Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 16.decembra 815.lēmumu

2006.gada 19.oktobrīNr.1022

protokols Nr.25, 37. punkts

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.25 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” 92. un 94.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt šādus sporta nama nomas maksas tarifus ar dienu, kad sākumskola „Taurenītis” tiks reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā:

  Nr.

  p.k.

  Pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena (Ls)

  Darba dienās

  Sestdienās, svētdienās, svētku dienās

  Tarifs

  PVN

  18%

  Kopā

  Tarifs

  PVN

  18%

  Kopā

  1.

  Sporta spēļu zāles noma

  grupa/stundā

  12,71

  2,29

  15,00

  13,98

  2,52

  16,50

  2.

  Aerobikas zāles noma

  grupa/stundā

  6,78

  1,22

  8,00

  7,63

  1,37

  9,00

  3.

  Trenažieru zāles noma

  grupa/stundā

  6,00

  1,08

  7,08

  7,00

  1,26

  8,26

  4.

  Trenažieru zāles apmeklējums

  1 cilv./stundā

  0,50

  0,09

  0,59

  0,60

  0,11

  0,71

  5.

  Saunas kompleksa noma

  grupa/stundā

  6,00

  1,08

  7,08

  7,00

  1,26

  8,26

  6.

  Saunas apmeklējums

  1 cilv./stundā

  0,50

  0,09

  0,59

  0,60

  0,11

  0,71

 2. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad sākumskola „Taurenītis” tiks reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.560 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” 3.punktu.

 3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics