Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.184

Protokols Nr.14, 51.punkts

Par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38
daļas nomas līguma noslēgšanu ar
SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2005.gada 10.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS REHABILITĀCIJAS CENTRS” par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 telpas Nr.1 ar kopējo platību 26,7 m2 un koplietošanas telpu 1,11 m2 platībā nomu līdz 2006.gada 31.decembrim, nosakot telpu nomas maksu 65,63 LVL/mēnesī, tai skaitā PVN.
  2. Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktorei (A.Bērzupe) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu un iesniegt apstiprināšanai domē.
  3. Ja divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta