Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.14

Trešdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10.05

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja

Inese Aizstrauta

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes speciāliste

Irēna Skrastiņa

   

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Deputāti:

Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.11.45-11.50 un no plkst.12.15 līdz sēdes beigām), Juris Griķis, Juris Hlevickis (nepiedalās no plkst.12.50-12.55), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.11.40-11.42), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.10.05-12.35), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks, Ģirts Trencis.

Nepiedalās deputāts Agris Kalnciems.

Administratīvās pārvalde vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja p.i.

Anna Deičmane

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītāja p.i.

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Edmunds Imša

Sēdē uzaicināti:

Agita Vizma Alaine, Dzintars Krūmiņš, Māra Kalvāne, Māris Romanovskis, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Māris Demme, Gunta Liepiņa, Gunta Ušpele, Veronika Ramāne, Guna Voitkāne, Baiba Spīgule, Valentīna Kļimova, Anda Leišavniece.

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

 

Sēdes darba kārtība

 1. Informācija
 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 3. Par Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju
 4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu
 5. Par nomas maksas maksājumiem
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
 7. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
 8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”
 9. Par sociālo māju Nometņu ielā 2A
 10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.2 Tērvetes ielā 12 pārdošanu
 11. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
 12. Par grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš”, darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
 13. Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” un darbinieku skaita apstiprināšanu
 14. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
 15. Par dzīvokļu jautājumiem
 16. Par iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511
 17. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 18. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Ventspils šos.5 un adrese piešķiršanu
 19. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu J.Rozentāla ielā 21 un J.Rozentāla ielā 19 un adreses piešķiršanu
 20. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3
 21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37
 22. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 33.līnijā 1”
 23. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.27 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam starp Rīgas ielu un Lielupi”
 24. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.50 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Caunu ielā 1/3”
 25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Baznīcas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 26. Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu Kūdras rajonā apstiprināšanu
 27. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dāvja ielā 48/50 saistošās daļas apstiprināšanu
 28. Par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabalam Edinburgas pr.27
 29. Par grozījumiem 2005.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par detālplānojuma zemesgabalam Upes ielā 1A apstiprināšanu”
 30. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3 nodošanu pašvaldības īpašumā
 31. Par apgrūtinājuma noņemšanu zemesgabalam Dārzu ielā 16
 32. Par apgrūtinājuma noņemšanu zemesgabalam Jūras ielā 39
 33. Par zemesgabala Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”
 34. Par zemesgabala Turaidas ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VB SIA „Latvijas Televīzija”
 35. Par zemesgabala Pumpuri 1702 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.O.
 36. Par zemesgabala Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.G.
 37. Par zemesgabala Jelgavas ielā 5 daļas noma līguma pagarināšanu ar J.Z.
 38. Par zemesgabala Jelgavas ielā 5 daļas noma līguma pagarināšanu ar O.Z.
 39. Par zemesgabala Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu
 40. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar A.L.
 41. Par zemesgabala Meža pr.38A nomas līguma pagarināšanu ar SIA „BarKos”
 42. Par zemesgabala Ventspils šos.30 0,35 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Jūrmalas SKB”
 43. Par zemesgabalu Majori 8001 un Majori 8002 nomas līguma pagarināšanu ar GĪKS „Dzintarvilnis”
 44. Par ēkas lit.001 Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri”
 45. Par telpu Turaidas ielā 11 lit.1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „FOTO.LV”
 46. Par telpu Turaidas ielā 11 lit.5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART GELOS”
 47. Par kotedžas Nr.1 Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”
 48. Par kotedžas Nr.4 Strēlnieku pr.38 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Ķ.B.L.
 49. Par nekustamā īpašuma daļas Tērbatas ielā 46a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Luka”
 50. Par nekustamā īpašuma daļas Atbalss ielā 3/5 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Marina un Ko”
 51. Par telpu Raiņa ielā 98a nomu AAS „Rīgas slimokase”
 52. Par telpu Vienības pr.19/21 nomas līguma noslēgšanu ar A.D.
 53. Par telpu Tūristu ielā 18a lit.1 nomu Ķemeru nacionālajam parkam
 54. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Autoskola BCDE”
 55. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kubs SVK”
 56. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Hapi”
 57. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar AS „Jūrmalas pērle”
 58. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tildes”
 59. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas alternatīvo sporta veidu klubu
 60. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Antajs”
 61. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Antajs”
 62. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”
 63. Par nekustamā īpašuma daļas Dāvja ielā 22 īres līgumu pagarināšanu
 64. Par nekustamā īpašuma Vasaras ielā 52/54 ēku īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
 65. Par nekustamā īpašuma daļas Kr.Valdemāra ielā 13 lit.2 īres līgumu pagarināšanu
 66. Par nekustamā īpašuma daļas Kr.Valdemāra ielā 13 lit.3 istabu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
 67. Par nekustamā īpašuma daļas Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
 68. Par nekustamā īpašuma J.Pliekšāna ielā 18 ēkas lit.3 īres līguma pagarināšanu
 69. Par nekustamā īpašuma daļas Edinburgas pr.47 lit.1 īres līguma pagarināšanu
 70. Par nekustamā īpašuma daļas Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpas Nr.7 īres līguma pagarināšanu un telpas Nr.2 izīrēšanu
 71. Par zemesgabala Babītes ielā 17 nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

Izmaiņas darba kārtībā:

I.Aizstrauta – ierosina iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus:

 1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14, Vidus prospektā 54, Viestura ielā 2 un Viestura ielā 2A, ziņo G.Jubele savu jautājumu beigās.
 2. „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”, ziņo A.Tukāne kopā ar jau iekļautajiem darba kārtībā grozījumiem 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”.
 3. „Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”, ziņo L.Grobiņa pēc sava jautājuma „Par sociālo māju Nometņu ielā 2A”.
 4. „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”, ziņo B.Spīgule pēc L.Grobiņas.
 5. „Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē”, ziņo A.Rudzītis pēc „Dzīvokļu jautājumiem”.
 6. „Par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā Jūrmalā, Skolas ielā 3” un „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.557 „Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10 nodošanu pašvaldības īpašumā””, ziņo A.Deičmane pēc sava pirmā jautājuma.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai iekļautu minētos jautājumus domes sēdes darba kārtībā?

Balsošanas rezultāti: „par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav. Jautājumi iekļauti darba kārtībā.

I.Aizstrauta – Sakarā ar to, ka radušies papildus jautājumi, noņem no sēdes darba kārtības sekojošus projektus – saistošos noteikumus „Par detālplānojuma – teritorijas plānojuma grozījumu Jūrmalā, Kūdras rajonā apstiprināšanu” un lēmumu „Par apgrūtinājuma noņemšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 39”.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai noņemtu no izskatīšanas minētos jautājumus?

Vārdiskā balsojuma rezultāti: „par”- 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso J.Hlevickis. Jautājumi noņemti no darba kārtības.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras par sēdes darba kartību ar pieņemtajām izmaiņām. Kas par?

Vārdiskā balsojuma rezultāti: „par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

I.Aizstrauta – Ņemot vērā to, ka daudziem darbiniekiem un deputātiem sākās vasaras atvaļinājumi, ierosina nesasaukt nākošo domes sēdi 20.jūlijā. Lūdz deputātus balsot par šo priekšlikumu.

Vārdiskā balsojuma rezultāti par to, lai š.g. 20.jūlija domes sēde nenotiktu: „par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Hlevickis, J.Griķis). 20.jūlija domes sēde nenotiks, nākošā domes sēde 3.augustā.

 

1. Informācija

Ziņo:

I.Aizstrauta īsumā informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.142)

Ziņo:

A.V.Alaine

Izsakās:

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju (lēmums Nr.142)

Ziņo:

G.Voitkāne lūdz apstiprināt par nodaļas vadītāju Guntu Ušpeli.

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”, saistībā ar līdzekļu piešķiršanu Pašvaldības policijai Ls 19632 apmērā sakarā ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu vasaras sezonas pasākumos (saistošo noteikumu Nr.6 3.14.punkts)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu saistošo noteikumu projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu””.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņo:

A.Tukāne – Pamatojoties uz finanšu komitejas atzinumu ir sagatavoti grozījumi 2005.gada budžetā.

Izsakās:

J.Hlevickis – Kāpēc nav paredzēti līdzekļi tuberkulozes kabinetam rentgena aparāta iegādei un uz kāda pamata veikta līdzekļu pārdale par labu citām iestādēm? Uzskata, ka šāda līdzekļu pārdale ir nepareiza un nevar to atbalstīt. Par budžeta grozījumiem kopumā balsos par.

D.Urbanovičs – Līdzekļi tuberkulozes kabinetam rentgena aparāta iegādei piešķirti no Viduslatvijas slimokases līdzekļiem un par to ir informēti gan Dubultu poliklīnikas galvenā ārste, gan tuberkulozes kabineta vadītāja.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu saistošo noteikumu projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu””.

6. Par nomas maksas maksājumiem (lēmums Nr.144)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Dreija – Balsot.

D.Urtbanovičs – Balsot.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksas maksājumiem.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.145)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par to, lai pieņemtu lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

8. Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.146)

Ziņo:

A.Tukāne – Sagatavotais lēmuma projekts par pašvaldības saistību apmēru palielināšanu balstīts uz to, ka mēs griezīsimies Valsts kasē pēc kredīta Dzintaru koncertzāles rekonstrukcijai. Vērš deputātu uzmanību uz to, jo parasti rodas jautājumi, cik daudz vēl mēs varam ņemt kredītus nākotnē, ka no 2008.gada mēs jau brīvi varam atdot 3,8 milj.Ls un tai skaitā ir aprēķinātas kredītsaistības ko mēs varam atdot.

Izsakās:

J.Hlevickis – Tiešām, mēs nekad neesam izmantojuši visas kredītiespējas, jo kopējais kredītņemšanas skaits republikā ir ierobežots. Līdz ar to, pietiek kaut daļēji apmierināt Rīgu, tad pārējām lielajām pilsētām, nerunājot par mazākajām teritorijā, nepietiek. Tāpēc iepriekšējās domes sastāvā izveidots uzņēmums „Jūrmalas attīstības projekti”, lai varētu rast efektīgākas un lietderīgās iespējas, strādājot pie pilsētas attīstības. Uzskata, ka pašvaldības kredītiespējas, ņemot vērā republikas kopējo ainu, ir stipri zemas.

D.Urbanovičs aicina atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu.

9. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli” (lēmums Nr.147)

Ziņo:

M.Romanovskis

Izsakās:

I.Dreija – Balsot pēc projekta.

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”.

10. Par sociālo māju Jūrmalā, Nometņu ielā 2A (lēmums Nr.148)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš, L.Grobiņa

Izsakās:

J.Griķis – Pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo māju Jūrmalā, Nometņu ielā 2A.

11. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.149)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

12. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums (nolikums Nr.9)

Ziņo:

B.Spīgule

Izsakās:

I.Dreija – Priekšlikums nobalsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto nolikuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikumu.

13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.2 Jūrmalā, Tērvetes ielā 12 pārdošanu (lēmums Nr.150)

Ziņo:

M.Putniņa

Izsakās:

I.Dreija – Pēc projekta.

J.Hlevickis – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un neapdzīvojamo telpu Nr.2 Jūrmalā, Tērvetes ielā 12 pārdošanu.

14. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.151)

Ziņo:

M.Putniņa

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

15. Par grupas atvēršanu sākumskolā „Zvaniņš”, darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.152)

Ziņo:

V.Kļimova

Izsakās:

D.Urbanovičs – Pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotolēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

16. Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu (lēmums Nr.153)

Ziņo:

V.Kļimova

Izsakās:

I.Ančāns – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš” un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu.

17. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.154)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

I.Dreija – Pēc projekta.

J.Griķis – Priekšlikums balsot.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

18. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.155)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

J.Hlevickis – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

19. Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē (lēmums Nr.156)

Ziņo:

A.Rudzītis – Sagatavots lēmuma projekts atļaut SIA „Dzintara Disks”rīkot divus pasākumus Jūrmalā: starptautiskais konkurss „Jaunais vilnis 2005” 27.-31.jūlijā un nakts diskotēku attiecīgajos termiņos. SIA „Dzintara Disks” ir iesniedzis visu dokumentus atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem.

Izsakās:

D.Urbanovicš – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē.

20. Par iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511 (lēmums Nr.157)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

J.Griķis – Vai blakus teritorijā nav izvietoti bērnu rotaļlaukumi?

S.Skirmants – Nē, tā ir teritorija starp dzīvojamām mājām.

J.Griķis – Kāds būs iežogojums šai autostāvvietai un vai tas atbilst pieņemtajiem noteikumiem par to, kādiem tiem jāizskatās?

S.Skirmants – Pēc projekta iežogojums no stiepļu sieta uz metāla stabiem.

I.Aizstrauta – Ir ierosinājums uzlabot žoga kvalitāti, jo drāšu žogs tas ir kā būvžogs, un papildināt lemjošās daļas teikuma beigas ar tekstu „uzlabojot žoga arhitektonisko kvalitāti”, lai tas nebūtu drāšu siets, bet kāds cits, piemēram - koka.

D.Urbanovičs – Vai šo triju dzīvojamo māju īrnieki ir informēti par autostāvvietas ierīkošanu?

S.Skirmants – Jā, iedzīvotāji zina par autostāvvietas būvniecību.

I.Aizstrauta lūdz papildināt lēmuma projektu ar to, ka žogam jābūt labas kvalitātes un uzdot būvvaldei izdomāt formulējumu.

D.Urbanovičs – Ir aizdomas, ka māju iedzīvotāji nav informēti par stāvvietas ierīkošanu, tādēļ paredz, kā dome nākotnē saņems daudz sūdzības šajā jautājumā. Uzskata, ka var atrast citu zemesgabalu šīs idejas realizācijai. Aicina deputātus pirms balsošanas vēlreiz padomāt.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu, uzdodot būvvaldei noformulēt tekstu par žoga arhitektonisko kvalitāti?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, I.Dreija, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511, uzdodot būvvaldei noformulēt tekstu par žoga arhitektonisko kvalitāti.

21. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.158)

Ziņo:

S.Skirmants

Izsakās:

I.Dreija – Pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

Pārtraukums no plkst.11.00 līdz 11.40

22. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 5 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.159)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.Maksimovs)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Ventspils šosejā 5 un adreses piešķiršanu.

23. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 21 un Jāņa Rozentāla ielā 19 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.160)

Ziņo:

M.Kalvāne lūdz labot 1.punktā atdalīto zemesgabala platību no 235 kv.m uz 325 kv.m, tā ir drukas kļūda.

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu, ņemot vērā M.Kalvānes korekciju?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jāņa Rozentāla ielā 21 un Jāņa Rozentāla ielā 19 un adreses piešķiršanu, labojot lēmuma 1.punktā atdalīto zemesgabala platību no 235 kv.m uz 325 kv.m.

24. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 (lēmums Nr.161)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājis deputāts I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3.

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 (lēmums Nr.162)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājis deputāts I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37.

26. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1” (lēmums Nr.164)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ž.Kupčika, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājis deputāts I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnijā 1”.

27. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.27 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi” (lēmums Nr.163)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

D.Urbanovičs – Balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 4 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Kuzins), balsošanas laikā izgājis deputāts I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.27 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi”.

28. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.50 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3” (lēmums Nr.165)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.50 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3”.

29. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.166)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

30. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50 saistošās daļas apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto saistošo noteikumu projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (Z.Starks, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 5 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, J.Kuzins, I.Dreija), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 48/50 saistošās daļas apstiprināšanu.

31. Par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 (lēmums Nr.167)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.Kuzins, Ž.Kupčika), nolēma pieņemt lēmumu par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27.

32. Par grozījumiem 2005.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A apstiprināšanu”

Ziņo:

M.Kalvāne – Zemesgabals saskaņā ar attīstības plānu atrodas Rīgas jūras līča piekrastes kāpu aizsargjoslā, jauktā atpūtas un dzīvojamā teritorijā. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aizrādīja, ka apstiprinātajā detālplānā tiek nepamatoti koriģēta Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla bez apbūves. Atbilstoši minētajam tika sagatavots saistošo noteikumu grozījumu projekts. Taču turpinājām diskusiju ar ministriju un nosūtījām viņiem zināšanai Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumu Nr.1224 „Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā”. Šajā lēmumā noteiktas aizsargjoslas, kā arī tika noteikts, ka šo aizsargjoslu izmaiņas iespējams veikt, izstrādājot detālplānojumu uz atsevišķiem zemesgabaliem vai atsevišķiem kvartāliem. Pēc šīm mutiskajām konsultācijām ministrija neuzstāj un saistošo noteikumu grozījumiem, taču piekrīta, ka ar lēmumu uzdod projekta autoram precizēt detālplānojumā koriģēto aizsargjoslu.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Vai abos gadījumos esam saņēmuši rakstveida iebildumus un priekšlikumus no ministrijas? Pirmais, kad mēs sagatavojām projektu, ka šī krasta kāpu aizsargjosla stājas spēkā pēc grozījumiem pilsētas attīstības plānā, un otrs, gandrīz vai pretējs lēmuma projekts.

M.Kalvāne – Rakstveidā saņemts ieteikums pirmajā gadījumā. Otrais tapa pēc mutiskajām konsultācijām. Es faktiski informēju deputātus par to situāciju, kas ir mainījusies šajās dienās kopš pagājušās nedēļas, kad bija sagatavots projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.8.

I.Aizstrauta ar piebildi, ka lēmums netika sagatavots rakstiskā veidā, noņemt to no dienas kārtības.

33. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 3 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.168)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 3 nodošanu pašvaldības īpašumā.

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.168)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 nodošanu pašvaldības īpašumā.

35. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.557 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 nodošanu pašvaldības īpašumā” (lēmums Nr.170)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, I.Dreija, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.557 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 nodošanu pašvaldības īpašumā”.

36. Par apgrūtinājuma noņemšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 16

Ziņo:

A.Deičmane informē, ka reāli dabā namīpašums ir nojaukts un izņemts no Zemesgrāmatas, bet Zemesgrāmatā ir saglabājies apgrūtinājums: ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju. Bez domes lēmuma šo apgrūtinājumu no Zemesgrāmatas nevar dzēst, atbilstoši sagatavots lēmuma projekts.

Izsakās:

D.Urbanovičs – Vai ēka nojaukta likumīgi?

A.Deičmane – Jā, ir būvvaldes izziņa.

D.Urbanovičs – Ir komisijas slēdziens, kuru apstiprināja domes priekšsēdētājs, bet vai ir bijis domes lēmums?

A.Deičmane – Šobrīd nevar atbildēt uz šo jautājumu.

D.Urbanovičs – Ja dome ir atļāvusi nojaukt ēku, tad līdz ar to var noņemt apgrūtinājumu Zemesgrāmatā.

A.Deičmane skaidro, ka Zemesgrāmatā katru ierakstu var noņemt ar konkrētu nostiprinājuma lūgumu, pamatojoties uz konkrētu dokumentu. Bet nevienā dokumenta nav bijusi frāze par šī apgrūtinājuma noņemšanu diemžēl. Ēka pati ir jau izņemta no Zemesgrāmatas. Ja pie nojaukšanas atļaujas būtu bijusi frāze par apgrūtinājuma noņemšanu, nebūtu vajadzīgs sagatavotais lēmums.

I.Aizstrauta – Turpmāk pie lēmumu sagatavošanas par nojaukšanu, ņemt vērā šo faktu.

D.Urbanovičs – mēs tikko pieņēmām lēmumu par atļauju nojaukt, tai skaitā tur arī bija atļauja nojaukt arhitektoniski vērtīgas ēkas. Vai pēc tām par katru ēku mums būs jāpieņem lēmums par apgrūtinājuma noņemšanu Zemesgrāmatā? Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, lai pievieno visus dokumentus.

I.Aizstrauta noņem jautājumu no izskatīšanas.

No domes sēdes aiziet deputāts I.Dreija (plkst.12.15).

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Trencis – Šobrīd ir informācija, ka Saeimā izskata likuma grozījumus, kas noteiks kā pašvaldības drīkstēs iznomāt zemi nākotnē un tur ir arī noteikt ierobežojums ne ilgāk par 12 gadiem. Sagatavotajā lēmumā termiņš ir 5 gadi pluss 10, kopumā 15 gadi. Vai nākotnē neradīsies problēmas?

G.Jubele – Likums jau pieņemts un stājas spēkā 1.spetembrī.Tas paredz, ka neapbūvētos zemesgabalus pašvaldības drīkstēs iznomāt ar tiesībām apbūvēt uz laiku ne ilgāk par 15 gadiem ar noteikumu, ka pēc 15 gadiem ēkas, kas atrodas uz iznomātās zemes tiek nojauktas.

D.Urbanovičs – Priekšlikums balsot pēc lēmuma projekta.

I.Ančāns ierosina noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem kopumā. Pamato savu priekšlikumu – šī ir vērtīga zeme un tikai tādā veidā to var saglabāt pilsētai un tās iedzīvotājiem, pēc 10 gadiem pašvaldības varēs lemt par tās tālāko izmantošanu.

Ģ.Trencis – Tā kā likums vēl nav stājies spēkā, ierosina noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem un pagarināt vēl uz 5 gadiem nevis uz 10 gadiem, ka ir projektā.

A.Tampe – Šie daudzie priekšlikumi liecina par to, ka jautājums īsti nav sagatavots un tāpēc ierosina noņemt un izskatīt nākošajā domes sēdē.

J.Griķis – Šodien noņemt no izskatīšanas lēmuma projektu.

D.Urbanovičs aicina balsot par izteiktajiem priekšlikumiem.

J.Hlevickis – Jautājums nav sagatavots, ņemot vērā izteiktos ierosinājumus. Aicina atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo sēdi, rūpīgi izvērtējot.

Z.Starks uzskata, ka jautājums ir sagatavots pietiekoši normāli un aicina balsot pēc projekta.

I.Aizstrauta –Izvirzīti trīs priekšlikumi par iznomāšanas termiņiem, vēl nav stājušies spēkā likuma grozījumi un domes juristi snieguši atzinumu tikai par sagatavoto variantu, arī piekrīt, ka jautājums nav pietiekoši sagatavots, atliek tā izskatīšanu nākošajā domes sēdē.

