Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 15.jūnijāNr.532

protokols Nr.13, 2. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības 2005. gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumam Nr.845 „Par gada publisko pārskatu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības 2005.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pašvaldības 2005.gada publisko pārskatu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

  3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei līdz 2006.gada 1.septembrim Jūrmalas pašvaldības 2005.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Finanšu ministrijai, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

  4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājai I.Aizstrautai kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Pielikums Pielikums.doc