Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 383.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2006.gada 5.oktobrīNr.955

protokols Nr.24, 16. punkts

Par būvju Jūrmalā, Buļļupes 9 kadastra nr.1300 001 1010
sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu
noteiktajai kārtībai

Izskatot 2006.gada 16.janvāra Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības bezpeļņas organizācijas „VĀRNUKROGS”, vienotais reģistrācijas numurs 4000309242, (juridiskā adrese – Jūrmala, ciemats Vārnukrogs, Vārnukroga ceļš 3, LV-2003) iesniegumu ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par ēku legalizācijas uzsākšanu un pieņemšanu ekspluatācijā zemes gabalos Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 pielikumā: kooperatīva biedru saraksts, kuriem ir izveidotas un iedalītas platības zemesgabalos Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un Jūrmalā, Vārnukrogs 1304, kā arī būvju, kas atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Buļļupes iela 9, nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 001 1010, tiesisko valdītāju I.J. (personas kods *** dzīvojošas ***), V.S. (personas kods *** dzīvojošas ***) un A. G. (personas kods *** dzīvojoša ***), 2006.gada 15.augusta iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par būvju legalizācijas procesa uzsākšanu nekustamā īpašumā Jūrmalā, Buļļupes ielā 9, pielikumā: 2006.gada 20.janvārī zemes nomas līgums Nr.9, Nr.10 un Nr.11, būves tehniskas inventarizācijas lietas, zemes robežu plāns (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 001 1010) tika konstatēts sekojošais:

Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība bezpeļņas organizācija „VĀRNUKROGS” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 23.septembrī ar reģistrācijas numuru 000309242. 1965.gada 20.aprīlī Latvijas PSR Ministru Padome ar lēmumu Nr.194 izveidoja pagaidu atpūtas bāzi „Draudzība”. Šajā laika periodā no 1965.gada lielākā daļa kooperatīva biedru patvaļīgi, pārkāpjot Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.panta 1. un 5.daļas un 16.panta 1.daļas noteikumus, rekonstruējuši esošās vasarnīcas.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu” apstiprināts detālais plānojums, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas pašreizējās izmantošanas likumību un apbūves sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai.

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1201, kura platība ir 135 817 kv.m. un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1304, kura platība ir 193 426 kv.m., saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu, atrodas „priežu parka ar apbūvi” rajonā, īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000064250. 2005.gada 8.decembrī Jūrmalas pilsētas Dome pieņēma lēmumu Nr.574 (protokols Nr.24, 25.punkts) „Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adrešu piešķiršanu” un lēmumu Nr.575 (protokols Nr.24, 26.punkts) „Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adrešu piešķiršanu”.

Saskaņā ar Rīgas domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Vārnukrogs 1201” (kadastra Nr.1300011201) un „Vārnukrogs 1304” (kadastra Nr.1300011304) iznomāšanu” 2.punktu tika nolemts iznomāt uz 12 gadiem Rīgas pašvaldībai piederošos Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā atrodošos zemes gabalus „Vārnukrogs 1201” 135817 kv.m. platībā un „Vārnukrogs 1304” 193426 kv.m. platībā uz minētājiem zemes gabaliem uzbūvēto vasarnīcu valdītājiem, esošās apbūves legalizācijai, kā arī meža parka ar apbūvi teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai.

2006.gada 20.janvārī Rīgas dome noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.9 ar A.G. (personas kods ***) par zemes gabala „Vārnukrogs 1201” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā), Zemes nomas līgumu Nr.10 ar I.J.(personas kods ***) par zemes gabala „Vārnukrogs 1201” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā) un zemes nomas līgumu Nr.11 ar V.S. (personas kods ***) par zemes gabala „Vārnukrogs 1201” daļas nodošanu atlīdzības lietošanā (iznomā).

Zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ieāa 9 robežas noteiktas atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumam Nr.574 (protokols Nr.24, 25.punkts).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Rīgas domes 2005.gada 22.februāra lēmumu Nr.3986 (protokols Nr.147, 33.paragrāfs) „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu „Vārnukrogs 1201” (zemesgabala kadastra Nr.1300 001 1201) un „Vārnukrogs 1304” (zemesgabala kadastra Nr.1300 001 1304) iznomāšanu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu”, kā arī balstoties uz Latvijas Republikas būvniecības likuma 30.panta piektās daļas 1.apakšpunkta prasībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    1. Atļaut būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 (zemes gabala kadastra Nr.1300 001 1010), tiesiskajiem valdītājiem I.J. (personas kods ***, dzīvojošai ***), V.S. (personas kods ***, dzīvojošai ***) un A.G. (personas kods ***, dzīvojošam ***), turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 9 sakārtošanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīva sabiedrības Vārnukrogs teritorijas detālajam plānojumam. Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 383.lēmumu

    1.1 Papildināts ar domes 2014.gada 7.augusta 383.lēmumu

    2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes vadītājai V.Zvejniecei. Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 383.lēmumu

    3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF