Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.157

Protokols Nr.14, 20.punkts

Par iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām
ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā
Jūrmalā, Sloka 0511

Zemesgabala īpašnieks V.Semjonovs ir sagatavojis un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē iesniedzis attīstības priekšlikumu iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri sev piederošajā zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511. Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu atrodas daudzstāvu dzīvojamā teritorijā (DzD).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu, izstrādātajai būvniecības iecerei tika izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notika no 2005.gada 15.februāra līdz 1.martam Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes telpās Edinburgas prospektā 75, bet no 2.marta līdz 15.martam Kauguru kultūras nama telpās. Būvniecības ieceres apspriešana un saņemto priekšlikumu izskatīšana un tikšanās ar būvvaldes speciālistiem notika 2005.gada. 15.martā plkst.16.00 Kauguru kultūras namā. Uz būvniecības ieceres apspriešanu neieradās neviens interesents, nav saņemts neviens rakstisks iesniegums.

Iesniegto būvniecības ieceri ir izskatījusi Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komiteja 2005.gada 26.maijā (protokols Nr.1.1-57/3), kura atbalstīja iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumu Nr.309 ,,Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 19., 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Atbalstīt iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511, izstrādājot uzlabotu arhitektoniski pilnīgāku žoga projektu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta