Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2006.gada 19.oktobrīNr.26

Protokols Nr. 25, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Par Jūrmalaspilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Novirzīt no domes rezerves fonda 2006.gadā Ls 31552, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 56., 57., 61.pielikumus, t.sk.:

1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 25708, t.sk.:

1.1.1. dalības apmaksai tūrisma izstādē Norvēģijā Ls 3000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

13.200.1330 Ls 500;

13.200.3600 Ls 2500;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija lēmuma Nr.482 „Par zemesgabala Jūrmalā, Robežu ielā 17 nodošanu atsavināšanai” izpildes nodrošināšanai Ls 2256, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.100.1140 Ls 1818;

01.100.1200              Ls 438;

1.1.3. dzīvnieku patversmes uzturēšanai Ls 8925 (klasifikācijas kods 07.100.1454);

1.1.4. strūklakas izbūvei pie Dzintaru koncertzāles Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

1.1.5. stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma precizēšanai Ls 3500 (klasifikācijas kods 07.320.1482);

1.1.6. juridisko pakalpojumu apmaksai Ls 2000 (klasifikācijas kods 14.500.1444);

1.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram mēbeļu iegādei Ls 1500 (klasifikācijas kods 04.423.4160);

1.3. Z.Jansones–Ivanovas Tenisa skolai tenisa laukumu īres maksu segšanai Ls 582 (klasifikācijas kods 04.422.1471);

1.4. Pumpuru vidusskolai pirmsskolas pedagogu darba algas samaksai Ls 1377, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1110 Ls 1008;

04.211.1140 Ls 101;

04.211.1200              Ls 268;

1.5. Labklājības pārvaldei Ls 1095, t.sk.:

1.5.1. pastmarku iegādei ierakstīto vēstuļu nosūtīšanai Ls 150 (klasifikācijas kods 06.251.1413);

1.5.2. atkritumu izvešanas nodrošināšanai Ls 93 (klasifikācijas kods 06.251.1486);

1.5.3. artēziskās akas ierīkošanai Ls 852 (klasifikācijas kods 06.251.1454);

1.6. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 1290, t.sk.:

1.6.1. elektroenerģijas apmaksai Ls 1200 (klasifikācijas kods 08.220.1523);

1.6.2. izdevumu par centralizēto ūdens apgādi segšanai Ls 90 (klasifikācijas kods 08.220.1529);

2. Veikt izmaiņas 2006.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

2.1. veikt izmaiņas kredītrīkotāju pašvaldības pamatbudžeta tāmēs un precizēt pašvaldības apstiprinātā budžeta 56., 57., 59., 61.pielikumiem saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumiem;

2.2. samazināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei par Ls 32740, precizējot apstiprinātā budžeta 54.pielikumu, t.sk.:

2.2.1. sieviešu un vīriešu nakts patversmes apmaksai par Ls 6300 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

2.2.2. garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksām par Ls 10800 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

2.2.3. veselības aprūpes pabalsta izmaksām par Ls 15640 (klasifikācijas kods 06.150.3500), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 32740, t.sk.:

2.2.4. PA „Sociālās aprūpes centrs” Ls 17665, t.sk.:

2.2.4.1. naktspatversmes uzturēšanai Ls 6300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.240.1110 Ls 3377;

06.240.1140              Ls 400;

06.240.1200              Ls 910;

06.240.1524              Ls 195;

06.240.1411              Ls 29;

06.240.1523              Ls 160;

06.240.1528              Ls 38;

06.240.1511              Ls 35;

06.240.1552              Ls 100;

06.240.1472              Ls 54;

06.240.1540              Ls 50;

06.240.1459              Ls 100;

06.240.1563              Ls 852;

2.2.5. naktspatversmes ierīkošanas izdevumu segšanai Ls 11365, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.240.1512 Ls 2962;

06.240.1551 Ls 600;

06.240.1561 Ls 2480;

06.240.1562 Ls 436;

06.240.4110 Ls 450;

06.240.4160 Ls 1440;

06.240.4180              Ls 2200;

06.240.4300              Ls 280;

06.240.1451              Ls 517;

2.2.6. Labklājības pārvaldei projekta „Uzmanība uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā” Ls 15075, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

05.700.1330 Ls 4253;

05.700.1447 Ls 10584;

05.700.1590              Ls 238.

3. Palielināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām par Ls 2580 (klasifikācijas kods 18.2.4.9.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 2580 novirzot PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” līguma ar Nodarbinātības Valsts aģentūru nosacījumu izpildei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.240.1170 Ls 2080;

06.240.1200              Ls 500.

4. Palielināt 2006.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 7151:

4.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu par Ls 1350 (klasifikācijas kods 9.5.1.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1350 licencēšanas procesa nodrošināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.010.1170              Ls 762;

04.010.1200              Ls 183;

04.010.1411              Ls 14;

04.010.1459              Ls 11;

04.010.1511              Ls 164;

04.010.1523              Ls 20;

04.010.1529              Ls 11;

04.010.1555              Ls 100;

04.010.1590              Ls 85;

4.2. Jūrmalas teātrim maksas pakalpojumu ieņēmumus no biļešu realizācijas par Ls 5801 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 5801 ar festivāla „Tu esi pamanīts” organizēšanu saistītu izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1170 Ls 1787;

08.251.1200 Ls 116;

08.251.1472 Ls 200;

08.251.1479 Ls 1588;

08.251.1482 Ls 994;

08.251.1590 Ls 1116.

5. Palielināt 2006.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 6204, t.sk.:

5.1. Jūrmalas teātrim Ls 2131, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Kultūrkapitāla Fonda atbalstīto projektu izrāžu „Pūces spieģelis” un „Pauks un Šmauks” iestudējumu realizēšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

08.251.1170 Ls 1181;

08.251.1590 Ls 950;

5.2. Jūrmalas sabiedrisko pakalpojumu regulatoram Ls 4073, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot regulatora funkciju nodrošināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

13.400.1110 Ls 720;

13.400.1140 Ls 454;

13.400.1150 Ls 944;

13.400.1200 Ls 711;

13.400.1420 Ls 150;

13.400.1445 Ls 50;

13.400.1452 Ls 200;

13.400.1455 Ls 44;

13.400.1511 Ls 100;

13.400.1528 Ls 500;

13.400.1554 Ls 200.

6. Palielināt speciālā budžeta ieņēmumus no zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri par Ls 91, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei (klasifikācijas kods 10.310.1482).

7. Palielināt 2006.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) par Ls 469, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei PVN nomaksai un citu pakalpojumu apmaksai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

10.310.1482 Ls 135;

10.310.1492              Ls 334.

8. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2006.gadā pašvaldības speciālā budžeta apstādījumu atjaunošanas līdzekļos novirzīt Jūrmalas pilsētas domei nokaltušo un avārijas koku nociršanai, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 57.pielikumu, Ls 2000 (klasifikācijas kods 07.320.1454).

9. Veikt izmaiņas 2006.gadā pašvaldības speciālajā budžetā kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu, precizējot apstiprinātā budžeta 51., 56.pielikumus.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.422-r veiktās izmaiņas, t.sk.:

Pamatbudžeta tāmē

10.1. SIA „Jūrmalas gaisma”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

07.400.1529 Ls -304;

07.400.1530 Ls +304.

Maksas pakalpojumu tāmē

10.2. Majoru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1512 Ls -44;

08.230.1552 Ls -206;

08.230.1590 Ls -200;

08.251.1472              Ls -450;

08.230.1479              Ls +900.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2006.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.415-r, Nr.420-r, Nr.424-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 4890 apjomā, t.sk.:

11.1. Labklājības pārvaldei Ls 2990 I.Blūzmanim mācību nodrošināšanai Minhenē (klasifikācijas kods 06.150.350);

11.2. Pašvaldības iestādei „Sprīdītis” Ls 380 iestādes vadītājas pieredzes apmaiņas braucienam uz Grieķiju (klasifikācijas kods 06.210.1330);

11.3. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 500 transporta nomas apmaksai pedagogu ekskursijai uz Lietuvu (klasifikācijas kods 04.421.1472);

11.4. Lielupes vidusskolai Ls 1020 Polijas skolēnu un skolotāju delegācijas uzņemšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

04.211.1442 Ls 520;

04.211.1472              Ls 500.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3

Lejupielāde: DOC un PDF