Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.24

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Liene Zalkovska

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   
 

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1025-1030, 1230-1235, 1350 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst. 1025-1030, 1345 līdz sēdes beigām), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1025-1030), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst. 1025-1030), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst. 1025-1030), Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst. 1025-1030), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst. 1005-1230), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis (nepiedalās no plkst. 1005-1010)

   

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

   

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Liepiņa, Gunta Smalkā, Veronika Ramāne, Valentīna Kļimova, Jānis Kārkliņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut papildinājumu jautājumam par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

Noņem no izskatīšanas jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām „par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 

Par Vaivaru pamatskolas nolikumu

 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Namiņš” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

 

Par pirmskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

 

Par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu

 

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Par mājokļu attīstības programmu

 

Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006. – 2009.gadam

 

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguru ielā 3

 

Par Dzintaru parka projekta priekšlikumu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 1510

 

Par skatu torņa projekta priekšlikumu Jūrmalā, dabas parkā „Ragakāpa” kadastra Nr.13000021301

 

Par zemesgabalu Vidus prospektā un Meža prospektā 49 apvienošanu un apbūves blīvuma palielināšanu šajos zemesgabalos

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 50 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 44a un Meža prospektā 44

 

Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32

 

Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 14 un Kalēju ielā 6

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Tūristu ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu

 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 15

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsēta Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze”

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 lit.1 dzīvokļa Nr.9 īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.607 īres līguma pagarināšanu

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 ēka lit.3 īres līguma pagarināšanu

 

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 cenas noteikšanu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.104

 

Papildinājums jautājumam par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.556)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par Vaivaru pamatskolas nolikumu (nolikums Nr.19)

Ziņo:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Vaivaru pamatskolas nolikumu.

4. Par pirmskolas izglītības iestādes „Namiņš” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.557)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmskolas izglītības iestādes „Namiņš” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

5. Par pirmskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.558)

Ziņo:

V.Kļimova

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

6. Par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu (lēmums Nr.559)

Ziņo:

M.Rudzīte

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sākumskolas „Taurenītis” darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu.

7. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis” (lēmums Nr.560)

Ziņo:

M.Rudzīte

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.561)

Ziņo:

K.Andersone

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.562)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.563)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” –1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

12. Par mājokļu attīstības programmu (lēmums Nr.564)

Ziņo:

J.Griķis ierosina lēmumu papildināt ar 2.punktu sekojošā redakcijā: „Programmas izpildi uzdot organizēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.”

Izsakās:

Ģ.Trencis aicina deputātus atbalstīt šo programmu.

I.Ančāns – ir ļoti gandarīts, ka beidzot tiek pieņemts šāds lēmums. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, D.Urbanovičs, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par mājokļu attīstības programmu.

13. Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006. – 2009.gadam (lēmums Nr.565)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Izsakās:

I.Ančāns ierosina papildināt pielikuma 05 sadaļu ar objektu „Pārtikas produktu analīžu centra izveide”. Projektā nav ierakstīts arī jauno tehniķu stacijas remonts. Aicina neatbalstīt šo lēmumu, noņemt no izskatīšanas, papildināt un izskatīt ārkārtas domes sēdē.

D.Urbanovičs ierosina papildināt lēmuma projektu ar 4.punktu sekojošā redakcijā:

„4. Izvērtēt iespējas apstiprinot un izpildot 2006.gada budžetu, precizēt investīciju plānu:

4.1. uzsākt vēl viena bērnudārza projektēšanu 2006.gadā;

4.2. palielināt izglītības iestāžu kapitālā remonta plānu par 100 tūks.Ls 2006.gadā;

4.3. tuvināt Pumpuru skolas rekonstrukcijas termiņus;

4.4. paredzēt sociālā un ģimeņu centra būvniecību Jūrmalā līdz 2008.gadam;

4.5. paredzēt jauno tehniķu stacijas remontu 2007.-2008.gadā.”

A.Tampe balsos par šo lēmumu, jo uzskata, ka Ģ.Trencis un arī citi darbinieki ir veikuši apjomīgu un godprātīgu darbu pie šī projekta. Katram no deputātiem būtu vēlme papildināt šo projektu ar dažādiem objektiem, taču līdzekļu it tik, cik to ir, tādēļ balsos par sagatavoto lēmuma projektu bez papildinājumiem.

Z.Starks balsos par šo lēmumu.

R.Munkevics ierosina papildināt lēmuma projektu ar galvojumu Ls 78000, - mājas Slokas 63/3 remontam.

Balsošanas rezultāts par I.Ančāna priekšlikumu papildināt pielikuma 05 sadaļu ar objektu „Pārtikas produktu analīžu centra izveide”, „par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 5 (I.Aizstrauta, J.Kuzins, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks), „atturas” – 8 (J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), priekšlikums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāts par D.Urbanoviča priekšlikumu, „par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Kuzins, I.Aizstrauta, J.Griķis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (I.Dreija, A.Tampe, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), nolēma papildināt lēmuma projektu ar 4.punktu.

Balsošanas rezultāts par R.Munkevica priekšlikumu, „par” – 5 (Z.Starks, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Tampe), priekšlikums netiek pieņemts

Balsošanas rezultāts par I.Ančāna priekšlikumu noņemt jautājumu no izskatīšanas un pārstrādāt, „par” – 1 (I.Ančāns), „pret” – 7 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, I.Dreija, J.Hlevickis, Z.Starks, D.Urbanovičs), „atturas” – 6 (J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ž.Kupčika, A.Tampe, V.Maksimovs)

Balsošanas rezultāts par lēmuma projektu kopumā „par” – 12 (J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Dreija, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (R.Munkevics)

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu, nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006. – 2009.gadam papildinot to ar 4.punktu.

Pārtraukums no plkst.1200 - 1230

14. Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguru ielā 3 (lēmums Nr.566)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Hlevickis, I.Ančāns, J.Kuzins, D.Urbanovičs, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kauguru ielā 3.

15. Par Dzintaru parka projekta priekšlikumu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 1510

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns, D.Urbanovičs, Z.Starks), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 7 (V.Maksimovs, J.Kuzins, Ž.Kupčika, R.Munkevics, J.Hlevickis, A.Tampe, J.Griķis), balsošanas laikā izgājis I.Dreija), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

16. Par skatu torņa projekta priekšlikumu Jūrmalā, dabas parkā „Ragakāpa” kadastra Nr.13000021301 (lēmums Nr.567)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Griķis, A.Kalnciems, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 7 (J.Kuzins, M.Mežapuķe, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Hlevickis, Ž.Kupčika)), nolēma pieņemt lēmumu par skatu torņa projekta priekšlikumu Jūrmalā, dabas parkā „Ragakāpa” kadastra Nr.13000021301.

17. Par zemesgabalu Vidus prospektā 46A un Meža prospektā 49 apvienošanu un apbūves blīvuma palielināšanu šajos zemesgabalos (lēmums Nr.568)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Vidus prospektā 46A un Meža prospektā 49 apvienošanu un apbūves blīvuma palielināšanu šajos zemesgabalos.

18. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe neatbalsta šo lēmumu.

J.Griķis uzskata, ka jautājums būtu jāizskata vides aizsardzības jautājumu komitejā.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai vides aizsardzības jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai vides aizsardzības jautājumu komitejā.

19. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.569)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns, M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 un adreses piešķiršanu

20. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 50 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.570)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Valtera prospektā 50 un adreses piešķiršanu.

21. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Meža prospektā 44a un Meža prospektā 44

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Tampe ierosina jautājumu noņemt no izskatīšanas un novirzīt izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā, jo deputātiem ir daudz neskaidru jautājumu.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

22. Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32 (lēmums Nr.571)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32.

23. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 14 un Kalēju ielā 6 (lēmums Nr.572)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 14 un Kalēju ielā 6.

24. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Tūristu iela 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.573)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Tūristu iela 9 un adreses piešķiršanu.

25. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.574)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka lēmumprojekts ir sagatavots korekti un ir atbalstāms, jo Jūrmalas dome ir ieinteresēta sakārtot Vārnukroga teritoriju, taču šobrīd aicina lēmumu noraidīt un skatīt tad, kad Rīgas dome būs izpildījusi mierizlīgumu ar Jūrmalas domi.

Z.Starks aicina noņemt jautājumu no izskatīšanas un izskatīt tikai tad, kad būs atrisinātas visas problēmas, kas saistītas ar mierizlīguma izpildi.

I.Dreija aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

M.Purmalis uzskata, ka, kamēr nebūs sadalīts šis zemesgabals, Vārnukroga teritoriju nebūs iespējams sakārtot.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – 6 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adreses piešķiršanu.

26. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.575)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – 6 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adreses piešķiršanu.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 1 (D.Urbanovičs), „pret” – 3 (I.Dreija, J.Hlevickis, M.Mežapuķe), „atturas” –11 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, I.Ančāns)), saskaņā ar likuma par pašvaldībām 34.pantu lēmuma projekts ir noraidīts.

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru iela 15 (lēmums Nr.576)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ķemeru iela 15.

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsēta, Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze” (lēmums Nr.577)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Dreija ierosina izmantot pirmpirkuma tiesības.

I.Aizstrauta uzskata, ka šis zemesgabals atrodas stratēģiski svarīgā vietā un domei šis īpašums būtu nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, tur varētu atrasties skola, bērnudārzs, glābšanas stacija.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsēta, Vārnukrogs, „Jahtu remonta bāze”.

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 lit.1 dzīvokļa Nr.9 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.578)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 lit.1 dzīvokļa Nr.9 īres līguma pagarināšanu.

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.607 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.579)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.607 īres līguma pagarināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 ēka lit.3 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.580)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, I.Dreija, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 ēka lit.3 īres līguma pagarināšanu.

33. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, 10.līnijā 1 cenas noteikšanu

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis jautā, kādēļ nav pievienots zemes lietošanas līgums?

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas līdz tiks pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

34. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.104 (lēmums Nr.581)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra lēmumā Nr.104.

35. Par papildinājumu saistošajos noteikumos par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, Ģ.Trencis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Kuzins, A.Tampe, Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Ančāns, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumu saistošajos noteikumos par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

Sēde slēgta plkst. 14 35

Nākamā domes sēde 2005.gada 8.decembrī plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

     

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska

2005.gada 12.decembrī