Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 16.novembrīNr.27

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

 

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1140-1143), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1140-1149), Juris Hlevickis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1245-1250), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1144-1146), Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1220-1225), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1220-1225), Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst.1245-1250)

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

O.H.Koziorova, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Māris Romanoovskis, Andželika Legante, Māris Demme, Ruanete Meža, Elvis Brūms, Uldis Ciekurs, Ailita Kārkliņa, Valda Reisa, Irēna Kausiniece, Zinaīda Tarasenko

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

Domes sēdes svinīgā atklāšana par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 88.gadadienai.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

1. Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas jautājumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmuma Nr.975 atcelšanu.

Ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai;

Ÿ              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.917 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai”;

Ÿ              Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35;

Ÿ              Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 4;

Ÿ              Par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 pārdošanu;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mērsraga ielā 7;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 5a un Rītupes ielā 5b;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 15;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mūzikas ielā 6a;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 29a.

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

J.Hlevickis ierosina jautājumu par informācijas sniegšanu pārcelt uz sēdes beigām.

I.Aizstrauta uzstāj, ka priekšsēdētāja informācijai ir jābūt sēdes sākumā.

I.Dreija ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā I.Ančāna iesniegto iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu ar dārzkopības kooperatīvo sabiedrību „Dzintari” par zemesgabalu Dzintari 8920.

I.Ančāns uzskata, ka šis iesniegums ir jāizskata nākamajā nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

R.Munkevics domes sēdē šo jautājumu izskatīt nevar, jo nav sagatavots lēmuma projekts.

Balsošanas rezultāti par J.Hlevicka priekšlikumu „par” – 9 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis), nolēma jautājumu par informācijas sniegšanu izskatīt domes sēdes beigās.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.           

Izmaiņas sēdes darba kārtībā

2.           

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

3.           

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

4.           

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 „Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras izveidē”

5.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.917 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai”

6.           

Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35

7.           

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 4

8.           

Par Jūrmalas pilsētas domes saistību apmēra palielināšanu

9.           

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

10.  

Par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai

11.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā

12.  

Par grozījumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

13.  

Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu

14.  

Par Jūrmalas teātra štatu sarakstu no 2007.gada 1.janvāra

15.  

Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita saraksta papildināšanu

16.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikumu

17.  

Par Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikumu

18.  

Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikumu

19.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikumu

20.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikumu

21.  

Par Jūrmalas pilsētas vakara vidusskolas nolikumu

22.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikumu

23.  

Par Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikumu

24.  

Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Zvaniņš” nolikumu

25.  

Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikumu

26.  

Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikumu

27.  

Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikumu

28.  

Par Jūrmalas pilsētas video novērošanas un datu pārraides sistēmas attīstības koncepcijas apstiprināšanu

29.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā, Jūrmalā, Dubulti 3744

30.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā, Jūrmalā, Dubulti 3725

31.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā, Jūrmalā, Priedaine 2402

32.  

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā, Jūrmalā, Ventspils šosejā 37

33.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

34.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Bolderājas iela 1004” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

35.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

36.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 0105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

37.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0114” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

38.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

39.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

40.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

41.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

42.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rendas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

43.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeru iela 6009” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

44.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2229” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

45.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kaugurciems 0201” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

46.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Andreja Upīša ielā 16a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

47.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 1915” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

48.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

49.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes iela 15 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

50.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas iela 24 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

51.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

52.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Vaivari 1706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

53.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

54.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 6a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

55.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

56.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0216” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

57.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 6303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

58.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2406” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

59.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

60.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 11

61.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 5

62.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Melitas ielā 14

63.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 11

64.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 22a

65.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 24b

66.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mērsraga ielā 7

67.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 5a un Rītupes ielā 5b

68.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 15

69.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mūzikas ielā 6a

70.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 29a

71.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 pārdošanu

72.  

Informācija

2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.1088)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

 

3. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.1089)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 „Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras izveidē” (lēmums Nr.1090)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā vai tad, ja iepriekšējā lēmuma preambula ir nekorektatā arī nav jāmaina?

E.Rakiša uzskata, ka preambula nav jāmaina.

I.Aizstrauta jautā R.Munkevicam, kāds ir viņa mērķis strādājot Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūrā?

R.Munkevics – pie manis no šīs organizācijas griezās pārstāvji un paskaidroja, ka šajā organizācijā ir visu domju un padomju priekšsēdētāji un aicināja piedalīties. Jūrmalas domei šajā organizācijā ir 3 pārstāvji taču pēdējo mēnešu laikā ir piedalījies tikai A.Tampe.

I.Aizstrauta aģentūras nolikumā nav noteikts, ka pārstāvim ir jābūt priekšsēdētājam.

R.Munkevics uzskata, ka viņam kā domes priekšsēdētājam šis pienākums ir jāuzņemas.

I.Ančāns jautā, kā ir noteikts aģentūras nolikumā, vai pārstāvji tiek noteikti uz pastāvīgu laiku, vai tie mainās, mainoties domes priekšsēdētājiem.

I.Kalvāne pašvaldība var lemt, ko deleģēt uz šo amatu.

I.Aizstrauta uzskata, ka šādu lēmumu nevar pieņemt, ja lēmuma tiesiskajā pamatojumā minētie normatīvie akti ir zaudējuši spēku.

I.Ančāns jautā E.Rakišai vai var pieņemt šo lēmumu, ja tas ko saka I.Aizstrauta ir patiesība.

E.Rakiša – skatoties no juridiskās tehnikas viedokļa pareizi būtu grozīt arī lēmuma konstatējošo daļu. Ierosina šo lēmuma projektu papildināt ar 1.punktu sekojošā redakcijā: „1. Lēmuma tiesisko pamatu izteikt sekojošā redakcijā:

„  Pamatojoties uz Latvijas Republikas Reģionālās attīstības likuma 17.pantu, Publisko aģentūru likumu un likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu”.”

R.Munkevics aicina balsot par lēmuma projektu ņemot vērā E.Rakišas ieteiktos grozījumus.

I.Aizstrauta uzskata, ka R.Munkevicam nav nepieciešamās izglītības lai nodarbotos ar plānošanu ne tikai pilsētā, bet arī reģionā. Uzskata, ka šajā aģentūrā būtu jāatstāj viņa, jo viņai ir nepieciešamā izglītība un pieredze.

I.Ančāns lūdz ierakstīt protokolā, ka domes priekšsēdētājs nedeva konkrētu atbildi, vai Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras nolikumā ir noteikts pārstāvju ievēlēšanas termiņš.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (Ģ.Trencis), „nebalso” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 „Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras izveidē”.

 

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.917 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai” (lēmums Nr.1092)

Ziņo:

V.Zvejniece – M.Kalvāne vēlas aiziet no darba Būvvaldē un līdz ar to ir jāveic izmaiņas darba grupā.

Izsakās:

I.Aizstrauta uzskata, ka ir nepieciešams laiks, lai nodotu lietas un konsultētu viņas amata pārņēmēju.

I.Ančāns ierosina J.Griķi par priekšsēdētāja biedru.

J.Griķis lūdz ierakstīt protokolā, ka I.Ančāns viņu kārtējo reizi personīgi aizvainojis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.917 „Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai”.

 

6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 (lēmums Nr.1093)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis J.Hlevickis, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), „nebalso” – 1 (Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35.

 

7. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 4 (lēmums Nr.1094)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, J.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājuši M.Mežapuķe, V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 4.

 

8. Par Jūrmalas pilsētas domes saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.1091)

Ziņo:

A.Tukāne ierosina mainīt lēmuma 4.punktā summas Dzintaru koncertzālei 4.1.punktā noteikt summu Ls 2603000,-

4.2.punktā noteikt summu Ls 2103000,-.

Lēmuma 5.punkru izteikt sekojošā redakcijā: „Slokas sporta kompleksa būvniecībai - Slokas futbola laukuma skatītāju tribīņu un Tirzas ielas posma izbūvei”.

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina balsot par katru lēmuma punktu atsevišķi.

Z.Starks tika runāts par šī jautājuma skatīšanu kopā ar investīciju plānu, vai nevajadzētu tieši tā arī darīt?

A.Tukāne šis jautājums ir jāvirza, jo var pietrūkt finansējuma lēmumā minētajiem projektiem

Z.Starks balsos par visiem objektiem neskatoties, ka neatbalsta stilu, kā tas viss tiek virzīts.

I.Ančāns domei ir jāspēj orientēties kas ir prioritārs. Neatbalsta Slokas stadiona tribīņu būvniecību.

I.Aizstrauta ir jāatbalsta visi šie projekti, jo visi tie ir ļoti svarīgi. Un Rīgas iela ir Jūrmalas seja, pa Rīgas ielu Jūrmalā iebrauc uz visiem svarīgākajiem objektiem.

D.Urbanovičs ierosina balsot par visiem objektiem un tos atbalstīt.

R.Munkevics aicina atbalstīt lēmuma projektu, taču pats atturēsies balsojumā par Rīgas ielas projektu.

 

Balsošanas rezultāti par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 2 (D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (Z.Starks, A.Kalnciems)), nolēma balsot par katru no lēmuma punktiem atsevišķi.

 

Balsošanas rezultāti par lēmuma 1.punktu („par” – 4 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 11 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins)), balsošanas rezultātā lēmuma 1.punkts netiek apstiprināts.

Balsošanas rezultāti par lēmuma 2.punktu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt lēmuma 2.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma 3.punktu („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma apstiprināt lēmuma 3.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma 4.punktu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma apstiprināt lēmuma 4.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma 5.punktu („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – nav), nolēma apstiprināt lēmuma 5.punktu.

 

Nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes saistību apmēra palielināšanu svītrojot lēmuma 1.punktu un veicot A.Tukānes ierosinātos grozījumus.

 

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņo:

A.Tukāne lūdz saistošo noteikumu 6.4.1.punku izteikt sekojošā redakcijā „6.4.1. Dzintaru parka būvniecībai Ls 500000”.

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina lēmuma projektu papildināt ar 20.punktu sekojošā redakcijā: „20. Piešķirt no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 300  000 Ls Rīgas ielas rekonstrukcijai 2006.gadā.”

 

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 5 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, ), „pret” – nav, „atturas” – 10 (R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, Ģ.Trencis, J.Kuzins)), priekšlikums ir noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

10. Par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai (lēmums Nr.1095)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai.

 

Pārtraukums no plkst.13.30 – 14.00

 

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā (lēmums Nr.1096)

Ziņo:

J.Kārkliņš

12. Par grozījumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.1097)

Ziņo:

I.Štrause

13. Par Pumpuru vidusskolas darbiniekus skaita (darba vietu) papildināšanu (lēmums Nr.1098)

Ziņo:

I.Kausiniece

14. Par Jūrmalas teātra štatu sarakstu no 2007.gada 1.janvāra (lēmums Nr.1099)

Ziņo:

G.Mīlenberga

15. Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita saraksta papildināšanu (lēmums Nr.1100)

Ziņo:

D.Reimane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, Z.Starks, D.Urbanovičs, R.Munkevics, A.Tampe, J.Griķis M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Kuzins, A.Kalnciems, I.Dreija), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā.

2.          Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

3.          Pieņemt lēmumu par Pumpuru vidusskolas darbiniekus skaita (darba vietu) papildināšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par Jūrmalas teātra štatu sarakstu no 2007.gada 1.janvāra.

5.          Pieņemt lēmumu par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita saraksta papildināšanu.

16. Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.9)

17. Par Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.10)

18. Par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.11)

19. Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.12)

20. Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.13)

21. Par Jūrmalas pilsētas vakara vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.14)

22. Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikumu (nolikums Nr.15)

23. Par Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikumu (nolikums Nr.16)

24. Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Zvaniņš” nolikumu (nolikums Nr.17)

25. Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikumu (nolikums Nr.18)

26. Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikumu (nolikums Nr.19)

27. Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikumu (nolikums Nr.20)

Ziņo:

Z.Tarasenko

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikumu.

2. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas nolikumu.

3. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikumu.

4. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikumu.

5. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikumu.

6. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vakara vidusskolas nolikumu.

7. Pieņemt lēmumu par pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikumu.

8. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas nolikumu.

9. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Zvaniņš” nolikumu.

10. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikumu.

11. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Atvase” nolikumu.

12. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Ābelīte” nolikumu.

 

28. Par Jūrmalas pilsētas video novērošanas un datu pārraides sistēmas attīstības koncepcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1101)

Ziņo:

U.Ciekurs

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas video novērošanas un datu pārraides sistēmas attīstības koncepcijas apstiprināšanu.

 

29. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3744 (lēmums Nr.1102)

30. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3725 (lēmums Nr.1103)

31. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 2402 (lēmums Nr.1104)

32. Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 37 (lēmums Nr.1105)

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3744.

2.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3725.

3.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Priedaine 2402.

4.          Pieņemt lēmumu par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 37.

 

33. Par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1106)

34. Par zemesgabala Jūrmalā, „Bolderājas iela 1004” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1107)

35. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1108)

36. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 0105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1109)

37. Par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0114” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1110)

38. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1111)

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1112)

40. Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1113)

41. Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1114)

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Rendas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1115)

43. Par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeru iela 6009” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1116)

44. Par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2229” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1117)

45. Par zemesgabala Jūrmalā, „Kaugurciems 0201” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1118)

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Andreja Upīša ielā 16a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1119)

47. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 1915” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1120)

48. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1121)

49. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes iela 15 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1122)

50. Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas iela 24 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1123)

51. Par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1124)

52. Par zemesgabala Jūrmalā, „Vaivari 1706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1125)

53. Par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1126)

54. Par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 6a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1127)

55. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1128)

56. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0216” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1129)

57. Par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 6303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1130)

58. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2406” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1131)

59. Par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.1132)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma:

1.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Asari 0106” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Bolderājas iela 1004” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 1117” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jaundubulti 0105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Melluži 0114” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

6.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 1001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

7.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Cīruļu ielā 33 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

8.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

9.          Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2105” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

10. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rendas ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

11. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeru iela 6009” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

12. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Buļļuciems 2229” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

13. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kaugurciems 0201” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

14. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Andreja Upīša ielā 16a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

15. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 1915” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

16. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

17. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Babītes iela 15 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

18. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas iela 24 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

19. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Valteri 3001” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

20. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Vaivari 1706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

21. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Druvciems 0101” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

22. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rūpniecības ielā 6a privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

23. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 1015” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

24. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 0216” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

25. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Lielupe 6303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

26. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2406” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

27. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Kauguri 2502” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

 

60. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gāršas ielā 11 (lēmums Nr.1133)

61. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ģirta ielā 5 (lēmums Nr.1134)

62. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Melitas ielā 14 (lēmums Nr.1135)

63. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Partizānu ielā 11 (lēmums Nr.1136)

64. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 22a (lēmums Nr.1137)

65. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 24b (lēmums Nr.1138)

66. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 (lēmums Nr.1139)

67. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 5a un Rītupes ielā 5b (lēmums Nr.1140)

68. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 15 (lēmums Nr.1141)

69. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mūzikas ielā 6a (lēmums Nr.1142)

70. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 29a (lēmums Nr.1143)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma:

 

71. Par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 pārdošanu (lēmums Nr.1144)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Augļu ielā 15 pārdošanu.

72. Informācija

J.Hlevickis uzskata, ka informācija nav nepieciešama.

I.Ančāns atceras, ka pirms vēlēšanām J.Hlevickis ziņojis policijai, ka viņš pašvaldības iestādēs izplata informāciju.

J.Hlevickis ir neizpratnē, kādēļ tiek piesaukts viņa vārds, lūdz to ierakstīt protokolā.

Sēde slēgta plkst. 14.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 7.decembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2006.gada 21.novembrī