Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 19.oktobrīNr.1006

protokols Nr.25, 56. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377
„Par pašvaldības līdzfinansējumu
Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā
un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos”

Lai varētu noslēgt līgumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2006.gada 22.augusta lēmumu K(2006)3846, ar ko groza lēmumu PH/2002/669 par atbalsta piešķiršanu projektam Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, Latvijā (CCI/2001/LV/16/P/PE/008), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 „Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos”:

1. Izteikt lēmuma 1., 2. un 3.punktu sekojošā redakcijā:

„1. Atbalstīt turpmāko Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas realizāciju (Eiropas Komisijas 2006.gada 22.augusta lēmums un tabula Nr.1).

2. Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējā vērtība uz 2006.gada 1.oktobri ir EUR 25323956,04 jeb LVL 17797777,60 ievērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL.

3. Noteikt, ka uz 2006.gada 1.oktobri Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma daļu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas realizācijai veido EUR 3269659,93 jeb LVL 2297930,08, ievērojot valūtas kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, tajā skaitā:

- Attiecināmās izmaksas EUR 1333405,34 jeb LVL 937122,61;

- Neattiecināmās izmaksas EUR 1936254,59 jeb LVL 1360807,47.”

2. Papildināt lēmumu ar 9.punktu sekojošā redakcijā:

„9. Uzdot SIA „Jūrmalas ūdens” pēc aizdevuma no Eiropas Investīciju bankas līguma parakstīšanas samazināt aizdevuma apjomu no EUR 1671806 uz 1643145, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 22.augusta lēmumu.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics