Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 12.janvāra 25.lēmumu

2007.gada 13. septembrīNr.855

protokols Nr.18, 21. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Jūrmalā, Bulduru prospektā 41
galīgās redakcijas apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumu Nr.666 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 69.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2007.gada 30.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-57/05) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2007.gada 13.jūnija lēmumu (protokols Nr.1.1-62/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 ir galīgā redakcija.

  2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

  3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics