Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.167

Protokols Nr.14, 31.punkts

Par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu
projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra lēmumu Nr.796 “Par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27” ir izstrādāts teritorijas detālais plānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 41.1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2005.gada 5.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-57/2) un Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas 2005.gada 12.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-63/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt, ka izstrādātā detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27 ir galīgā redakcija.
  2. Projekta vadītājam detālā plānojuma galīgo redakciju nosūtīt Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta