Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2012.gada 22.novembra 46.saistošajiem noteikumiem

2006.gada 13.jūlijāNr.16

Protokols Nr. 17, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu)
uzturēšana un aizsardzība”

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība”:

  1. Preambulu izteikt šādā redakcijā:

    „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 9.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta 3.daļu, Latvijas Republikas Meža likuma 8.pantu.”

  2. 20.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „Ja būvniecība paredzēta meža zemēs, jāveic meža zemes transformācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atzinumu par transformācijas pamatotību un plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam sniedz Jūrmalas pilsētas domes būvvalde.”

  3. 35.punktu izteikt šādā redakcijā:

    ”Par 7.2.–7.6., 17., 27., 29.punktā paredzēto pienākumu nepildīšanu, kā arī par 33., 34.punktā paredzēto aizliegumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.”

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta