūras reģiona programmā 2007-2013.

 

10. Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” 2.kārtas realizāciju (lēmums Nr.811)

Ziņo:

A.Kamarūts

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. Vēlas redzēt ielu sarakstu, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Izsakās, ka nav pareizi, ka šis jautājums netika izskatīts attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.

R.Munkevics ierosina uz nākošo attīstības un vides jautājumu komitejas sēdi iesniegt ielu sarakstu, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Kuzins nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” 2.kārtas realizāciju.

 

11. Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18(lēmums Nr.812)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto atzinuma projektu („par” – 9 (R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (I.Dreija, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt atzinumu par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18.

 

12. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26(lēmums Nr.813)

Ziņo:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dreiliņu ielā 26.

 

13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350(lēmums Nr.814)

Ziņo:

A.Birina ierosina noteikt termiņu līdz 2008.gada 1.decembrim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar A.Birinas ierosinājumu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Lūšu ielā 3350 ar A.Birinas ierosinājumu.

 

14.  Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amatas ielā 3A (lēmums Nr.815)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Amatas ielā 3A.

 

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Augusta ielā 6 (lēmums Nr.816)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Augusta ielā 6.

 

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 84 (lēmums Nr.817)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, I.Dreija, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 84.

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 60 (lēmums Nr.818)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jomas ielā 60.

 

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 49(lēmums Nr.819)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rīgas ielā 49.

 

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stabu ielā 6(lēmums Nr.820)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stabu ielā 6.

 

20. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un pirtij Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 3)(lēmums Nr.821)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un pirtij Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 3).

 

21. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 1) (lēmums Nr.822)

22. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 2)(lēmums Nr.823)

23.  Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (lēmums Nr.824)

24.  Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 (korpuss 2) (lēmums Nr.825)

Ziņo:

J.Zariņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 1).

2.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 12 (korpuss 2).

3.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai un saimniecības ēkām Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14.

4.          Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20 (korpuss 2).

 

25. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2B(lēmums Nr.826)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu dzīvokļiem Jūrmalā, Dzirksteles ielā 2B.

 

26.  Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4 (lēmums Nr.827)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Graudu ielā 4.

 

27. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 25, Jūrmalā, Meža prospektā 25A un Jūrmalā, Vidus prospektā 26 (lēmums Nr.828)

Ziņo:

J.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Meža prospektā 25, Jūrmalā, Meža prospektā 25A un Jūrmalā, Vidus prospektā 26.

 

28.  Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.829)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

 

29.  Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu (lēmums Nr.830)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina lēmuma projektam pievienot sarakstu ar bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumiem un balsot pēc šī saraksta pievienošanas

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu atbalstīt lēmuma projekta 2.pielikumu un 1.pielikuma 6.punktā minēto zemesgabalu, bet tos zemesgabalus, kas ir jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija, mēģināt ierakstīt uz pašvaldības vārda svarīgu pašvaldības funkciju pildīšanai.

R.Munkevics ierosina balsot par katru adresi atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74B iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā („par” – 3 (R.Munkevics, I.Dreija, M.Mežapuķe) „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), lēmums par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 74B iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par zemesgabalu Jūrmalā, Paegļu ielā 1, Paegļu ielā 3, Paegļu ielā 5, Paegļu ielā 7 iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā („par” – 5 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 7 (V.Maksimovs, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), lēmums par zemesgabalu Jūrmalā, Paegļu ielā 1, Paegļu ielā 3, Paegļu ielā 5, Paegļu ielā 7 iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā netiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par zemesgabala Jūrmalā, Skuju ielā 6 iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā („par” – 7 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma iekļaut zemesgabalu Jūrmalā, Skuju ielā 6 līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta 2.pielikuma apstiprināšanu („par” – 8 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, D.Urbanovičs, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Aizstrauta, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis)), nolēma apstiprināt lēmuma projekta 2.pielikumu.

 

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projekta apstiprināšanu

Ziņo:

A.Deičmane izsakās, ka īpašnieks piekrīt lēmuma projektā sagatavotajam variantam.

Izsakās:

Iedzīvotāji lūdz atrast vidus ceļu.

A.Deičmane izsakās, ka īpašnieks būtu ar mieru arī pārdot pašvaldībai savu īpašuma daļu.

A.Kalnciems aiziet

 

D.Urbanovičs izsakās, ka ir jānovērtē un jāiegādājas šis īpašums.

R.Munkevics ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu un izpētīt darba grupā iespēju iegādāties īpašumu Jūrmalā, Kalnciema ielā 20.

 

31. Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā (lēmums Nr.831)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (R.Munkevics, I.Dreija, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā.

I.Dreija aiziet

32. Par nedzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 atsavināšanu(lēmums Nr.832)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 atsavināšanu.

 

33. Par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu (lēmums Nr.833)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina izslēgt viņu no komisijas sastāva.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča ierosinājumu („par” – 8 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa Nr.11 Jūrmalā, Meža prospektā 62 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu un atsavināšanu ar D.Urbanoviča ierosinājumu.

 

34.  Par zemesgabala Jūrmalā, „Pīlādžu ielā 2811” nomas līguma noslēgšanu ar G.Graudiņu un G.A.Graudiņu (lēmums Nr.834)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (R.Munkevics, I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas” – 3 (Z.Starks, M.Mežapuķe, Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Pīlādžu ielā 2811” nomas līguma noslēgšanu ar G.Graudiņu un G.A.Graudiņu.

 

35.  Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra lēmumā Nr.853

Ziņo:

S.Brauere

V.Maksimovs aiziet

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 3 (R.Munkevics, M.Mežapuķe, J.Kuzins) „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Aizstrauta, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis)), balsošanas rezultātā lēmums nav pieņemts.

 

36. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 19(lēmums Nr.835)

37. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 65A, Bērzu ielā 11 (lēmums Nr.836)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 9 (Ž.Kupčika, R.Munkevics, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe,) „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 19.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemeņu ielā 65A, Bērzu ielā 11.

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.50

Nākošā sēde 2008.gada 2.oktobrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2008.gada 22.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF