Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2006.gada 5.oktobrīNr.24

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 05

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija, Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1055 līdz sēdes beigām), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1040-1042 1057 - 1059), Agris Kalnciems, Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1055-1105), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1057 līdz sēdes beigām), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1157-1107), Zigurds Starks, Aigars Tampe

Domes sēdē nepiedalās deputāts Ģirts Trencis

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Olga Helēna Koziorova, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepiņa, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Veronika Ramāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvis.

Saskaņā ar 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 98.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Aicina balsot par darba kārtību ar minētajām izmaiņām.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par darba kārtību, ar augstāk minētajā izmaiņām („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt darba kārtību ar izmaiņām.

Sēdes darba kārtība.

1.

Informācija

2.

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

3.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”

5.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu

6.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 7 un adreses piešķiršanu

7.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 9 un adreses piešķiršanu

8.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 3 un adreses piešķiršanu

9.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 10 un adreses piešķiršanu

10.

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 76 un Turaidas ielā 78

11.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50

12.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4

13.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmuma Nr.170 „Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Rubeņu ielā 70” atzīšanu par spēku zaudējušu

15.

Par patvaļīgas būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165

16.

Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

17.

Par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „LATTELEKOM” Jūrmalā, Olgas ielā 2608

18.

Par zemesgabala Jūrmalā, Skrundas ielā 4 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

19.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3744” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

20.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

21.

Par zemesgabala Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

22.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 31 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

23.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3725” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

24.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

25.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Bērzu iela 4210” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

26.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dārzu iela 0913” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

27.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Abavas iela 1617” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

28.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Ezeru iela 8430” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

29.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 1717” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

30.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Piestātnes iela 2708” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

31.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 9307” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

32.

Par zemesgabala Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

33.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Pumpuri 1702” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

34.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 2154” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

35.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Ausekļa iela 4810” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

36.

„Par ēkas liiters 001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DL un partneri”

37.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mednis Antiks”

38.

Par telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 110 līguma noslēgšanu ar A.T.

39.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Jaunā ielā 66/70 nomas līguma noslēgšanu ar S.G.

40.

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.

41.

Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar I.P.

42.

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.10 īres līguma noslēgšanu

43.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74

44.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 3

45.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma daļu Jūrmalā, Turaidas ielā 22

46.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 23

47.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6B

48.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 152

49.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a

50.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 10

1. R.Munkevica informācija

Ziņo:

R.Munkevics informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.941)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

3. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.942)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.943)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997 „Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”.

5. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.944)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 1 un adreses piešķiršanu.

6. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 7 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.945)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Grīvas ielā 7 un adreses piešķiršanu.

7. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.946)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Rītupes ielā 9 un adreses piešķiršanu.

8. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 3 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.947)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 3 un adreses piešķiršanu.

9. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 10 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.948)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Viņķu ielā 10 un adreses piešķiršanu.

10. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 76 un Turaidas ielā 78 (lēmums Nr.949)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 76 un Turaidas ielā 78.

11. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 (lēmums Nr.950)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50.

12. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 (lēmums Nr.951)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 13 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4.

13. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 (lēmums Nr.952)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140.

14. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmuma Nr.170 „Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 70” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.953)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmuma Nr.170 „Par detālplānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 70” atzīšanu par spēku zaudējušu.

15. Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165 (lēmums Nr.954)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

V.Zvejniece lūdz pagarināt termiņu līdz 2007.gada 1.martam, jo šobrīd ministru kabinets nav noteicis kārtību kādā šāda veida jautājumus risināt.

V.V. – būvniecība rit pilnā sparā un frizēta jau principā ir gatava atliek to tikai atvērt.

K. – 2004.gadā būvvalde izsniedz atļauju izbūvēt frizētavu dzīvoklī. Diemžēl neatkarīgu apstākļu dēļ, šo dzīvokli iegādāties nebija iespējams, tādēļ tika nopirkts cits dzīvoklis šajā mājā ar mērķi tajā ierīkot frizētavu. Diemžēl pēc būvniecības uzsākšanas sākās citu mājas iedzīvotāju sūdzības.

R.Munkevics – iesaka dzīvokļa īpašniekam griezties pie juristiem.

I.Aizstrauta ierosina lēmuma 2.punktā noteikt, ka kontrole par lēmuma izpildi tiek uzdota izpilddirektoram.

I.Ančāns uzskata, ka termiņu līdz kuram jāatgriež dzīvoklis iepriekšējā izskatā, ir jānosaka līdz 1.novembrim.

Ģ.Trencis ierosina atstāt lēmuma projektā noteikto termiņu.

Vārdiskās balsošanas rezultāti par I.Aizstrautas ierosinājumu lēmuma 2.punktā noteikt, ka kontrole par lēmuma izpildi tiek uzdota izpilddirektoram, „par” – 10 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, nolēma apstiprināt ierosinājumu lēmuma 2.punktā noteikt, ka kontrole par lēmuma izpildi tiek uzdota izpilddirektoram.

Vārdiskās bezultāti par I.Ančāna ierosinājumu noteikt termiņu līdz 2006.gada 1.novembrim, „par” – 5 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – 2 (V.Maksimovs, J.Hlevickis), „atturas” – 3 (Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija), balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 104.punktu, jāizdara pārbalsošana.

Atkārtotās vārdiskās balsošanas rezultāti par I.Ančāna ierosinājumu noteikt termiņu līdz 2006.gada 1.novembrim, „par” – 5 (A.Tampe, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – 2 (V.Maksimovs, J.Hlevickis), „atturas” – 3 (Z.Starks, R.Munkevics, I.Dreija), balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 104.punktu, priekšlikums nav pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar grozījumiem lēmuma 2.punktā („par” – 10 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165.

16. Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai (lēmums Nr.955)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (kadastra Nr.1300 001 1010) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai.

17. Par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „LATTELEKOM” Jūrmalā, Olgas ielā 2608 (lēmums Nr.956)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par servitūta līguma noslēgšanu ar SIA „LATTELEKOM” Jūrmalā, Olgas ielā 2608.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Skrundas ielā 4 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.956)

19. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3744” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.957)

20. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.958)

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.959)

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 31 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.960)

23. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3725” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.961)

24. Par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.962)

25. Par zemesgabala Jūrmalā, „Bērzu iela 4210” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.963)

26. Par zemesgabala Jūrmalā, „Dārzu iela 0913” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.964)

27. Par zemesgabala Jūrmalā, „Abavas iela 1617” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.965)

28. Par zemesgabala Jūrmalā, „Ezeru iela 8430” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.966)

29. Par zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 1717” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.967)

30. Par zemesgabala Jūrmalā, „Piestātnes iela 2708” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.968)

31. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 9307” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.969)

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.970)

33. Par zemesgabala Jūrmalā, „Pumpuri 1702” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.971)

34. Par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 2154” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.972)

35. Par zemesgabala Jūrmalā, „Ausekļa iela 4810” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.973)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma:

1. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Skrundas ielā 4 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

2. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3744” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

3. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3706” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

4. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Vilhelma Purvīša ielā 2 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

5. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 31 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

6. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3725” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

7. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Edinburgas prospekts 4303” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

8. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Bērzu iela 4210” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

9. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Dārzu iela 0913” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

10. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Abavas iela 1617” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

11. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Ezeru iela 8430” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

12. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Upes iela 1717” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

13. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Piestātnes iela 2708” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

14. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 9307” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

15. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

16. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Pumpuri 1702” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

17. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Jaunķemeri 2154” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

18. pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Ausekļa iela 4810” privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu.

36. Par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DL un Partneri” (lēmums Nr.975)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „DL un Partneri”.

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mednis Antiks” (lēmums Nr.976)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tūristu ielā 18a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Mednis Antiks”.

38. Par telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 110 līguma noslēgšanu ar A.T. (lēmums Nr.977)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par telpas Jūrmalā, Raiņa ielā 110 līguma noslēgšanu ar A.T.

39. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Jaunā ielā 66/70 nomas līguma noslēgšanu ar S.G. (lēmums Nr.978)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Jaunā ielā 66/70 nomas līguma noslēgšanu ar S.G.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R. (lēmums Nr.979)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar J.R.

41. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar I.P. (lēmums Nr.980)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma noslēgšanu ar I.P.

42. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.10 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.981)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.10 īres līguma noslēgšanu.

43. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74 (lēmums Nr.982)

44. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 3 (lēmums Nr.983)

45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 22 (lēmums Nr.984)

46. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 23 (lēmums Nr.985)

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6b (lēmums Nr.986)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 152 (lēmums Nr.987)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a (lēmums Nr.988)

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 10 (lēmums Nr.989)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 99.punktu, ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmuma projektiem („par” - 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, I.Dreija, A.Tampe, R.Munkevics, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, I.Ančāns), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši J.Griķis, J.Kuzins), nolēma:

1. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 74.

2. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 3.

3. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 22.

4. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Valtera prospektā 23.

5. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 6b.

6. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 152.

7. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a.

8. pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lūšu ielā 10.

Sēde slēgta plkst. 12.00

Nākamā kārtējā domes sēde 2006.gada 19.oktobrī plkst.10.00

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2006.gada 10.oktobrī