Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 18.septembra 809.lēmumu

2007.gada 21.jūnijāNr.560

protokols Nr.12, 8. punkts

Par maksas apmēru noteikšanu
bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības
iestāžu pirmsskolas grupās

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2007.gada 30.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-60/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās:

Nr.

p.k.

Izglītības iestāde

Dienas grupas

Ls

Diennakts grupas

Ls

Sanatorijas tipa grupa

Ls

1.

Sākumskola „Ābelīte”

1.30

-

-

2.

Sākumskola „Zvaniņš”

1.30

-

-

3.

Sākumskola „Taurenītis”

1.30

1.50

-

4.

Alternatīvā skola

1.30

-

-

5.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Madara”

1.30

1.50

-

6.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Mārīte”

1.30

1.50

-

7.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Bitīte”

1.30

-

-

8.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Lācītis”

1.30

1.50

1,60

9.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Namiņš”

1.30

1.50

-

10.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Katrīna”

1.30

1.50

-

11.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Rūķītis”

1.30

-

-

12.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Pienenīte”

1.30

-

-

13.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Saulīte”

1.30

1.50

-

14.

Vaivaru pamatskola

1.30

2. Lēmums stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumu Nr.455 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics