Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 07.augustāNr.680

protokols Nr.27, 1. punkts

Par dalību projektā „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Ar mērķi piešķirt pedagogiem mērķstipendijas un nodrošināt mērķstipendijas izmaksu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes dalību Eiropas sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.1.2.2 projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

  2. Projekta koordinēšanu sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Stipendiju fondu līdz 2012.gada 31.martam uzdot Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei.

  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics