Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 7. jūnijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst. 1100 – 1105), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1005 - 1020), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Aigars Tampe

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Gunta Ušpele, Rita Kņūtiņa, Andželika Legante, Jānis Kārkliņš, Ailita Kārkliņa, Gunta Liepiņa, Linda Rimša, Ināra Kundziņa, Aleksandrs Čuda, Māris Romanovskis, Raisa Kraukste, J.Ailis, Eduards Grietiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas jautājumu par dzīvokļu jautājumiem.

Ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Burtnieku ielā 12;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Čiekuru ielā 1a;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 14;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 105;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grīvas ielā 7C;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 10;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 11;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96a;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vidzemes ielā 11;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 23;

Ÿ Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zaļā ielā 1c.

I.Ančāns ierosina noņemt no izskatīšanas jautājumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu, jo par šo jautājumu ir iesniegta prasība tiesā.

I.Aizstrauta atbalsta I.Ančāna priekšlikumu un arī lūdz noņemt no izskatīšanas jautājumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu, pieprasa balsojumu par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par jautāju par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu izņemšanu no darba kārtības.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu izņemt no darba kārtības jautājumupar atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu „par” – 6 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 3 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics), „atturas” – 3 (Ž.Kupčika, J.Griķis, J.Kuzins), priekšlikums netiek apstiprināts.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par augstāk minēto jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.

Balsošanas rezultāti par augstāk minēto jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā „par” – 6 (V.Maksimovs, I.Dreija, R.Munkevics, Ž.Kupčika, J.Griķis, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 6 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns), jautājumi netiek iekļauti darba kārtībā.

Darba kārtība.

1.

Informācija

2.

Par sadarbības līguma noslēgšanu starp LR IZM Sporta pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas burāšanas skolu

3.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Sporta klubs „Jūrmalas sports””

4.

Par Jūrmalas sporta skolas nolikumu

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

6.

Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu

7.

Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

8.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101

9.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 2a

10.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Brīvības prospektā 48

11.

Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119

12.

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 007 5410 006)

13.

Par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Saldus ielā 22

14.

Par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11

15.

Par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Staburaga ielā 9

16.

Par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kalnu ielā 29

17.

Par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 8

18.

Par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13

19.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 16 un adrese piešķiršanu

20.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adrese piešķiršanu

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 4 un adrese piešķiršanu

22.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 52 un adreses piešķiršanu

23.

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30, Krišjāņa Barona ielā 31 un Rīgas ielā 5313

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmuma Nr.555 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

25.

Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, un Jūrmalā, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3a

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18

30.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

31.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

33.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

34.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

35.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

38.

Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim

39.

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu

40.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu un noslēgšanu

41.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viesītes ielā 3 daļas privatizācijas projektu

43.

Par 0,0210 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nodošanu privatizācijai

44.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „PREATORE”

45.

Par ēkas 002 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

46.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.K.

47.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar L.G.

48.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.K.

49.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar F.L.

50.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.A.

51.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

52.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 daļu nomas līgumu noslēgšanu ar V.D. un E.P.

54.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2402” daļu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „Stils ltd”, biedrību „Ūdens slēpošanas klubs Priedaine” un J.L.

55.

Par Lielupes krasta daļas pie zemesgabala Jūrmalā, Klints ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas gāze”

56.

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

57.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma noslēgšanu ar K.G.

58.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B.

59.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvju ielā 22 lit10 īres līguma noslēgšanu ar G.S.

60.

Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū.

62.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E.

63.

Par neizīrētā valsts dzīvokļa Nr.56, izīrētajiem valsts dzīvokļiem Nr.45 un Nr.51 Jūrmalā, Jurģu ielā 4 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

64.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.395 atzīšanu par spēku zaudējušu

65.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

66.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3

67.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 42

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, vai ir kādas problēmas, ka Kauguru pludmalei netiek piešķirts zilā karoga pludmales statuss?

J.Griķis atbild, ka problēma ir, jo Kauguros jūrā ietek lietus notekūdeņi, un, lai to labotu būvvaldei ir jāizstrādā projekts, kā lietus ūdeņus novadīt kanalizācijā.

I.Ančāns jautā, kāpēc nav izsniegts juridiskā biroja atzinums, ja ministrs ir devis šādu rīkojumu?

R.Munkevics šo atzinumu var saņemt, iepriekš parakstoties par saņemšanu.

I.Ančāns jautā, kad tiks sniegta atbilde uz jautājumu par domes vadības nostāju sakarā ar izsoli Edinburgas prospektā 53?

R.Munkevics – šāda atbilde jau ir sniegta apmēram 3 mēnešus atpakaļ.

I.Ančāns jautā, kad tiks atrisināts jautājums par atremontētajiem dzīvokļiem? Ir griezies pie trim amatpersonām un nav saņēmis atbildi.

Z.Starks vai Lielupes osta ir kuģojama, un vai tas ir redzams domes mājas lapā?

R.Munkevics – reālajā situācijā dziļums ir pietiekams kuģošanai, taču oficiāli pasludināt to nevar, jo platums nav tāds, kāds tas būtu nepieciešams.

Z.Starks jautā, vai tā ir patiesība, ka U.Vīksna tiek atbrīvots no Jūrmalas Siltuma valdes priekšsēdētāja amata?

R.Munkevics atbild, ka tāda vienošanās ir.

D.Urbanovičs jautā, kas būs jaunais valdes priekšsēdētājs?

R.Munkevics atbild, ka jaunais valdes priekšsēdētāja kandidāts būs Uģis Osis – kandidāts ar ļoti labu pieredzi un izglītību un piemērots šim amatam.

Z.Starks uzskata, ka šis lēmums ir nepareizs un Jūrmalas pilsētai slikts lēmums. U.Vīksna nekad nav bijis politiska persona un nostrādājis Jūrmalas siltumā 5 gadus. Kad U.Vīksna sāka strādāt Jūrmalas siltums bija bankrota priekšā un viņš šo iestādi izglāba no bankrota. Šobrīd uzņēmums katru gadu investē uzņēmuma darba uzlabošanā. Ierosina pārdomāt šo lēmumu. Izsaka U.Vīksnam vislielāko pateicību.

R.Munkevics skaidro, ka nav tā, ka Jūrmalas siltumā nav nekādu problēmu. Aicina Z.Starku aprunāties ar revīzijas nodaļas vadītāju.

I.Aizstrata lūdz šo visu ierakstīt protokolā, jo redz šajā lēmumā draudus siltumapgādei visā pilsētā un maksai par siltumu nākotnē.

D.Urbanovičs jautā R.Munkevicam un G.Pavļukevičam, ja U.Vīksna no amata tiek atlaists pēc revīzijas rezultātiem, tad, kādi pārkāpumi Jūrmalas siltumā ir konstatēti?

G.Pavļukevičs – tika veikta revīzija, ko veica neatkarīgs eksperts Valdis Vītoliņš un tika konstatēti pārkāpumi trašu izbūvē un daudzās citās lietās. No revīzijas nodaļas puses bija aizradījums, ka tiek veikti iepirkumi bez konkursa.

I.Aizstrauta vai tiešām Jūrmalas siltumā tik ļoti ir mainījusies darbības politika kopš pēdējās revīzijas?

G.Pavļukevičs – Jūrmalas siltumā revīzija tika veikta pirms trīs gadiem un tad bija daudz aizradījumu. No šiem aizrādījumiem tika novērsta tikai daļa. Ja grib tikt skaidrībā ar šo jautājumu ir jāņem visi revīzijas akti un viss jāizrunā. Vadība nav to darījusi un nav runājusi un iztirzājusi revīzijas aktus.

D.Urbanovičs vai pārkāpumi ir tik nopietni, ka U.Vīksna ir jāatbrīvo no amata?

G.Pavļukevičs neuzskata, ka pārkāpumi ir tik nopietni, taču lēmumus par valdes priekšsēdētāju atlaišanu no darba vai atstāšanu amatā personīgi nepieņem.

D.Urbanovičs vai finansu disciplīna Jūrmalas siltumā ir mainījusies un vai uz pozitīvo pusi.

G.Pavļukevičs – ir mainījusies uz pozitīvo pusi.

R.Munkevics – visi metas U.Vīksnu aizstāvēt nemaz neiedziļinoties. Uzskata, ka nevar darīt tā, ka projektā ir paredzēts trases demontēt, darbi ir apmaksāti, bet trases netiek demontētas. Tie ir ievērojami līdzekļi. Aicina turpināt domes sēdi pēc apstiprinātās darba kārtības.

2. Par sadarbības līguma noslēgšanu starp LR IZM Sporta pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas burāšanas skolu (lēmums Nr.492)

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina balsot par lēmumu pēc iesniegtā projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Z.Starks, I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu starp LR IZM Sporta pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas burāšanas skolu.

3. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Sporta klubs „Jūrmalas sports”” (lēmums Nr.493)

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina balsot par lēmumu pēc iesniegtā projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Sporta klubs „Jūrmalas sports””.

4. Par Jūrmalas sporta skolas nolikumu (nolikums Nr.4)

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina balsot par lēmumu pēc iesniegtā projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas sporta skolas nolikumu.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.Nr.494)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

D.Urbanovičs vai no valdes sastāva izslēgto deputātu vietā nevajadzētu iekļaut citus deputātus?

I.Kalvāne uzskata, ka tāda nepieciešamība nav.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

6. Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.495)

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina balsot par lēmumu pēc iesniegtā projekta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

7. Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi

Ziņo:

M.Romanovskis

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, kādēļ nav veikti labojumi saistošo noteikumu projektā, un nav noteikts, kas tīra maģistrālajām ielām pieguļošās teritorijas, un, kas tīra pārējām ielām pieguļošās teritorijas?

M.Romanovskis skaidro, ka labojumi ir veikti un terminu skaidrojums ir papildināts ar terminu „maģistrālās ielas”.

D.Urbanovičs jautā, kur saistošajos noteikumos tas minēts?

M.Romanovskis atbild, ka saistošo noteikumu 61.punktā.

R.Munkevics uzskata, ka šie labojumi nav pārāk veiksmīgi.

I.Aizstrauta uzskata, ka nav pareizi, ka daļu ielām pieguļošo teritoriju tīra pašvaldība, daļu tīra iedzīvotāji.

R.Munkevics noņem šo jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai nākamajā domes sēdē. Līdz nākamajai domes sēdei veikt nepieciešamos labojumus.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 (lēmums Nr.496)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101.

9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 2a (lēmums Nr.497)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Tukuma ielā 2a.

10. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Brīvības prospektā 48 (lēmums Nr.498)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, J.Kuzins)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Brīvības prospektā 48.

11. Par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119 (lēmums Nr.499)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, J.Griķis, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Ž.Kupčika, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai Jūrmalā, Bulduru prospektā 119.

12. Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 007 5410 006) (lēmums Nr.500)

13. Par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Saldus ielā 22 (lēmums Nr.501)

14. Par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11 (lēmums Nr.502)

15. Par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Staburaga ielā 9 (lēmums Nr.503)

16. Par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kalnu ielā 29 (lēmums Nr.504)

17. Par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 8 (lēmums Nr.505)

18. Par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13 (lēmums Nr.506)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 007 5410 006).

2. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Saldus ielā 22.

3. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu garāžas ēkai Jūrmalā, Aizputes ielā 11.

4. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Staburaga ielā 9.

5. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu ēkai Jūrmalā, Kalnu ielā 29.

6. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Ērgļu ielā 8.

7. Pieņemt lēmumu par adrese noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 13.

19. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 16 un adrese piešķiršanu (lēmums Nr.507)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Riekstu ielā 16 un adrese piešķiršanu.

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adrese piešķiršanu (lēmums Nr.508)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 145 un adrese piešķiršanu.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 4 un adrese piešķiršanu (lēmums Nr.509)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Alejas ielā 4 un adrese piešķiršanu.

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 52 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.510)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 52 un adreses piešķiršanu.

23. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30, Krišjāņa Barona ielā 31 un Rīgas ielā 5313 (lēmums Nr.511)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 30, Krišjāņa Barona ielā 31 un Rīgas ielā 5313.

24. Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmuma Nr.555 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.512)

25. Par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, un Jūrmalā, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.513)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 24.marta lēmuma Nr.555 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, un Jūrmalā, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu.

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 (lēmums Nr.514)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3a (lēmums Nr.515)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3a.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26 (lēmums Nr.516)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ģ.Trencis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 26.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 (lēmums Nr.517)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18.

30. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.518)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, vai šī redakcija detālplānojumam tika izskatīta komitejās, un, vai kāds no deputātiem to atbalstīja?

V.Zvejniece komitejās izskatīja šo detālplānojuma redakcija, taču visi deputāti atturējās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

31. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.519)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Jurģu ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.520)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

33. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.521)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

34. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.522)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

35. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.523)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 galīgās redakcijas apstiprināšanu

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka nevar dalīt zemesgabalu tik sīkos gabaliņos, un, ka jāizstrādā citu redakciju detālplānojumam.

R.Munkevics jautā, vai ir bijuši jau iepriekš gadījumi, kad tiek noraidīta šāda sadale netipiskas zemesgabalu konfigurācijas dēļ?

V.Zvejniece atbild, ka tādi gadījumi ir bijuši.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtiem lēmumu projektiem („par” – 6 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 6 (J.Kuzins, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), balsošanas rezultātā lēmumu projekti ir noraidīti.

I.Aizstrauta pieprasa deputātu motivāciju par balsojumu.

R.Munkevics izsludina pārtraukumu no plkst.11.35 – 12.05

J.Griķis skaidro, ka balsojumā atturējies, jo nepiekrīt tam, ka vairāk kā puse zemes būs jātransformē.

Pārtraukums no plkst.11.35 – 12.05

38. Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim (lēmums Nr.524)

Ziņo:

A.Legante

Izsakās:

I.Aizstrauta – savulaik atteicās no šī atalgojuma. Vai R.Munkevics ir piekritis to saņemt?

R.Munkevics – šodien par šo lēmuma projektu nebalsos, taču uzskata, ka šis atalgojums nav tikai viņam, bet arī viņa pēcgājējiem. Uzskata, ka par savu darbu atalgojums ir jāsaņem ikvienam.

I.Ančāns jautā, cik pašvaldībās priekšsēdētāji ir piekrituši saņemt šādus atalgojumus?

A.Legante atbild, ka no 8 lielajām pašvaldībām, 4 pašvaldības ir piekritušas saņemt atalgojumu un 4 pašvaldības no tā ir atteikušās.

I.Aizstrauta uzskata, ka priekšsēdētāja paveiktais darbs nav adekvāts samaksai. Nebalsos par šo lēmuma projektu un uzskata, ka tie, kas balsos par, rīkosies bezatbildīgi.

J.Kuzins – atbalstīs šo lēmuma projektu, jo par savu darbu ikvienam ir jāsaņem atalgojums.

I.Ančāns ir par to, ka saņem lielāku atalgojumu, ja labi pilda savus pienākumus, taču uzskata, ka priekšsēdētājs savus pienākums nepilda pienācīgi. Nebalsos par šo lēmumu.

D.Urbanovičs balsos par šo lēmumu, taču ja tiks darītas aplamības, tad iesniegs domē lēmuma projektu par kapitāldaļu turētāja pienākumu nodošanu institūcijai.

R.Munkevics uzskata, ka par padarīto darbu ir jāsaņem atlīdzība, aicina deputātus izteikt attieksmi un balsot par iesniegto lēmuma projektu.

I.Aizstrauta lūdz ierakstīt protokolā, ka R.Munkevics aicina deputātus balsot „par” lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 3 (Z.Starks, I.Aizstrauta, Ģ.Trencis), „nebalso” – 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

39. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.525)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu.

40. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.526)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu un noslēgšanu.

41. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.527)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viesītes ielā 3 daļas privatizācijas projektu (lēmums Nr.528)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viesītes ielā 3 daļas privatizācijas projektu.

