Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.156

Protokols Nr.14, 19.punkts

Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 3.1.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”” pielikuma 2.nodaļas 10.punktu un SIA “Dzintara Disks” (vienotais reģistrācijas Nr.40003591152) 2005.gada 30.jūnija iesniegto pieteikumu pasākuma organizēšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā ar lietas reģistrācijas Nr.3974-1.1-37, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintara Disks” (vienotais reģistrācijas Nr.40003591152) organizēt:
  2. 1.1. starptautisko Jauno izpildītāju konkursu „Jaunais vilnis 2005” Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 2005.gada 27., 28., 29., 30. un 31.jūlijā no plkst.19.30-23.30 (paredzamais dalībnieku skaits ~ 12000);
    1.2. nakts diskotēkas Jūrmalā, Dzintaru pludmalē 2005.gada 29., 30.jūlijā no plkst.23.30-5.00 (paredzamais dalībnieku skaits ~ 20000).
    1.3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. G.Smalkai.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta