Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 07.augustāNr.27

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst. 1235-1302)

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Deputāti:

 Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1242-1247), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs(nepiedalās no plkst. 1020-1039), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1429-1431), Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst. 1035-1038), Juris Griķis, Agris Kalnciems

Nepiedalās deputāti: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Gunta Ušpele, Anna Deičmane, Ojārs Čeksters, Sarmīte Limba, Jānis Artemjevs, Indra Brinkmane, Iveta Petrovska, Māris Demme, Baiba Gailīte, Zaiga Jansone-Ivanova

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina no domes sēdes darba kārtības noņemt jautājumu:

·              Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabala ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” pamatkapitālā

R.Munkevics ierosina no domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Par dalību projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanaiprioritārajos mācību priekšmetos”

·              Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „ W.E.E.S.A.” par telpu Jūrkalnes ielā 5 nomu

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.   

Par dalību projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

2.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

3.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”

4.   

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.   

Par parādu dzēšanu

6.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

7.   

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

8.   

Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma apstiprināšanu

9.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””

10.   

Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas nolikums

11.   

Par adreses noteikšanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11

12.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9

13.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļlupes ielā 5

14.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 1)

15.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 2)

16.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai (jaunbūvei) Jūrmalā, Kārklu ielā 4

17.   

Par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai Jūrmalā, Kuldīgas ielā 12

18.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Laipu ielā 4

19.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 4A

20.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Pureņu ielā 2

21.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16

22.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21

23.   

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24

24.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7

25.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

26.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

27.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

28.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

29.   

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3

30.   

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā  Kaugurciems 10, Jūrmalā

31.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.443 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu”

32.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra lēmumā Nr.134 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 135,137 un Bulduru prospektā 146”

33.   

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8

34.   

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133

35.   

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 55

36.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.293 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā59”atzīšanu par spēku zaudējušu

37.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.896 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62 un Kapsētas ielā 1” un darba uzdevuma precizēšanu

38.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.   

Par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.   

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu

46.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

47.   

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu

48.   

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

49.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

50.   

Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā

51.   

Par apgrūtinājuma atcelšanu un lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A

52.   

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tukuma ielā 32A

53.   

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tūristu ielā 1

54.   

Par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 atsavināšanu

55.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts”

56.   

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar G.K.

57.   

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.Ž.

58.   

Par zemesgabala Jūrmalā, „Vanagu ielā 2215” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

59.   

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3908 003 Jūrmalā, Tirgus ielā 6a atsavināšanu

60.   

Par atļauju atvērt spēļu zāli Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz.604

61.   

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6

62.   

Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „ W.E.E.S.A.” par telpu Jūrkalnes ielā 5 nomu

 

1.          Par dalību projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (lēmums Nr.680)

Ziņo:

O.Čeksters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

 

Iziet V.Maksimovs.

2.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra (lēmums Nr.681)

Ziņo:

M.Birzniece

 

Deputāti izsaka priekšlikumu balsot par katra kandidāta iekļaušanu Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu komisijā atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par V. Maksimova iekļaušanu iepirkumu komisijā („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), V.Maksimovs izgājis), nolēma apstiprināt V. Maksimovu iepirkumu komisijā.

Balsošanas rezultātā par J.Poļaka iekļaušanu iepirkumu komisijā („par” – 4 (M.Mežapuķe, I.Dreija, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”-9 (Ž.Kupčika, J.Griķis, D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis) V.Maksimovs izgājis), noraidīja J.Poļaka iekļaušanu iepirkumu komisijā.

 

Balsošanas rezultātā par I.Pelses iekļaušanu iepirkumu komisijā („par” – 6 (M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”-7 (Ž.Kupčika, A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta,  Ģ.Trencis) V.Maksimovs izgājis), noraidīja I.Pelses iekļaušanu iepirkumu komisijā.

 

Balsošanas rezultātā par A.Pīlāga iekļaušanu iepirkumu komisijā („par” – 12 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), V.Maksimovs izgājis), nolēma apstiprināt A.Pīlāgu iepirkumu komisijā.

 

Balsošanas rezultātā par K.Birzes iekļaušanu iepirkumu komisijā („par” – 12 (Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), V.Maksimovs izgājis), nolēma apstiprināt K.Birzi iepirkumu komisijā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar iepriekš balsotajām izmaiņām („par” – 13 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” ar izmaiņām.

 

Iziet Ģ.Trencis

3.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.682)

Ziņo:

M.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ģ.Trencis un V.Maksimovs izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”.

 

Ienāk Ģ.Trencis

 

4.          Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.683)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), V.Maksimovs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

Ienāk V.Maksimovs

 

5.          Par parādu dzēšanu (lēmums Nr.684)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par parādu dzēšanu.

 

6.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.71)

Ziņo:

A.Tukāne ziņo, ka ir iesniegti 2 papildinājumi sagatavotajam saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

Ģ.Trencis izsaka priekšlikumu atsevišķi nobalsot par saistošo noteikumu 11.1. punktu – „Programmas „Citi pakalpojumi”, mērķis „Jūrmalas pilsētas himna”-3 pozīcijām un par 5.pielikumā piedāvātajām izmaiņām attiecībā uz pielikumu Nr.17 (Sabiedriskās attiecības) pārkārtojumu par summām Ls 7172, Ls 7000, Ls 5000 un Ls 730.

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu atsevišķi nobalsot par līdzekļu piešķiršanu maršruta Nr.7500 „Jūrmala- Starptautiskā lidosta „Rīga”” zaudējumu segšanai un 5.pielikumā smilšu izsmēlēja pakalpojumu apmaksai.

Balsošanas rezultātā par Ls 500 Jūrmalas pilsētas himnai („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), netika apstiprināts novirzītais finansējums.

 

Balsošanas rezultātā par Ls 1250 Jūrmalas pilsētas himnai („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), netika apstiprināts novirzītais finansējums.

 

Balsošanas rezultātā par Ls 1250 Jūrmalas pilsētas himnai („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs) netika apstiprināts novirzītais finansējums.

 

Balsošanas rezultātā par Ls 7172 („par” – 3 (V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” –11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins,), netika apstiprinātas veiktās izmaiņas.

Balsošanas rezultātā par Ls 7000 (sabiedriskās attiecības) („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma apstiprināt izmaiņas Ls 7000 apmērā.

Balsošanas rezultātā par Ls 5000 („par” – 3 (M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija,), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), netika apstiprinātas veiktās izmaiņas.

 

Balsošanas rezultātā par Ls 730 („par” – 5 (M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Ančāns, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), netika apstiprinātas veiktās izmaiņas.

 

Balsošanas rezultātā par līdzekļu piešķiršanu maršruta Nr.7500 „Jūrmala- Starptautiskā lidosta „Rīga”” zaudējumu segšanai („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks), nolēma piešķirt.

 

Balsošanas rezultātā par līdzekļu piešķiršanu smilšu izsmēlēja pakalpojumu apmaksai („par” – 6 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks J.Kuzins, I.Ančāns, A.Tampe, A.Kalnciems, Ģ.Trencis), neapstiprināja veiktos grozījumus.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar A.Tukānes iesniegtajiem papildinājumiem un iepriekš balsotajām izmaiņām(„par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns,  Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošo noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” ar A.Tukānes iesniegtajiem papildinājumiem un iepriekš balsotajām izmaiņām.

 

7.          Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.685)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

Pārtraukums 11.30-12.35

 

8.          Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma apstiprināšanu (lēmums Nr.686)

Ziņo:

J.Artemjevs

Izsakās :

Z.Starks izsaka priekšlikumu lēmumā noteikt konkrētu datumu, kad apstiprinātais peldvietu zonējums stāsies spēkā.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu noteikt, ka apstiprinātais peldvietu zonējums stāsies spēkā ar 2009.gada 1.jūniju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar R.Munkevica izteikto priekšlikumu(„par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma apstiprināšanu, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējums stāsies spēkā ar 2009.gada 1.jūniju.

 

9.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”” (lēmums Nr.687)

Ziņo:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””.

 

10. Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas nolikums (nolikums Nr.24)

Ziņo:

Z.Jansone-Ivanova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas nolikumu.

 

11. Par adreses noteikšanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11(lēmums Nr.688)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11.

 

12. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9 (lēmums Nr.689)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, J.Griķis, Ģ.Trencis) D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9.

 

 

13. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļlupes ielā 5 (lēmums Nr.690)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 5(M.Mežapuķe, J.Griķis, Ģ.Trencis, I.Ančāns,

 I.Dreija), Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļlupes ielā 5.

 

14. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 1) (lēmums Nr.691)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 1).

 

15. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 2) (lēmums Nr.692)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, J.Griķis), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 2).

 

16. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai (jaunbūvei) Jūrmalā, Kārklu ielā 4 (lēmums Nr.693)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai (jaunbūvei) Jūrmalā, Kārklu ielā 4.

 

17. Par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai Jūrmalā, Kuldīgas ielā 12 (lēmums Nr.694)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1(Ģ.Trencis), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu mazstāvu daudzdzīvokļu mājai Jūrmalā, Kuldīgas ielā 12.

 

18. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Laipu ielā 4 (lēmums Nr.695)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Laipu ielā 4.

 

19. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 4A (lēmums Nr.696)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” – nav, „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Miera ielā 4A.

 

20. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Pureņu ielā 2 (lēmums Nr.697)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems), „pret” –1(M.Mežapuķe), „atturas” – nav, D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Pureņu ielā 2.

 

21. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16 (lēmums Nr.698)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems), „pret” –nav „atturas” – 5 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 16.

 

22. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21 (lēmums Nr.699)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems), „pret” –nav „atturas” – 6 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Dreija, I.Ančāns), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgēkai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 21.

 

23. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24 (lēmums Nr.700)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas” – 4 (M.Mežapuķe, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe), D.Urbanovičs izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai un šķūnim Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 24.

 

Ienāk D.Urbanovičs

24. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7

25. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22A

26. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A

27. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B

28. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 5 (R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” –nav „atturas” – 9 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Ančāns)), noraidīja lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bišu ielā 7.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 22.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24A.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 24B.

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Tukuma ielā 26.

 

29. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3 (lēmums Nr.701)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3.

 

30. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā Kaugurciems 10, Jūrmalā (lēmums Nr.702)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems,), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (I.Dreija, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā Kaugurciems 10, Jūrmalā.

 

 Iziet M.Mežapuķe

31. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.443 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.703)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.443 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu un par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumā Nr.135 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 41 un adreses piešķiršanu”.

 

Ienāk M.Mežapuķe

32. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra lēmumā Nr.134 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 135, 137 un Bulduru prospektā 146” (lēmums Nr.704)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra lēmumā Nr.134 „Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 135, 137 un Bulduru prospektā 146”.

 

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8 (lēmums Nr.705)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8.

 

34. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 (lēmums Nr.706)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Dreija, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133.

 

35. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 55 (lēmums Nr.707)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 55.

 

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.293 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59”atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.708)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Kalnciems nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.293 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 59”atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

37. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.896 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62 un Kapsētas ielā 1” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.709)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumā Nr.896 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62 un Kapsētas ielā 1” un darba uzdevuma precizēšanu.

 

38. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.710)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

 

39. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.711)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

40. Par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.712)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs), I.Aizstrauta nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma „Slokas darījumu parkam” grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

41. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.713)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

42. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.714)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

43. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 galīgās redakcijas apstiprināšanu

44. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 3 (I.Aizstrauta, Z D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – 1(M.Mežapuķe), „atturas” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns)), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

 

45. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.715)

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumiNr.72)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

47. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.716)

48. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.73)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 11 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

49. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (R.Munkevics, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 12 (V.Maksimovs, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, Z D.Urbanovičs, I.Dreija )), lēmuma projekts tika noraidīts.

50. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (R.Munkevics, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 12 (V.Maksimovs, J.Kuzins, Z.Starks, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, I.Ančāns, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, I.Dreija )), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

51. Par apgrūtinājuma atcelšanu un lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A (lēmums Nr.717)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” – nav „atturas” – 2 (I.Dreija, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par apgrūtinājuma atcelšanu un lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Asaru prospektā 35A.

 

52. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tukuma ielā 32A (lēmums Nr.718)

53. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tūristu ielā 1 (lēmums Nr.719)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis ), „pret” – nav „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tukuma ielā 32A.

2.          Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Tūristu ielā 1.

 

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 atsavināšanu (lēmums Nr.720)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu izsvītrot viņu no izsoles komisijas sastāva.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu („par” – 12 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija ), „pret” – nav „atturas” – 2 (Z.Starks, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 atsavināšanu, svītrojot D.Urbanoviču no izsoles komisijas sastāva.

 

55. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts” (lēmums Nr.721)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis ), „pret” – nav „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts”.

 

56. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar G.K. (lēmums Nr.722)

57. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.Ž. (lēmums Nr.723)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis ), „pret” – nav „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.1 īres līguma noslēgšanu ar G.K.

2.          Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 20 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar O.Ž.

 

58. Par zemesgabala Jūrmalā, „Vanagu ielā 2215” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.S. (lēmums Nr.724)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav „atturas” – 1 (I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Vanagu ielā 2215” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.S.

 

59. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3908 003 Jūrmalā, Tirgus ielā 6a atsavināšanu (lēmums Nr.725)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Dreija, I.Ančāns), „pret” – nav „atturas” – 1 (Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3908 003 Jūrmalā, Tirgus ielā 6a atsavināšanu.

 

60. Par atļauju atvērt spēļu zāli Jūrmalā, Jomas ielā 46 dz. 604

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (R.Munkevics, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav „atturas” – 10 (Ģ.Trencis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, A.Tampe) lēmuma projekts tika noraidīts.

 

61. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6 (lēmums Nr.726)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis), „pret” – nav „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6.

 

62. Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „ W.E.E.S.A.” par telpu Jūrkalnes ielā 5 nomu (lēmums Nr.727)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Tampe, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Ančāns, I.Dreija, Ģ.Trencis ), „pret” – nav „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „ W.E.E.S.A.” par telpu Jūrkalnes ielā 5 nomu.

 

 

Sēde slēgta plkst. 14.25

Nākošā sēde 2008.gada 21.augustā plkst.10.00

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja                                                                                      A.Liepiņa

2008.gada 13.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF