Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 19.oktobrīNr.25

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1005-1012), Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1005-1020), Juris Griķis, Juris Hlevickis, Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1015-1017 1105 - 1110), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1005-1013), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1005-1010), Zigurds Starks, Aigars Tampe, Ģirts Trencis

 

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Guntis Konstants, Andrejs Kondratjuks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina darba kārtībā papildus iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ        Par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu;

Ÿ        Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 „Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos”;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Priežu ielā 6a;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 7;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 21.līnijā 1;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 10b;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 73a;

Ÿ        Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 98.

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” - 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.     

Informācija

2.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos

Nr.11 „Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

3.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 12.maija lēmumā Nr.314 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju”

4.     

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”

5.     

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” spēka zaudēšanas atzīšanu

6.     

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”

7.     

Par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai

8.     

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

9.     

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

10.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu

11.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 91A un adreses piešķiršanu

12.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 7 un adreses piešķiršanu

13.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2A un adreses piešķiršanu

14.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Uzvaras ielā 5 un adreses piešķiršanu

15.

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 35A un Jūrmalā, Piekrastes ielā 35B

16.

Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu

17.

Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu

18.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 6.oktobra lēmuma Nr.659 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46” atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46 un adreses piešķiršanu

19.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 67

20.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7

21.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42

23.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meistaru ielā 2

24.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40

25.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 98

26.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 139

27.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51

28.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A

29.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 25

30.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 87

31.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aveņu ielā 23

32.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 75

33.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 23

34.

Par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu

35.

Par nakts patversmes pakalpojumiem

36.

Par atbalstu projektam „Tuberkulozes saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā”

37.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

38.

Par zemesgabala Jūrmalā, Piestātnes ielā 15 nodošanu privatizācijai

39.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nodošanu privatizācijai

40.

Par dzīvokļu jautājumiem

41.

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

42.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago iela 6629” daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU „Tobago 98”

43.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.601 īres līguma pagarināšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.624 īres līguma pagarināšanu

45.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 13000083004001 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā

46.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.151

47.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 27

48.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sloka 7114

49.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Priežu ielā 6a

50.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 7

51.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 21.līnijā 1

52.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 10b

53.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96

54.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 73a

55.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 98

56.

izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 „Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos”

1. Informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.jūnija lēmumā Nr.314 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju (lēmums Nr.990)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis ierosina lēmuma 2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2. Papildināt 1.punktu ar 1.4.10. un 1.4.11..apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„1.4.10. N.Krapsis – Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 3.nodaļas (ceļu policijas) priekšnieks;

1.4.11. A.Zīlītis – VUGD Jūrmalas nodaļas komandiera vietnieks.””

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar J.Griķa ierosinātajām izmaiņām („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.jūnija lēmumā Nr.314 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.991)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis ierosina svītrot lēmuma 2.punktu saskaņā ar juridiskās pārvaldes piezīmi uz lēmuma projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 „Par zemes komisiju”.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” spēka zaudēšanas atzīšanu (saistošie noteikumi Nr.28)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā I.Dreijam, kāpēc iepriekš balsojis par šo saistošo noteikumu apstiprināšanu, bet šobrīd atbalsta šo saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

I.Dreija izmanto savas tiesības neatbildēt uz I.Aizstrautas jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, „nebalso”- 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” spēka zaudēšanas atzīšanu.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu”.

7. Par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1.–3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai (lēmums Nr.992)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības piekrišanu LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.panta 1. – 3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai.

8. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.993)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.994)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

10. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.995)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lubānas ielā 4 un adreses piešķiršanu.

11. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 91a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.996)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Slokas ielā 91a un adreses piešķiršanu.

12. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.997)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 7 un adreses piešķiršanu.

13. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.998)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viestura ielā 2a un adreses piešķiršanu.

14. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Uzvaras ielā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.999)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Uzvaras ielā 5 un adreses piešķiršanu.

15. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 35a un Jūrmalā, Piekrastes ielā 35b (lēmums Nr.1000)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 35a un Jūrmalā, Piekrastes ielā 35b.

16. Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1001)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 12 un Ķīšu ielā 3 un adreses piešķiršanu.

17. Par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.Nr.1002)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanas un sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 18 un Ķīšu ielā 4 un adreses piešķiršanu.

18. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 6.oktobra lēmumā Nr.659 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46” atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.Nr.1003)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 6.oktobra lēmumā Nr.659 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46” atzīšanu par spēku zaudējušu un par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ezeru ielā 46 un adreses piešķiršanu.

19. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 (lēmums Nr.1004)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67.

20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 (lēmums Nr.1005)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 3 (A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7.

21. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina neatbalstīt šo lēmuma projektu, jo nav pieņemami, ka zemesgabalus sadala tik mazos gabaliņos.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – nav, „pret” – 1 (D.Urbanovičs, M.Mežapuķe), „atturas” – 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

22. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42 (lēmums Nr.1007)

23. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meistaru ielā 2 (Nr.1008)

24. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40 (lēmums Nr.1009)

25. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 98 (lēmums Nr.Nr.1010)

26. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 139 (lēmums Nr.1011)

27. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51 (lēmums Nr.1012)

28. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Garkalnes ielā 1a (lēmums Nr.1013)

29. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 25 (lēmums Nr.Nr.1014)

30. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 87 (lēmums Nr.Nr.1015)

31. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aveņu ielā 23 (lēmums Nr.Nr.1016)

32. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 75 (lēmums Nr.1017)

33. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 23 (lēmums Nr.1018)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem(„par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ezeru ielā 42.

2.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meistaru ielā 2.

3.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 40.

4.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 98.

5.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 139.

6.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 51.

7.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Garkalnes ielā 1a.

8.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 25.

9.      Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 87.

10. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Aveņu ielā 23.

11. Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 75.

12.       Pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 23.

34. Par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.1019)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu.

35. Par nakts patversmes pakalpojumiem (lēmums Nr.1020)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nakts patversmes pakalpojumiem.

36. Par atbalstu projektam „Tuberkulozes saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā” (lēmums Nr.1021)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Tuberkulozes saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā”.

37. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.1022)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

J.Griķis ierosina lēmuma 1.punktā tabulā 1. un 2.pozīcijā Sporta spēļu zāles nomai cenas noteikt 15,00 un 16,50 ieskaitot PVN un Aerobikas zāles nomai cenas noteikt 8,00 un 9,00 ieskaitot PVN.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar J.Griķa ierosinātajām izmaiņām („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”.

38. Par zemesgabala Jūrmalā, Piestātnes ielā 15 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1023)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Piestātnes ielā 15 nodošanu privatizācijai.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.1024)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospektā 10 nodošanu privatizācijai.

40. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.1025)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

41. Par dzīvojamo telpu īres līgumiem (lēmums Nr.1026)

Ziņo:

Ziņotājs nav ieradies

Izsakās:

R.Munkevics – ja deputāti ir iepazinušies ar iesniegto lēmuma projektu, aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumiem.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago ielā 6629” daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU „Tobago 98” (lēmums Nr.1027)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis), „pret” - nav, „atturas” – 3 (I.Aizstrauta, Ž.Kupčika, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Tobago ielā 6629” daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU „Tobago 98”.

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpa Nr.601 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.1028)

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpa Nr.624 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.1029)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpa Nr.601 īres līguma pagarināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpa Nr.624 īres līguma pagarināšanu.

45. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā (lēmums Nr.1030)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3004 001 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 ieskaitīšanu nedzīvojamā fondā.

46. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.151 (lēmums Nr.1031)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.151.

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 27 (lēmums Nr.1032)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sloka 7114 (lēmums Nr.1033)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Priežu ielā 6a (lēmums Nr.1034)

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 7 (lēmums Nr.1035)

51. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 21.līnijā 1 (lēmums Nr.1036)

52. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 10b (lēmums Nr.1037)

53. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96 (lēmums Nr.1038)

54. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 73a (lēmums Nr.1039)

55. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 98 (lēmums Nr.1040)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma:

1.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 27.

2.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Sloka 7114.

3.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Priežu ielā 6a.

4.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dārzu ielā 7.

5.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, 21.līnijā 1.

6.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 10b.

7.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 96.

8.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 73a.

9.      pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 98.

56.             Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 „Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos” (lēmums Nr.1006)

Ziņo:

G.Truksnis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 15 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 „Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos”.

Sēde slēgta plkst. 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 2.novembrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2006.gada 10.oktobrī