Domes sēdē ierodas deputāts M.Mežapuķe (plkst.12.35)

38. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VB SIA „Latvijas Televīzija” (lēmums Nr.171)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VB SIA „Latvijas Televīzija”.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.O. (lēmums Nr.172)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (V.Maksimovs, Z.Starks, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 3 (M.Mežapuķe, Ž.Kupčika, J.Kuzins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.O.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.G. (lēmums Nr.173)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar G.G.

41. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.Z. (lēmums Nr.174)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.Z.

42. Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar O.Z. (lēmums Nr.175)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar O.Z.

43. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.176)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, Aizputes ielā 11 nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar A.L. (lēmums Nr.177)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar A.L.

45. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „BarKos” (lēmums Nr.178)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „BarKos”.

46. Par zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 0,35 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Jūrmalas SKB” (lēmums Nr.179)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 0,35 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Jūrmalas SKB”.

47. Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8001 un Majori 8002 nomas līguma pagarināšanu ar GĪKS „Dzintarvilnis” (lēmums Nr.180)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina pagarināt līgumu uz pieciem gadiem nevis uz desmit gadiem.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu, ņemot vērā G.Trenča priekšlikumu 1.punktā termiņu „uz desmit gadiem” aizstājot ar vārdiem „uz pieciem gadiem”?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8001 un Majori 8002 nomas līguma pagarināšanu ar GĪKS „Dzintarvilnis”.

48. Par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri” (lēmums Nr.181)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēkas lit.001 Jūrmalā, Jūras ielā 46 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „DL un partneri”.

49. Par telpu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 lit.1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Foto.LV” (lēmums Nr.182)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 lit.1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Foto.LV”.

50. Par telpu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 lit.5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART GELOS” (lēmums Nr.183)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 lit.5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „ART GELOS”.

51. Par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs” (lēmums Nr.184)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”.

52. Par kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.B.L. (lēmums Nr.185)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.4 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 daļas nomas līguma pagarināšanu ar K.B.L.

53. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LUKA” (lēmums Nr.186)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a nomas līguma pagarināšanu ar SIA „LUKA”.

54. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Marina un Ko” (lēmums Nr.187)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 lit.2 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Marina un Ko”.

55. Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomu AAS „Rīgas slimokase” (lēmums Nr.188)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomu AAS „Rīgas slimokase”.

56. Par telpu Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21 nomas līguma noslēgšanu ar A.D. (lēmums Nr.189)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21 nomas līguma noslēgšanu ar A.D.

57. Par telpu Jūrmalā, Tūristu ielā 18a lit.1 nomu Ķemeru nacionālajam parkam (lēmums Nr.190)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Tūristu ielā 18a lit.1 nomu Ķemeru nacionālajam parkam.

58. Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Autoskola BCDE” (lēmums Nr.191)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumu par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Autoskola BCDE”.

59. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Kubs SVK” (lēmums Nr.192)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Hapi” (lēmums Nr.193)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas pērle” (lēmums Nr.194)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Tildes” (lēmums Nr.195)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas alternatīvo sporta veidu klubu (lēmums Nr.196)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Antajs” (lēmums Nr.197 un lēmums Nr.198)

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Fēnikss” (lēmums Nr.199)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis ierosina balsot par visiem pludmales nomas līgumu noslēgšanas projektiem kopā.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem astoņiem lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumus par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu.

60. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.1 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.200)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.2 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.201)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.7 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.202)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 (20) lit.8 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.203)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.8 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.204)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dāvja ielā 22 lit.10 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.205)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe ierosina balsot par visiem vasarnīcu īres līgumu Dāvja ielā 22 pagarināšanas projektiem kopā.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem sešiem lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 12 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis deputāts J.Hlevickis), nolēma pieņemt lēmumus par vasarnīcu īres līgumu pagarināšanu Dāvja ielā 22.

61. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.4 (lit.2) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.206)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.7 (lit.5) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.207)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.11 (lit.9) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.208)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.17 (lit.15) īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.209)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.22 (lit.20) īres līguma pagarināšanu un ēkas Nr.9 (lit7) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.210)

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 ēkas Nr.25 (lit.23) īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.211)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

J.Griķis ierosina balsot par visiem vasarnīcu īres līgumu Vasaras ielā 52/54 projektiem kopā.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem sešiem lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus par vasarnīcu īres līgumiem Vasaras ielā 52/54.

62. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.2 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.212)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.3 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.213)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.5 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.214)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.7, Nr.8 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.215)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.10 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.216)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.11 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.217)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.12-15 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.218)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.18 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.219)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.19 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.220)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 istabas Nr.20 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.221)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.1 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.222)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.2 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.223)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.5 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.224)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.6 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.225)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.4 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.226)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.10 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.227)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.11, Nr.15 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.228)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.12 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.229)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.13 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.230)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.16 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.231)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.17 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.232)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.19 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.233)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.20 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.234)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina balsot par visiem vasarnīcu īres līgumu Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 un lit.3 projektiem kopā.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem divdesmit trijiem lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus par vasarnīcu īres līgumiem Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.2 un lit.3.

63. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpu Nr.16, Nr.17, Nr.32 īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.235)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpu Nr.27-30 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.236)

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2 telpas Nr.7 īres līguma pagarināšanu un telpas Nr.2 izīrēšanu (lēmums Nr.237)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina balsot par visiem vasarnīcu īres līgumu Pulkveža Brieža ielā 46 projektiem kopā.

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem trijeim lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus par vasarnīcu īres līgumiem Pulkveža Brieža ielā 46 lit.2.

64. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 ēka lit.3 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.238)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 ēka lit.3 īres līguma pagarināšanu.

65. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.239)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavoto lēmuma projektu?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 47 lit.1 īres līguma pagarināšanu.

66. Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 nomas līguma noslēgšanu ar V.R.

Ziņo:

G.Jubele - Jautājums bija skatīts domes sēdēs vairākas reizes. Kārtējo reizi sagatavots lēmuma projekts par to, ka mēs noslēdzam līgumu ar privatizēto ēku īpašnieku par mums šobrīd piederoša zemesgabala nomu un, atbilstoši citiem likumdošanas aktiem, nododam šo zemi īpašumā tai institūcijai, kas ir veikusi ēku privatizāciju, šajā gadījumā Privatizācijas aģentūrai. Ir paredzēts, kā ēku īpašniece V.R. samaksā zemes nomas maksu par zemes izmantošanu no 2002.gada 20.marta, kas sastāda Ls 7000.

Izsakās:

J.Hlevickis – Tiešām jautājums tika skatīts domes sēdēs vairākas reizes, taču dažādu iemeslu dēļ tas netika pieņemts. Jautā G.Jubelei – Kas tie bija par iemesliem, ka iepriekšējā sasaukuma deputāti neatbalstīja minēto projektu?

G.Jubele – Viens no iemesliem bija tas, ka deputāti apšaubīja šo ēku ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz valsts vārda. Otrs, likās, ka šis zemesgabals ir par lielu šo ēku uzturēšanai. Bija mēģinājums sadalīt zemesgabalu.

J.Hlevickis – Mēs nevarējām vienoties, ka dažām nelielām vieglas konstrukcijas būvēm tiek piesaistīts tāds ekskluzīvs zemesgabals.

I.Ančāns – Kāpēc jautājums netika izskatīts iznomāšanas komisijā?

G.Jubele – Šobrīd nav alternatīvas. Likums nosaka, ka zemes īpašniekam ir pienākums iznomāt. Tika skatīts iznomāšanas komisijā gadu vai pusotra atpakaļ.

I.Ančāns – Tā bija cita struktūra.

D.Urbanovičs – Vai mums ir tiesvedība šī zemesgabala sadaļā, īpašumtiesību sakārtošanas sadaļā? Vai tiesa ir veikusi kaut kādas darbības?

E.Rakiša – Tiesvedība ir. Ir iesniegta sūdzība par Jūrmalas pilsētas domes faktisko rīcību, neslēdzot nomas līgumu un nenododot šo zemesgabalu Privatizācijai aģentūrai. Tā ir pirmā tiesvedība. Mēs esam atbildētāji. Tiesvedība pēc būtības nav skatīta, bet tiesa ir pieņēmusi lēmumu par to, ka Jūrmalas pilsētas domei ir aizliegtas visas iespējamās darbības ar šī zemesgabala sadali turpmāk. Lai gan no mirkļa, kad šī te persona ir ieguvusi īpašuma tiesības uz ēkām, mums jau pastāv zemes nomas faktiskās tiesiskās attiecības, līdz ar to būtu aplami nesaņemt zemes nomas maksu par faktisko lietošanu.

I.Ančāns – Kādā veidā šī mazā ēka tika privatizēta?

G.Jubele – Privatizācijas aģentūrā. Ja nemaldos, bija Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma privatizāciju.

I.Ančāns – Un tagad, ņemot vērā to, ka viņi ir privatizējuši šo mazo ēku, mums jānodod Privatizācijas aģentūrai šis zemesgabals? Uz kāda pamata?

G.Jubele – Uz likuma pamata.

D.Urbanovičs – Kad mēs ierakstījām zemi Zemesgrāmatā, pirms bija pabeigta privatizācija vai pēc?

G.Jubele – Nevarēšu tagad atbildēt.

A.Tampe – Te izskanēja, ka ir pieņemts tiesas lēmums par to, ka pašvaldībai ir aizliegts sadalīt šo zemesgabalu. Vai šajā tiesvedībā arī pašvaldība piedalījās kā viena no pusēm un kas pārstāvēja pašvaldības intereses? Vai, minētais tiesas lēmums tika pārsūdzēts? Kāda bija motivācija tiesai par sadales aizliegšanu?

E.Rakiša – Atbildētāja šinī lietā ir pašvaldība un tās intereses tiesā pārstāvēja domes juridiskā pārvalde. Lēmums nav pārsūdzēts. Prasība vēl nav izskatīta. Šis ir tikai pirmais lēmums tiesvedības procesa ietvaros – aizliegt veikt darbības par sadali, bet strīds par to faktisko rīcību vēl jau nav izskatīts pēc būtības. Strīds notiek par to, ka pašvaldība veic faktisko rīcību, nenododot zemesgabalu Privatizācijas aģentūrai.

Z.Starks – Ierosina 1.punktā svītrot vārdus „bet ne ilgāk kā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai uz valsts vārda, ēku un būvju uzturēšanai”, noslēdzot nomas līgumu tikai uz vienu gadu.

J.Griķis – Īsti nav saprotama tiesvedības gaita un līdz ar to, kas tad īsti pašvaldībai uz doto brīdi ir atļauts darīt ar zemesgabalu. Neredz tiesas lēmumu, tāpēc nevar balsot par lēmuma projektu, jo uzskata, ka tas nav sagatavots.

D.Urbanovičs – Privatizācijas aģentūra rīkojusies ne visai godīgi, noprivatizējot vienu sarga mājiņu, kuras uzturēšanai paredz zemesgabalu 1 ha platībā. Tā ir negodīga metode, kā rezultātā pašvaldība nostādīta ļoti sliktā situācijā. Par cik vēl ir tiesvedība, nepieciešams ļoti rūpīgi izanalizēt radušos situāciju un šodien lēmumu nepieņemt.

A.Tampe par balsošanas motīviem. Nebalsos par lēmuma projektu, nebalsos arī par korekcijām 1.punktā, jo zemesgabals vēsturiski un faktiski pieder pašvaldībai. Uzskata, ka apkārt šīm „būdām” ir jāizveido, atbilstošs apbūves noteikumiem, minimālais zemesgabals, tad arī to varēs atdot prasītājam. Nav arī izprotams tiesas lēmums par aizliegšanu pašvaldībai rīkoties ar savu īpašumu.

D.Urbanovičs - Zemesgabals vēl jo projām ir pašvaldības īpašumā un zaudēt to, tā būtu izšķērdība. Tajā pat laikā jautājums netika izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā, attīstības jautājumu komitejā, bet uzreiz iesniegts izskatīšanai domes sēdē. Zemesgabalu privatizācija obligāti jāizskata vispirms visās komitejās.

I.Ančāns – Priekšlikums nepieņemt lēmumu. Vēlreiz izvērtēt visas juridiskās nianses.

R.Munkevics – Priekšlikums, saskaņā ar domes nolikumu par izīrēšanas un iznomāšanas kārtību, novirzīt šo jautājumu izskatīšanai komisijā.

I.Aizstrauta – Priekšlikums pieņemts. Novirza šo jautājumu izskatīšanai nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

67. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14 (lēmums Nr.240)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vidus prospektā 54 (lēmums Nr.241)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 2 (lēmums Nr.242)

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Viestura ielā 2A (lēmums Nr.243)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

I.Aizstrauta aicina pāriet pie balsošana procedūras. Kas par sagatavotajiem četriem lēmumu projektiem?

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (V.Maksimovs, Z.Starks, Ž.Kupčika, J.Hlevickis, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta, A.Tampe, J.Griķis, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Dzintaru prospektā 14, Vidus prospektā 54, Viestura ielā 2, Viestura ielā 2A.

 

Sēde slēgta plkst.13.35

Nākamā domes sēde 2005.gada 3.augustā plkst.10.00

Domes priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

 

   

Sēdes protokolētāja

 

I.Skrastiņa

2005.gada 15.augustā.