Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 17. augustāNr.16

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks (nepiedalās no plkst.1325-1330, 1430-1440)

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks (nepiedalās no plkst.1000-1015, 1120-1123)

Dainis Urbanovičs

izpilddirektors

Gatis Truksnis

Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst. 1300 – 1305), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1000 – 1025, 1110-1200, 1315-1317, 1350-1352, 14 55 līdz sēdes beigām), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1327-1330, 1430-1440), Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1307 – 1315), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst. 1335- 1337), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins, Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1025, 1125-1200, 1235-1245, 1430 līdz sēdes beigām), Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1430-1440), Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Revīzijas nodaļas vadītāja p.i.

Gunārs Pavļukevičs

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

Sēdē uzaicināti:

A.V.Alaine, Māra Kalvāne, Gunta Jubele, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Ruanete Meža, J.Oļehnoviča, Jānis Kārkliņš, Māris Demme, Aina Birina

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Aizstrauta ierosina darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 27a;

Ÿ              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 29.

Ÿ              Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 18/20 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Aspazijas mantojums”.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām„par” – 12(Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību

Sēdes darba kārtība.

 1.  

Informācija

 1.  

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 1.  

Par atteikumu privatizācijas sertifikātu piešķiršanai

 1.  

Par Lielupes ostas pārvaldes nolikumu

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums”

 1.  

Par bilanču komisiju

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikumu”

 1.  

Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju

 1.  

Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums”

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

 1.  

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības Fonda projektu konkursā

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 1.  

Par Vaivaru pamatskolu

 1.  

Par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33

 1.  

Par adreses maiņu ēkām Jūrmalā, Gaujas ielā 2

 1.  

Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu

 1.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.108 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu”

 1.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 1.  

Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu”

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu

 1.  

Par namīpašuma ½ dd. denacionalizāciju Jūrmalā Dārzu ielā 8

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 20c

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miera ielā 27a

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 101

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ormaņu ielā 4

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 27a

 1.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 29

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.602 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.603 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.606 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.609 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.613 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.614 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.615 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.616 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.617 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.618 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.621 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.622 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.623 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.626 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.627 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.630 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.631 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.632 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.634 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.635 īres līguma pagarināšanu

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.637 īres līguma pagarināšanu

 1.  

Par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 nomas līguma noslēgšanu ar Vsevoloda Zeļonija džudo skolu

 1.  

Par autobusa pieturas nojumes dāvinājuma pieņemšanu

 1.  

Par jaunuzceltā objekta Jūrmalā, Jomas ielā 35a nodošanu apsaimniekošanā

 1.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 18/20 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Aspazijas mantojums”

 

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.293)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupšika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par atteikumu privatizācijas sertifikātu piešķiršanai (lēmums Nr.294)

Ziņo:

A.V.Alaine

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupšika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu privatizācijas sertifikātu piešķiršanai.

4. Par Lielupes ostas pārvaldes nolikumu

Ziņo:

E.Cepurnieks

Izsakās:

I.Ančāns jautā vai nekustamie īpašumi nebūt domes atbildība.

I.Aizstrauta jautā E.Rakišai, kas nosaka ostu pārvaldes kompetenci?

E.Rakiša to nosaka Lielupes ostas valde ar atsevišķu dokumentu.

D.Urbanovičs uzskata, ka nolikums ir ļoti samudžināts un būtu noteikt kompetenci. Ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas, pārstrādāt nolikumu sadaļā par kompetenci un funkcijām, iestrādāt nolikumā darījumu veikšanas kārtību. Par šo nolikuma redakciju nebalsos.

I.Ančāns atbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu. Aicina jautājumu noņemt no darba kārtības. Uz nākamo domes sēdi iesniegt Lielupes ostas pārvaldībā esošajiem zemesgabaliem.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums” (nolikums Nr.11)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 15 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns. Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums”.

6. Par bilanču komisiju (lēmums Nr.295)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par bilanču komisiju.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Hlevickis uzskata, ka, ja nav noteikta kārtība kādā izvirza kandidātus šai komisijai, tad papildināt nolikumu ar šādu kārtību.

D.Urbanovičs uzskata, ka ja ir tāda nepieciešamība, tad kārtību kādā izvirza kandidātus komisijai var iestrādāt un apstiprināt nākamajā domes sēdē. Šobrīd ir svarīgi noteikt komisijas locekļu skaitlisko sastāvu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 14 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Hlevickis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.34 „Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums”.

8. Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju (lēmums Nr.296)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka katrai kopienai būtu jāizvirza tikai viens kandidāts.

Balsošanas rezultāti par Ludmilas Barkanovas kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā„par” – 5 (J.Kuzins, I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), balsošanas rezultātā Ludmila Barkanova netiek iekļauta komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultāti par Jurija Azovska kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā„par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 3 (J.Kuzins, M.Mežapuķe, V.Maksimovs), „nebalso” – 2(H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma iekļaut Juriju Azovski komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultāti par Sabīnes Veronikas Cironokas kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā„par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Mežapuķe, V.Maksimovs), „nebalso” – 1 (Ž.Kupčika), nolēma iekļaut Sabīni Veroniku Cironokukomisijas sastāvā.

Balsošanas rezultāti par Tamāras Čičas kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā„par” – 2 (I.Dreija, H.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 13 (J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), balsošanas rezultātā Tamāra Čiča netiek iekļauta komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultāti par Roberta Kleina kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā„par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Kuzins, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, V.Maksimovs, Ž.Kupčika), nolēma iekļaut Robertu Kleinu komisijas sastāvā.

Balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (M.Mežapuķe, Z.Starks, A.Kalnciems, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju sekojošā sastāvā:

1. I.Aizstrauta, komisijas priekšsēdētāja;

2. A.Aleksejeva;

3. J.Azovskis;

4. J.Baumanis;

5. S.V.Cironoka;

6. M.Gablika;

7. I.Jātniece;

8. I.Kincis;

9. R.Kleins;

10. J.Kuzins;

11. R.Meža;

12. L.Mucelāne;

13. V.Ramāne;

14. A.Rozentāls;

15. I.Supe.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju.

9. Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju (lēmums Nr.297)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Kuzins ierosina iekļaut komisijas sastāvā V.Striginu.

J.Griķis ierosina J.Poļaku ievēlēt par komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

Z.Starks ierosina par katru kandidatūru balsot atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par komisijas izveidošanu 7 cilvēku sastāvā „par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), nolēma izveidot uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju 7 cilvēku sastāvā.

Balsošanas rezultāti par A.Tampes kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolēma iekļaut A.Tampi komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par I.Augustovas kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe), „pret” – 1 (Ž.Kupčika), „atturas” – 4(I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis), nolēma iekļaut I.Augustovu komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par J.Brandera kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, I.Dreija), nolēma iekļaut J.Branderu komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par R.Emuliņa kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, ), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Dreija, H.Hlevickis, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma iekļaut R.Emuliņu komisijas sastāvā

 

Balsošanas rezultāti par J.Poļaka kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, nolēma iekļaut J.Poļaku komisijas sastāvā

 

Balsošanas rezultāti par A.Zeltiņas kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 12 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, H.Hlevickis, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, ), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Dreija, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), nolēma iekļaut A.Zeltiņu komisijas sastāvā

 

Balsošanas rezultāti par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 11 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Mežapuķe, V.Maksimovs), „nebalso” – 2 (J.Kuzins, H.Hlevickis) nolēma iekļaut Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par J.Poļaka ievēlēšanu par komisijas priekšsēdētāja vietnieku „par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” - nav, nolēma ievēlēt J.Poļaku par komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt komisiju sekojošā sastāvā:

1              A.Tampe, komisijas priekšsēdētājs;

2              J.Poļaks, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

3              I.Augustova;

4              J.Branders;

5              R.Emuliņš;

6              A.Zeltiņa;

7              Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

 

Ņemot vērā vārdisko balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma nolēma pieņemt lēmumu par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju.

 

10. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” (lēmums Nr.298)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Kuzins ierosina iekļaut komisijas sastāvā arī savu kandidatūru.

Balsošanas rezultāti par M.Baltruma izslēgšanu no komisijas sastāva „par” - 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, nolēma izslēgt M.Baltrumu no komisijas sastāva

Balsošanas rezultāti par A.Šnepsta kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 4 (V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), nolēma iekļaut A.Šnepstu komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par J.Kuzina kandidatūras iekļaušanu komisijas sastāvā „par” – 10 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” – 5 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs)nav, nolēma iekļaut J.Kuzinu komisijas sastāvā

Balsošanas rezultāti par lēmuma projektu kopumā „par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav,

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” ar augstāk minētajām izmaiņām.

 

11. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” (nolikums Nr.13)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav,), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums”.

 

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.299)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Kalnciems ierosina atstāt komisijā G.Smalko izlabojot viņas amatu.

J.Hlevickis ierosina komisijas sastāvā atstāt gan G.Smalko, gan izpilddirektoru G.Truksni.

Balsošanas rezultāti par G.Smalkās kandidatūru „par” – 9 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.Kuzins, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „nebalso” – 1 (J.Hlevickis), balsošanas laikā izgājis I.Dreija, nolēma apstiprināt G.Smalkās kandidatūru

Balsošanas rezultāti par G.Trukšņa kandidatūru„par” – 8 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – 6 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” ar augstāk minētajām izmaiņām.

