Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 245.lēmumu

2008.gada 27. martāNr.263

protokols Nr.12, 32. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot zemesgabala īpašnieka SIA „VG Beheer Jūrmala” (reģistrācijas Nr.40003825910) 2008.gada 28.februāra iesniegumu un saskaņā ar 2008.gada 12.marta Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 (kadastra Nr.1300 017 4204) saskaņā ar 1.pielikumu.

  2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

  3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas un inženierbūvju nodaļas teritoriālplānotāju Ilzi Vicepu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi.

  5. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.263

(protokols Nr.12, 32.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

BŪVVALDE

Edinburgas pr.75, Jūrmala, LV 2010, tālr. +371 7751244

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 (kadastra Nr. 1300 017 4204),

zemesgabala platība 9416m2.

Zemesgabala īpašnieks: SIA „VG Beheer Jūrmala” (nodokļu maksātāja kods 40003825910)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, paredzot rindu māju un savrupmāju apbūves izvietojumu un rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprinātais Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) punkts 7.7.2.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Vaivaru rajonā, kvartālā starp Gulbju ielu, Lapsu ielu, Caunu ielu un Rubeņu ielu.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā” (J).

2.3. Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

3. DARBA UZDEVUMS (SASKAŅĀ AR LR 19.10.2004. MK NOTEIKUMU

NR.883 7., 8. UN 63. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus;

3.2. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 19.10.2004. MK noteikumu Nr.883 8.1.-8.8.punktu prasības.

4. DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48., 49., 50., 51., 52.punktu.

4.2. Detālplānojuma min. 5 (pieci) sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 73.punkta prasībām.

5. DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 19.10.2004. MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes,

5.3.2. VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3. VAS Latvijas Valsts ceļi,

5.3.4. V/A “Sabiedrības veselības aģentūra ”,

5.3.5. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,

5.3.6. SIA “Jūrmalas Gaisma”,

5.3.7. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona,

5.3.8. SIA “Jūrmalas ūdens”,

5.3.9. SIA “Jūrmalas siltums”,

5.3.10. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona,

5.3.11. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa,

5.3.12. Domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes,

5.3.13. Domes Vides aizsardzības nodaļas.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktā un 66.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas gaitā veikt rakstisku aptauju, noskaidrojot detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli par izstrādājamo detālplānojumu.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Būvvaldē, ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc domes lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc projekta izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Būvvaldē tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2. Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai un apstiprināšanai domē iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona).

7.3. Detālplānojuma dokumentācija apstiprināšanai domē iesniedzama pēc saskaņošanas Būvvaldē.

7.4. Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Būvvaldē digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Vicepa, 677540713.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.263

(protokols Nr.12, 32.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādi

Jūrmalā, 2008.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora G.Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts –Pašvaldība, no vienas puses un _______________________________________________________, turpmāk saukts - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada ____.___________ lēmumu Nr.______ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75” (prot.Nr._____, _____.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100% (simts procentu) apmērā.

Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 75 (kadastra Nr.1300 017 4204).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes teritoriālplānošanas un inženierbūvju nodaļas teritoriālplānotāja Ilze Vicepa.

2. Detālplānojuma izstrādes vadības apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas veikt maksājumu Ls 590 (pieci simti deviņdesmit lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes vadīšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmumu Nr.409 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” pielikuma 2.1.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs10 (desmit) dienu laikā pēc detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā.

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai, veikt detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku aptauju un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.6. Pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.7. Pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.8. Pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada ____. ___________ lēmuma Nr._____ pielikuma ______.punktā.

3.9. Pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.9.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.9.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.10. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas un akceptēšanas Būvvaldē, Pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.11. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.12. Detālplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumu Nr.367 „Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību” 7.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pašvaldībai, otrs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015

n/m reģ.Nr.90000036357

_______________________ ________________________

(G.Truksnis)


Lejupielāde: DOC un PDF