Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 16.decembra 819.lēmumu

2007.gada 6. decembrīNr.1064

protokols Nr.23, 7. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.novembra nolikuma Nr.10 „Pumpuru vidusskolas nolikums” 85.2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 13.novembra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu cenas no 2008.gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu.

  2. Iegūtos līdzekļus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  3. Pilnvarot Pumpuru vidusskolas direktori I.Kausinieci slēgt telpu nomas līgumus, saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (V.Ramāne) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.104 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pulsētas

domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1064

(protokols Nr.23, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena (latos)

1.

Klases telpu (vid.49m2) noma dienas nometnēm, vasaras nometnēm, sapulcēm

1 stunda

0.50

2.

Sporta zāles (619,27m2) noma

2.1.

sporta spēles jauniešiem

1 stunda

6.20

2.2.

sporta spēles pieaugušajiem

1 stunda

9.00

3.

Mazās zāles (104,59m2) noma sporta nodarbībām

1 stunda

4.50

4.

Virtuves telpu (197,49 m2) noma

skolēnu ēdināšanas organizēšanai

1 stunda

1.70

Pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbiniekiem bez maksas.