 

13. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības Fonda projektu konkursā (lēmums Nr.300)

Ziņo:

Ģ.Trencis

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Reģionālās attīstības Fonda projektu konkursā.

 

14. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.301)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēku parāda, pamatparāda palielinājuma un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā.

 

16. Par Vaivaru pamatskolu (lēmums Nr.302)

Ziņo:

J.Oļehnoviča

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par Vaivaru pamatskolu.

 

Pārtraukums no plkst.1130 – 1200

17. Par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33 (lēmums Nr.303)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

I.Ančāns jautā cik ilgi turpinās šis strīds un ar ko tas sākās?

S.Skirmants atbild, ka strīds ilgst kopš 98.gada un sākās ar to, ka zemesgabala Silu ielā 33 nepiekrita servitūta ceļa izveidei.

I.Ančāns jautā, kas bija ar bērzu, kas aug servitūta ceļā.

S.Skirmants skaidro, ka koku ciršanas komisija ir devusi atļauju nocirst šo koku.

I.Ančāns uzskata, ka būvvaldei zinot, ka konflikts ir sens un jautājums ir grūti atrisināms, vajadzēja pieaicināt interesētās puses un mēģināt atrisināt šo jautājumu pārrunu ceļā. Vajadzēja mēģināt vienoties ar zemesgabala Silu ielā 35 īpašnieku vienoties par servitūta ceļu uz zemesgabalu Silu ielā 33a. Visa problēma ir tajā, ka bērzu, kurš būtu jānocērt lai ierīkotu ceļu ir stādījis G.Stankevica tēvs un tas viņam ir ļoti dārgs. Aicina neatbalstīt šo lēmumu.

I.Dreija aicina balsot.

D.Urbanovičs atbalsts šo lēmumu, taču nebalsos, jo uzskata, ka lēmumu domei nav jāpieņem.

A.Birina uzskata, ka šeit nav jautājums par bērza ciršanu. Lēmums jāatbalsta jo šajā gadījumā G.Stankeviscs nav ievērojis likumu.

I.Aizstrauta arī uzskata, ka ir pārkāpts likums un aicina balsot par šo lēmumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu kopumā („par” – 10 (J.Kuzins, R.Munkevics, J.Griķis, I.Dreija, A.Tampe, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 4 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par žoga izbūvi atbilstoši projektam Jūrmalā, Silu ielā 33.

 

18. Par adreses maiņu ēkām Jūrmalā, Gaujas ielā 2 (lēmums Nr.304)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina lēmumu noņemt no izskatīšanas, jo lēmumam nav pievienots zemesgabala plāns.

D.Urbanovičs ierosina balsot pēc projekta.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 1 (I.Dreija)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu ēkām Jūrmalā, Gaujas ielā 2.

 

19. Par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.305)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, V.Maksimovs, H.Hlevickis, Ž.Kupčika), „pret” – nav, „atturas” - nav,), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadalīšanu un apvienošanu Jūrmalā, Zvejnieku ielā 2, Zvejnieku ielā 4 un adreses piešķiršanu.

 

20. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Lašu ielā 11 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka zemesgabala īpašniekiem un nomniekiem vajadzētu nākt ar priekšlikumiem uz darba grupu, kas strādā ar attīstības plānu. Uzskata, ka šis jautājums būtu jāizskata attīstības plāna darba grupā un attīstības komitejā.

I.Ančāns lūdz priekšsēdētāju noņemt no izskatīšanas un novirzīt izskatīšanai attīstības komitejas sēdē.

I.Aizstrauta aicina deputātus balsot un gadījumā, ja lēmums netiek pieņemts novirzīt jautājumu izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu kopumā („par” – 17 (J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, A.Kalnciems, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” –8 (I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, J.Kuzins, I.Ančāns, Ģ.Trencis, Z.Starks, M.Mežapuķe, V.Maksimovs)), lēmums netiek pieņemts un tiek novirzīts izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā.

 

21. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.108 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu” (lēmums Nr.306)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu kopumā („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.108 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 60 un adreses piešķiršanu”.

 

22. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.307)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu kopumā („par” – 14 (Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

23. Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, kvartālam starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Gončarova un Akas ielām un pludmali saistošās daļas apstiprināšanu

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Griķis uzskata, ka komiteju ierosinājumi šajā detālplānojumā ir iekļauti tikai daļēji un tie ir sagrozīti.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 5 (Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, Z.Starks, V.Maksimovs), „pret” – 1 (I.Dreija), „atturas” – 8 (I.Ančāns, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, J.Kuzins, Ž.Kupčika), balsošanas laikā izgājis J.Hlevickis), lēmums netiek pieņemts.

 

24. Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu (lēmums Nr.308)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

J.Hlevickis uzskata, ka punktus 7.1.2. un 7.3.2. būtu nepieciešams papildināt ar ārstniecības iestādēm.

