Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 27. martāNr.240

protokols Nr.12, 7. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”

Pamatojoties uz 2007.gada 21.jūnija grozījumiem Latvijas Republikas Vides aizsardzības likumā un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.568 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”, izsakot ievaddaļu sekojošā redakcijā:

    „Lai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinātu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli, pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57.3pantu, 205.pantu, 211.3pantu, Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.182 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu”, un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.568 „Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”„.

  2. Grozījumi stājas spēkā no 2008.gada 1.maija.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.609