43. Par 0,0210 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.529)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par 0,0210 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nodošanu privatizācijai.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „PREATORE” (lēmums Nr.530)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „PREATORE”.

45. Par ēkas 002 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.531)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas 002 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.

46. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.K. (lēmums Nr.532)

47. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar L.G. (lēmums Nr.533)

48. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.K. (lēmums Nr.534)

49. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar F.L. (lēmums Nr.535)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.K.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar L.G.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.K.

4. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar F.L.

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.A. (lēmums Nr.536)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.A.

51. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.537)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.

52. Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S. (lēmums Nr.538)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks jautā, vai šajā zemesgabalā nebija uzbūvēts nelikumīgs žogs?

V.Zvejniece atbild, ka zemesgabala īpašnieks saka, ka žogs ir uzbūvēts vēl pirms zemesgabala nonākšanas viņa īpašumā. Un šajā gadījumā pašvaldībai tas būs jānojauc par saviem līdzekļiem.

I.Aizstrauta ierosina lēmuma projektu noņemt no izskatīšanas, kamēr žogs nav nojaukts.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (Z.Starks), „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Ančāns, I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0110” daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.S.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 daļu nomas līgumu noslēgšanu ar V.D. un E.P. (lēmums Nr.539)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 3 daļu nomas līgumu noslēgšanu ar V.D. un E.P.

54. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2402” daļu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „Stils ltd”, biedrību „Ūdens slēpošanas klubs Priedaine” un J.L. (lēmums Nr.540)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2402” daļu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA „Stils ltd”, biedrību „Ūdens slēpošanas klubs Priedaine” un J.L.

55. Par Lielupes krasta daļas pie zemesgabala Jūrmalā, Klints ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas gāze” (lēmums Nr.541)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Lielupes krasta daļas pie zemesgabala Jūrmalā, Klints ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas gāze”.

56. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z. (lēmums Nr.542)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no E.Z.

57. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma noslēgšanu ar K.G. (lēmums Nr.543)

58. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B. (lēmums Nr.544)

59. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvju ielā 22 lit10 īres līguma noslēgšanu ar G.S. (lēmums Nr.545)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.13 īres līguma noslēgšanu ar K.G.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.14 īres līguma noslēgšanu ar U.B.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dāvju ielā 22 lit10 īres līguma noslēgšanu ar G.S.

60. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.546)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū. (lēmums Nr.547)

62. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E. (lēmums Nr.548)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma noslēgšanu ar A.Ū.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.2 īres līguma noslēgšanu ar J.E.

63. Par neizīrētā valsts dzīvokļa Nr.56, izīrētajiem valsts dzīvokļiem Nr.45 un Nr.51 Jūrmalā, Jurģu ielā 4 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.549)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neizīrētā valsts dzīvokļa Nr.56, izīrētajiem valsts dzīvokļiem Nr.45 un Nr.51 Jūrmalā, Jurģu ielā 4 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

64. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.395 atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.550)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmuma Nr.395 atzīšanu par spēku zaudējušu.

65. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.551)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina lēmumu noņemt no izskatīšanas, jo tiesā ir iesniegta prasība par lēmuma par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas atcelšanu.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ģ.Trencis noņem atbildību par balsojuma rezultātā radītajām sekām.

I.Aizstrauta pievienojas Ģ.Trenča teiktajam.

J.Griķis ierosina deputātiem apskatīt bildes, kā šobrīd izskatās šis īpašums.

I.Ančāns uzskata, ka šis ir „prasts” balsojums.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 7 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics), „pret” – 6 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu.

Z.Starks – balsoja pret šo lēmuma projektu un uzskata, ka tie, kas balsoja par, balsoja bezatbildīgi.

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3 (lēmums Nr.552)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Brekšu ielā 3.

67. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 42 (lēmums Nr.553)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Medņu ielā 42.

Sēde slēgta plkst. 14.20

Nākamā kārtējā domes sēde 2007.gada 21.jūnijā plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 12.jūnijā