D.Urbanovičs uzskata, ka rindu mājas no Jūrmalas apbūves nav jāizņem pilnībā, taču būtu jānosaka kur šīs ēkas varētu atrasties.

Pārtraukums no plkst.1415-1430

A.Kalnciems ierosina 7.7.2.punkta apakšpunktu c papildināta ar mazstāvu dzīvojamām ēkām un rindu mājām.

Ģ.Trencis uzskata, ka savrupmāju teritorijās rindu mājām nebūtu jāatrodas.

D.Urbanovičs atturēsies balsojumā par A.Kalciema priekšlikumu.

Balsošanas rezultāti par A.Kalnciema priekšlikumu „par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, A.Kalnciems, Z.Starks, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – 5 (D.Urbanovičs, I.Ančāns, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, I.Dreija), nolēma pieņemt A.Kalnciema priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, Ž.Kupčika) „pret” – nav, „atturas” – 5 (I.Dreija V.Maksimovs, J.Hlevickis, M.Mežapuķe, J.Kuzins) nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu.

 

25. Par namīpašuma ½ d.d. denacionalizāciju Jūrmalā, Dārzu ielā 8 (lēmums Nr.309)

Ziņo:

A.Apsīte

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par namīpašuma ½ d.d. denacionalizāciju Jūrmalā, Dārzu ielā 8.

 

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 20c (lēmums Nr.310)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 20c.

 

27. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miera ielā 27a (lēmums Nr.311)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Miera ielā 27a.

 

28. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 101 (lēmums Nr.312)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 101.

 

29. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ormaņu ielā 4 (lēmums Nr.313)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ormaņu ielā 4.

 

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 27a (lēmums Nr.314)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 27a.

 

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 29 (lēmums Nr.315)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 29.

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.602 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.316)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.603 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.317)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.606 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.318)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.609 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.319)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.613 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.320)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.614 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.321)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.615 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.322)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.616 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.323)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.617 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.324)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.618 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.325)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.621 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.326)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.622 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.327)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.623 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.328)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.626 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.329)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.627 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.330)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.630 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.331)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.631 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.332)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.632 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.333)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.634 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.334)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.635 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.335)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.637 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.336)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.602 īres līguma pagarināšanu

2.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.603 īres līguma pagarināšanu

3.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.1 telpas Nr.606 īres līguma pagarināšanu

4.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.609 īres līguma pagarināšanu

5.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.613 īres līguma pagarināšanu

6.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.614 īres līguma pagarināšanu

7.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.615 īres līguma pagarināšanu

8.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.616 īres līguma pagarināšanu

9.          Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.617 īres līguma pagarināšanu

10. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.3 telpas Nr.618 īres līguma pagarināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.621 īres līguma pagarināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.622 īres līguma pagarināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.623 īres līguma pagarināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.626 īres līguma pagarināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.4 telpas Nr.627 īres līguma pagarināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.630 īres līguma pagarināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.631 īres līguma pagarināšanu

18. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.632 īres līguma pagarināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.634 īres līguma pagarināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.635 īres līguma pagarināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 lit.6 telpas Nr.637 īres līguma pagarināšanu

 

33. Par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 nomas līguma noslēgšanu ar Vsevoloda Zeļonija džudo skolu (lēmums Nr.337)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 nomas līguma noslēgšanu ar Vsevoloda Zeļonija džudo skolu.

 

34. Par autobusa pieturas nojumes dāvinājuma pieņemšanu (lēmums Nr.338)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par autobusa pieturas nojumes dāvinājuma pieņemšanu.

35. Par jaunuzceltā objekta Jūrmalā, Jomas ielā 35a nodošanu apsaimniekošanai

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas līdz brīdim, kamēr būs panākta vienošanās starp Majoru kultūras namu un Jūrmalas namsaimnieku, kas tad īsti apsaimniekos šo objektu.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Ančāns ierosina noslēgt līgumu uz 10.gadiem.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu „par”- 4 (I.Ančāns, D.Urbanovičs, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe), „pret”- nav, „atturas” – 9 (A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta), balsošanas laikā izgājis I.Dreija, priekšlikums netiek pieņemts

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 6 (Ģ.Trencis, J.Kuzins, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 7 (V.Maksimovs, J.Hlevickis, Ž.Kupčika, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, M.Mežapuķe), balsošanas laikā izgājis I.Dreija) lēmums netiek pieņemts.

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Aspāzijas mantojums” (lēmums Nr.339)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, R.Munkevics, A.Tampe, I.Aizstrauta, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, J.Hlevickis, J.Kuzins, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Aspāzijas mantojums”.

 

 

Sēde slēgta plkst. 15 45

Nākamā domes sēde 2005.gada 31.augustā plkst.10 00

Domes priekšsēdētāja

I.Aizstrauta

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2005.gada 22.augustā