Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 27. martāNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns(nepiedalās no plkst.1328-1331), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1033-1035, no plkst. 1050-1055,no plkst. 1108-1114, no plkst.1129-1139 un no plkst. 1405-1408), Žanna Kupčika( nepiedalās no plkst.1035-1044, no plkst. 1107-1109), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1053-1055), Vladimirs Maksimovs(nepiedalās no plkst. 1433-1440), Māris Mežapuķe(nepiedalās no plkst.1035-1044, un no plkst. 1320-1326), Zigurds Starks, Ģirts Trencis, Juris Griķis

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Aigars Tampe

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Informātikas pārvaldes vadītāja

Iveta Petrovska

Sēdē uzaicināti:

Māris Demme, Ausma Apsīte, Māris Romanovskis, Laima Grobiņa, Sandra Brauere, Jānis Skuja, Veronika Ramāne, Rita Kņūtiņa, Alvils Rudzītis, Guna Voitkāne, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu

· Par atļauju amatu savienošanai

· Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata

· Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

· Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”, nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”

· 19 lēmumu projektus „ Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu”

Ģ.Trencis ierosina par katra jautājuma iekļaušanu darba kārtībā balsot atsevišķi.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu iekļaušanu darba kārtībā („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par atļauju amatu savienošanai iekļaušanu darba kārtībā („par” – 11( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, I.Ančāns), „pret” – nav „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par atļauju amatu savienošanai.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata iekļaušanu darba kārtībā („par” – 12( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav „atturas” – nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata.

Balsošanas rezultātāpar jautājuma par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā iekļaušanu darba kārtībā („par” – 12( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav „atturas” – nav), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā.

Balsošanas rezultātā par jautājuma par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”,nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”iekļaušanu darba kārtībā („par” – 9( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – 1 (Ģ.Trencis), „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma iekļaut darba kārtībā jautājumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”,nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”.

Balsošanas rezultātāpar 19 lēmumu projektu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanuiekļaušanu darba kārtībā („par” –11( Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Kuzins, J.Griķis, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1(Ģ.Trencis), nolēma iekļaut darba kārtībā 19 lēmumu projektus„ Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu”.

Darba kārtība:

1.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

2.

Par atļauju amatu savienošanai

3.

Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

6.

Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā

Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli.”

8.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

9.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 nodošanu pašvaldības īpašumā

10.

Par apgrūtinājuma noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Stirnurags 1118

11.

Par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu

12.

Par Kļavu ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 34

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kanālu ielā 3

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 29

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Niedru ielā 7

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 88

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un tualetei Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7

18.

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41

19.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai un palīgēkām Jūrmalā, Cīruļu ielā 48

20.

Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgtelpām Jūrmalā, Kleistes ielā 10

21.

Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 001) un saimniecības ēkā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 002) Jūrmalā, Turaidas ielā 58

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51”

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.282 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rūsiņu ielā 9”

25.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70

26.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A

27.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2

28.

Par detālplānojuma Jūrmalā, Babītes ielā 5A sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75

32.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.995 „Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 un Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51

34.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1

35.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A” un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

41.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu 1A galīgās redakcijas apstiprināšanu

44.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1A grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

45.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

46.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.M.

47.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu P.I.

48.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.G.

49.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.B.

50.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.M.

51.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.K.

52.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.M.

53.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.L.

54.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.O.

55.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.V.

56.

Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.Ž.

57.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”,nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”

58.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

59.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

60.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

61.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

62.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

63.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

64.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

65.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

66.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

67.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

68.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

69.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

70.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

71.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

72.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

73.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

74.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

75.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

76.

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.234)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā.

2. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.235)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

3. Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata (lēmums Nr.236)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata.

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.237)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.238)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

6. Par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē (lēmums Nr.239)

Ziņo:

R.Kņūtiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas limitu apstiprināšanu Rīgas jūras līča piekrastē.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā

Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli.” (lēmums Nr.240)

Ziņo:

M.Romanovskis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli.”

8. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.241)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.242)

Ziņo:

A.Apsīte

Izsakās:

I.Aizstrauta ierosina vienlaicīgi pieņemt lēmumu, kā ir rekomendējusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, izveidot Jūrmalas kultūrvēsturiskā mantojuma centru un nodot šīs telpas izveidotajam centram.

D.Urbanovičs uzskata, ka šajā ēkā nav obligāti jāizveido kultūrvēsturiskais centrs. Šī ēka varētu eksistēt kā kultūrvēsturisks apskates objekts vienlaicīgi, ja tajā atrastos kāda no pašvaldības iestādēm, piemēram, alternatīvā skola.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 nodošanu pašvaldības īpašumā.

10. Par apgrūtinājuma noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Stirnurags 1118 (lēmums Nr.243)

Ziņo:

A.Apsīte

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka nevajag noteikt apgrūtinājumu šim pašvaldībai piederošajam zemesgabalam par labu blakus esošajam zemesgabalam, kas kaut kad tiks izveidots.

Ģ.Trencis piekrīt D.Urbanoviča izteiktajam viedoklim un uzskata, ja atklājās, ka šī ir daļēji applūstošā teritorija, kurā nevar būvēt ceļu, tādēļ vien šo lēmuma projektu nevajadzētu atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 5(D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns) nolēma pieņemt lēmumu par apgrūtinājuma noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Stirnurags 1118.

11. Par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu (lēmums Nr.244)

Ziņo:

A.Rudzītis

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka jāpieņem šis lēmuma projekts.

Z.Starks aicina atbalstīt šo lēmuma projektu.

I.Ančāns uzskata, ka ir nepareiza pieeja šī jautājuma risināšanā un ir jāmeklē citi risināšanas varianti.

I.Aizstrauta uzskata, ka koncesija pēc savas būtības ir lielisks instruments kā nodrošināt pašvaldības funkcijas. Bet iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem, tā nav koncesija pēc būtības, bet ir parasts iepirkums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 1(I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikumu.

Pārtraukums 11.43-12.35

12. Par Kļavu ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri (lēmums Nr.245)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par Kļavu ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 34 (lēmums Nr.246)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kanālu ielā 3 (lēmums Nr.247)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 29 (lēmums Nr.248)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Niedru ielā 7 (lēmums Nr.249)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 88 (lēmums Nr.250)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 34.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kanālu ielā 3.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 29.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Niedru ielā 7.

5. atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Raiņa ielā 88.

18. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un tualetei Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7 (lēmums Nr.251)

19. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41 (lēmums Nr.252)

20. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai un palīgēkām Jūrmalā, Cīruļu ielā 48 (lēmums Nr.253)

21. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgtelpām Jūrmalā, Kleistes ielā 10 (lēmums Nr.254)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un tualetei Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7.

2. Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41.

3. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai un palīgēkām Jūrmalā, Cīruļu ielā 48.

4. Par adreses noteikšanu vasarnīcai un palīgtelpām Jūrmalā, Kleistes ielā 10.

22. Par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 001) un saimniecības ēkā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 002) Jūrmalā, Turaidas ielā 58 (lēmums Nr.255)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību dzīvojamā mājā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 001) un saimniecības ēkā (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7317 002) Jūrmalā, Turaidas ielā 58.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” (lēmums Nr.256)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka lemjošo daļu nepieciešams izteikt sekojošā redakcijā:

„Atzīt par spēku zaudējušu no pieņemšanas brīža Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 5.punktu. „

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Ančāns, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 2(I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, lemjošo daļu izsakot sekojošā redakcijā: „Atzīt par spēku zaudējušu no pieņemšanas brīža Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 5.punktu.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51” (lēmumsNr.257)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Ančāns), „atturas” – 1(Ģ.Trencis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 9.oktobra lēmumā Nr.767 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 51” .

25. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.282 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rūsiņu ielā 9”

Ziņo:

V.Zvejniece

R.Munkevics pēc deputātu priekšlikuma jautājumu noņem no izskatīšanas.

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70 (lēmums Nr.258)

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A (lēmums Nr.259)

28. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2 (lēmums Nr.260)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 68/70.

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Meža prospektā 36 un Vienības prospektā 11A.

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ūdru ielā 3 un Stirnu ielā 2.

29. Par detālplānojuma Jūrmalā, Babītes ielā 5A sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu (lēmums Nr.261)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – 1(I.Dreija), „atturas” – nav, nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Babītes ielā 5A sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 (lēmums Nr.262)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu atlikt šī jautājuma izskatīšanu un pārstrādāt pievienoto skici.

A.V. (Priedaines iedzīvotāju pārstāvis) informē, ka šobrīd ir iesniegtas vēstules ar iedzīvotāju parakstiem divās ministrijās un Jūrmalas pilsētas domē ar pamatojumu, kāpēc neatbalstīt daudzstāvu ēku apbūvi Bražciema apkaimē. Tādēļ, aicina deputātus atlikt šī jautājuma izskatīšanu, vispirms iepazīstoties ar iedzīvotāju viedokli un izvērtējot to.

I.Aizstrauta izsaka priekšlikumu atlikt šī jautājumu izskatīšanu.

R.Munkevics pēc deputātu priekšlikuma jautājumu noņem no izskatīšanas.

32. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 (lēmums Nr.263)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75.

33. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107 (lēmums Nr.264)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.995 „Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 un Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 (lēmums Nr.265)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmuma Nr.995 „Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 un Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51.

35. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1(lēmums Nr.266)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1.

36. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.267)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet I.Ančāns

37. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A” un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.268)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.372 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A” un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 31A pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ienāk I.Ančāns

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.269)

39. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 7 (I.Dreija, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28, Dzintaru prospektā 32 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.270)

41. Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Dreija jautā E.Rakišai, vai sakarā ar saņemto tiesas sprieduma noraksta kopiju, Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga apstiprināt detālplānojuma galīgo redakciju?

E.Rakiša atbild, ka šis tiesas spriedums ir par nelikumīgu būvniecību. Tā kā domei pieņemot iepriekšējo lēmumu par patvaļīgi uzbūvētas būves nojaukšanu, tiesa ir konstatējusi vienu procesuālo pārkāpumu - nebija pienācīgi uzklausīti procesa dalībnieki, tad stājoties šim spriedumam spēkā Jūrmalas pilsētas domei jāpieņem faktiski tāds pats lēmums atbilstoši Administratīvā procesa likumam un jānoformē kā administratīvais akts.

D.Urbanovičs izsakās, ka atbalsta kūrortviesnīcas attīstību, taču tai ir jānotiek likumīgi. Detālplānojuma sākotnējā stadijā bija vairākas problēmas, taču tās ir atrisinātas un šobrīd neredz šķēršļus, lai neapstiprinātu detālplānojuma galīgo redakciju..

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 2(I.Dreija, I.Ančāns)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

42. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.271)

43. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

44. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu 1A galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.272)

45. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1A grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Aizstrauta nebalso), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

46. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.273)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

47. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.M. (lēmums Nr.274)

48. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu P.I. (lēmums Nr.275)

49. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.G. (lēmums Nr.276)

50. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.B. (lēmums Nr.277)

51. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.M. (lēmums Nr.278)

52. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.K. (lēmums Nr.279)

53. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.M. (lēmums Nr.280)

54. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.L. (lēmums Nr.281)

55. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A. O. (lēmums Nr.282)

56. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.V. (lēmums Nr.283)

57. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.Ž. (lēmums Nr.284)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis, I.Ančāns, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.M.

2. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu P.I.

3. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A.G.

4. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.B.

5. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu M.M.

6. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.K.

7. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.M.

8. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.L.

9. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu A. O.

10. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu I.V.

11. Par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu V.Ž.

Iziet I.Dreija

58. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”, nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” (lēmums Nr.285)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 2(I.Ančāns, I.Aizstrauta), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, „Tallinas iela 2211”,nomas līguma noslēgšanu ar PSIA „Jūrmalas attīstības projekti”.

Ienāk I.Dreija

59. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.286)

60. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.287)

61. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.288)

62. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.289)

63. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.290)

64. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.291)

65. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.292)

66. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.293)

67. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.294)

68. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.295)

69. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.296)

70. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.297)

71. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.298)

72. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.299)

73. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.300)

74. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.301)

75. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.302)

76. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.303)

77. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.304)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 8(Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, J.Griķis, I.Ančāns, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

2. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

3. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

4. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

5. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

6. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

7. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

8. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

9. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

10. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

11. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

12. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

13. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

14. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

15. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

16. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

17. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

18. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

19. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst. 14.10

Nākošā sēde 2008.gada 10.aprīlī plkst.10.00

Sēdes vadītājs R.Munkevics

Sēdes protokolētāja A.Liepiņa

2008.gada 1.aprīlī.


Lejupielāde: DOC un PDF